Zorgrekeningen; werkgelegenheid (banen, lonen en arbeidsjaren), 2001-2013

Zorgrekeningen; werkgelegenheid (banen, lonen en arbeidsjaren), 2001-2013

Geslacht Leeftijd (Niet) geregistreerde beroepen Aanbieders zorg Perioden Bruto loon sociale verzekeringen (1 000 euro) Banen van werknemers Banen van werknemers (x 1 000) Banen van werknemers Banen van werknemers (relatief) (%) Arbeidsjaren van werknemers Arbeidsjaren van werknemers (x 1 000) Arbeidsjaren van werknemers Arbeidsjaren van werknemers (relatief) (%) Zelfstandigen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandigen Zelfstandigen (relatief) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal beroepen Totaal aanbieders zorg 2001 27,6 1.074 100 707 100 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal beroepen Totaal aanbieders zorg 2013* 35,8 1.418 100 964 100 108 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal beroepen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 31,2 439 100 312 100 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal beroepen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 40,7 580 100 421 100 83 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Artsen of tandartsen Totaal aanbieders zorg 2001 62,3 30 3 25 4 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Artsen of tandartsen Totaal aanbieders zorg 2013* 79,8 37 3 32 3 29 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Artsen of tandartsen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 63,1 26 6 23 7 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Artsen of tandartsen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 81,1 33 6 28 7 28 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundigen Totaal aanbieders zorg 2001 31,6 163 15 114 16 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundigen Totaal aanbieders zorg 2013* 41,1 201 14 145 15 7 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundigen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 32,0 97 22 71 23 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundigen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 42,4 122 21 91 22 4 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (para) medische beroepen Totaal aanbieders zorg 2001 39,6 24 2 17 2 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (para) medische beroepen Totaal aanbieders zorg 2013* 53,5 37 3 27 3 18 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (para) medische beroepen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 40,8 18 4 13 4 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige (para) medische beroepen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 54,7 30 5 22 5 18 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige beroepen (niet geregistreerd) Totaal aanbieders zorg 2001 24,8 857 80 551 78 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige beroepen (niet geregistreerd) Totaal aanbieders zorg 2013* 32,3 1.144 81 760 79 55 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige beroepen (niet geregistreerd) Totaal aanbieders gezondheidszorg 2001 27,0 298 68 205 66 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige beroepen (niet geregistreerd) Totaal aanbieders gezondheidszorg 2013* 35,0 395 68 280 66 34 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een beschrijving van de werkgelegenheid die hoort bij de uitgaven aan gezondheid en welzijn. Gezondheids- en welzijnszorg omvatten alle activiteiten voor gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt, en beleid, beheer en verzekering van die activiteiten.
Dat betekent dat niet alleen bedrijven en instellingen meetellen waarvan de hoofdactiviteit het verstrekken van zorg is, maar ook de zorgactiviteiten van andere bedrijven en instellingen.

De onderwerpen zijn het aantal banen van werknemers aan het einde van een jaar, het aantal arbeidsjaren van werknemers per jaar, het aantal zelfstandigen (inclusief freelancers, alfahulpen en directeur-grootaandeelhouders), en het loon voor de sociale verzekering gemiddeld per arbeidsjaar.

De onderwerpen zijn uitgesplitst naar type zorgaanbieder, leeftijd, geslacht en beroep (ingedeeld naar bevoegdheid: welk beroep iemand mag uitoefenen vanwege zijn of haar inschrijving in het register van beroepen in de gezondheidszorg (BIG-register)).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2012 zijn voorlopig. De cijfers over het jaar 2011 zijn nader voorlopig. Cijfers van de overige jaren zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 juli 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel 'Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bruto loon sociale verzekeringen
Het loon waarover de premies voor werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW), worden berekend. Gemiddeld per arbeidsjaar.
---
Afkorting: blsv.
Het gaat hierbij om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat door de werkgever aan de werknemer wordt betaald. Ook wel genoemd: loon voor de werknemersverzekeringen.
Tot het bruto loon sociale verzekeringen wordt naast loon in geld ook fooien en niet in geld uitgekeerd loon (loon in natura, zoals verstrekking van kleding, gebruik woning, opties en kinderopvang) gerekend. De bijdragen van werknemers voor pensioen- en VUT-regelingen tellen niet mee.
Tot 2013 telden ook niet mee: de beloningscomponenten die uitsluitend bij de bepaling van de loonbelasting/premies volksverzekeringen een rol spelen (o.a. werkgeversdeel WW, inleg levensloopregeling).
Vanaf 2013 zijn het blsv (of loon voor de werknemersverzekeringen) en het loon voor de loonbelasting en de premies volksverzekeringen aan elkaar gelijk (uniform loon). De inleg voor de levensloop- of vitaliteitsregeling telt niet mee; de uitkering daaruit wel. Ook telt dan de fiscale bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak mee.
Banen van werknemers
Baan: Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Werknemer: Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
---
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
De banen zijn gemeten per eind december.
Banen van werknemers
Banen van werknemers (relatief)
Het percentage is genomen van het totaal aantal banen per zorgaanbieder.
Arbeidsjaren van werknemers
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
---
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Arbeidsjaren van werknemers
Arbeidsjaren van werknemers (relatief)
Het percentage is genomen van het totaal arbeidsjaren per zorgaanbieder.
Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep. Dit is in deze tabel inclusief directeur-grootaandeelhouders.
---
Iedereen die inkomsten heeft uit arbeid anders dan als werknemer:
Ondernemers (zelfstandigen met winst uit eigen onderneming; Directeur-Grootaandeelhouders(DGA's) ); freelancers; alfahulpen.
DGA's zijn bij deze groep geteld, ook al zijn zij formeel in loondienst bij het bedrijf waarvan zijzelf grootaandeelhouder zijn.
Personen die in loondienst zijn kunnen in hetzelfde jaar óók zelfstandige zijn. In dat geval zijn zij zowel bij de banen van werknemers als bij de zelfstandigen opgenomen.
Zelfstandigen
Zelfstandigen (relatief)
Het percentage is genomen van het totaal zelfstandigen per zorgaanbieder.