Cursusdeelnemers (oude definitie); persoonskenmerken 2011

Cursusdeelnemers (oude definitie); persoonskenmerken 2011

Persoonskenmerken Perioden (Niet) Cursusdeelnemers Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Niet cursusdeelnemers (x 1 000) (Niet) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers (relatief) (%) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (x 1 000) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (relatief) (%)
Totaal 2011 6.625 3.020 3.605 45,6 2.840 94,0
Geslacht: mannen 2011 3.725 1.705 2.020 45,8 1.595 93,6
Geslacht: vrouwen 2011 2.895 1.315 1.585 45,3 1.245 94,6
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2011 1.845 860 985 46,6 820 95,5
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2011 1.975 940 1.035 47,6 880 93,5
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2011 1.925 905 1.020 47,0 855 94,7
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2011 880 315 565 35,8 280 89,6
Herkomst: autochtoon 2011 5.285 2.525 2.760 47,7 2.380 94,4
Herkomst: westerse allochtoon 2011 690 . . . . .
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2011 650 . . . . .
Onderwijsniveau: laag onderwijs 2011 1.330 335 995 25,2 300 89,8
Onderwijsniveau: middelbaar 2011 2.795 1.185 1.610 42,4 1.130 95,1
Onderwijsniveau: hoog 2011 2.490 1.495 995 60,0 1.405 94,1
Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2011 4.740 2.215 2.525 46,7 2.120 95,6
Werkn. flex. arbeidsrelatie 2011 825 305 520 36,9 295 96,9
Werkkring: zelfstandige 2011 1.055 500 555 47,2 425 85,1
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2011 525 185 345 34,8 185 100,0
Arbeidsduur: 20 tot 29 uur per week 2011 1.145 495 650 43,1 455 92,7
Arbeidsduur: 29 tot 35 uur per week 2011 925 475 450 51,3 455 95,8
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2011 4.025 1.865 2.160 46,4 1.745 93,3
Anciënniteit: tot 2 jaar 2011 700 275 425 39,3 245 88,5
Anciënniteit: 2 tot 5 jaar 2011 915 450 465 49,2 410 90,8
Anciënniteit: 5 tot 10 jaar 2011 1.150 530 625 45,9 505 96,0
Anciënniteit: 10 jaar of meer 2011 2.760 1.245 1.515 45,2 1.180 94,6
Anciënniteit: onbekend 2011 1.100 520 580 47,3 500 96,2
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers 2011 1.310 560 745 42,9 485 85,9
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers 2011 1.095 420 675 38,6 405 95,8
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werknemers 2011 4.100 1.990 2.110 48,6 1.910 96,0
Bedrijfsgrootte: onbekend 2011 120 45 75 36,4 40 91,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere, periodiek terugkerende AES. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar over 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 oktober 2015:
geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011.
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

(Niet) Cursusdeelnemers
Werkzame beroepsbevolking
Personen van 25 tot en met 65 jaar die in Nederland wonen en die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.
---
De leeftijdsafbakening verschilt in de Adult Education Survey (AES) van die in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de EBB is de leeftijdsafbakening van de werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar.
Cursusdeelnemers
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Niet cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde cursus gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep in de werkzame beroepsbevolking.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Cursus betaald door werkgever
Tenminste één cursus
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werk gerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
  
Tenminste één cursus (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een door de werkgever betaalde cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werk gerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep dat een werk gerelateerde cursus volgt.
---
Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.