Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector

Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Geleverd aardgas (mln m3) Geleverde elektriciteit (mln kWh)
K-L Financiële diensten; onroerend goed 2021* 227 2.102
M Specialistische zakelijke diensten 2021* 172 1.487
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 69 581
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 217 2.787
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021* 370 1.752
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven in de bedrijfstakken F tot en met U van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbare net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is niet in deze cijfers opgenomen.

De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2022:
Definitieve cijfers over 2020 en voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Geleverd aardgas
Aardgasleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft aardgasleveringen vanuit het landelijke aardgasnet van beheerder Gas Transport Services (GTS), het Zebragasnetwerk en de aardgasnetten van de regionale netbedrijven.

Aardgas is gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Geleverde elektriciteit
Elektriciteitsleveringen vanuit het openbare net.

Het betreft elektriciteitsleveringen vanuit het landelijke elektriciteitsnet van beheerder TenneT en de elektriciteitsnetten van de regionale netbedrijven.

Elektriciteit is stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.