Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2007

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2007

Persoonskenmerken Perioden (Niet) Cursusdeelnemers Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Niet cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers (relatief) (%) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (x 1 000) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (relatief) (%)
Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2007 5.280 1.980 3.300 37,5 1.720 86,8
Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2007 380 80 300 21,4 80 96,3
Werkkring: zelfstandige 2007 1.005 310 700 30,6 140 44,8
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2007 630 135 495 21,5 95 71,9
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2007 4.090 1.555 2.530 38,1 1.285 82,6
Anciënniteit: onbekend 2007 35 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. De cijfers zijn afkomstig uit het pilot onderzoek Adult Education Survey (AES), een Europees verplicht onderzoek naar volwasseneneducatie, dat begin 2008 gehouden is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere AES. Deze is, i.t.t. de pilot uit 2008, niet langer gekoppeld aan de EBB maar een op zichzelf staand onderzoek met een eigen steekproef en weging. Deze reguliere AES zal periodiek gaan plaatsvinden. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld. (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijferreeks uit dit pilot onderzoek zal niet worden voortgezet. Wel verschijnt vanaf 2013 een serie nieuwe tabellen met data uit het reguliere AES onderzoek (zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Toelichting onderwerpen

(Niet) Cursusdeelnemers
Werkzame beroepsbevolking
Personen van 25 tot en met 65 jaar die in Nederland wonen en die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.
---
De leeftijdsafbakening verschilt in de Adult Education Survey (AES) van die in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de EBB is de leeftijdsafbakening van de werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar.
Cursusdeelnemers
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Niet cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde cursus gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep in de werkzame beroepsbevolking.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Cursus betaald door werkgever
Tenminste één cursus
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Tenminste één cursus (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een door de werkgever betaalde cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep dat een werk gerelateerde cursus volgt.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.