Cursusdeelnemers; bedrijfstakken (SBI'93), 2007

Cursusdeelnemers; bedrijfstakken (SBI'93), 2007

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Cursusdeelnemers (x 1 000) Niet cursusdeelnemers (x 1 000) Cursusdeelnemers (relatief) (%)
Totaal 2007 6.670 2.370 4.300 35,5
Landbouw/visserij 2007 185 35 150 18,5
Industrie (incl. energie) 2007 955 270 680 28,5
Bouwnijverheid 2007 485 110 375 22,2
Handel 2007 745 190 560 25,2
Horeca 2007 150 10 140 7,0
Vervoer en communicatie 2007 410 95 315 23,6
Financiële instellingen 2007 235 135 105 56,4
Zakelijke dienstverlening 2007 850 340 505 40,3
Openbaar bestuur 2007 570 310 260 54,6
Onderwijs 2007 460 235 225 51,1
Gezondheids- en welzijnszorg 2007 1.140 475 665 41,5
Cultuur, ov. Dienstverl. 2007 205 80 125 38,6
Bedrijfstak: onbekend 2007 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

Deze informatie is uitgesplitst naar bedrijfstak (sector) van het bedrijf waarin de persoon werkzaam is.

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. De cijfers zijn afkomstig uit het pilot onderzoek Adult Education Survey (AES), een Europees verplicht onderzoek naar volwasseneneducatie, dat begin 2008 gehouden is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere AES. Deze is, i.t.t. de pilot uit 2008, niet langer gekoppeld aan de EBB maar een op zichzelf staand onderzoek met een eigen steekproef en weging. Deze reguliere AES zal periodiek gaan plaatsvinden. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld. (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 augustus 2013: deze tabel wordt stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel wordt stop gezet per 29 augustus 2013. Per deze datum wordt de tabel opgevolgd door een tabel met gegevens vanuit het reguliere AES onderzoek, uitgesplitst naar SBI 2008 (zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen van 25 tot en met 65 jaar die in Nederland wonen en die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.
---
De leeftijdsafbakening verschilt in de Adult Education Survey (AES) van die in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de EBB is de leeftijdsafbakening van de werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar.
Cursusdeelnemers
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Niet cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde cursus gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep in de werkzame beroepsbevolking.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.