Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2007

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. De cijfers zijn afkomstig uit het pilot onderzoek Adult Education Survey (AES), een Europees verplicht onderzoek naar volwasseneneducatie, dat begin 2008 gehouden is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere AES. Deze is, i.t.t. de pilot uit 2008, niet langer gekoppeld aan de EBB maar een op zichzelf staand onderzoek met een eigen steekproef en weging. Deze reguliere AES zal periodiek gaan plaatsvinden. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld. (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijferreeks uit dit pilot onderzoek zal niet worden voortgezet. Wel verschijnt vanaf 2013 een serie nieuwe tabellen met data uit het reguliere AES onderzoek (zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2007

Persoonskenmerken Perioden (Niet) CursusdeelnemersWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) (Niet) CursusdeelnemersCursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) CursusdeelnemersNiet cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) CursusdeelnemersCursusdeelnemers (relatief) (%) Cursus betaald door werkgeverTenminste één cursus (x 1 000) Cursus betaald door werkgeverTenminste één cursus (relatief) (%)
Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2007 5.280 1.980 3.300 37,5 1.720 86,8
Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2007 380 80 300 21,4 80 96,3
Werkkring: zelfstandige 2007 1.005 310 700 30,6 140 44,8
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2007 630 135 495 21,5 95 71,9
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2007 4.090 1.555 2.530 38,1 1.285 82,6
Anciënniteit: onbekend 2007 35 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens