Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012* 134.123 78.562 7.286 19.584
Totaal C Industrie 2012* 49.687 35.252 4.068 4.577
Totaal J Informatie en communicatie 2012* 19.598 11.738 721 3.114
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2012* 27.693 13.332 1.030 3.644
0 Werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 1.449 591 28 781
0 Werkzame personen C Industrie 2012* 164 59 3 65
0 Werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 326 172 7 157
0 Werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 405 142 7 220
1 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 31.191 12.183 638 9.409
1 tot 10 werkzame personen C Industrie 2012* 4.587 1.677 83 1.235
1 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 6.026 2.714 131 1.746
1 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 9.324 3.932 218 2.336
10 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 25.409 12.747 854 5.993
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2012* 7.145 3.181 191 1.792
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 5.598 3.267 215 959
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 4.728 2.546 216 845
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 33.304 20.924 1.735 2.637
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 2012* 13.067 8.605 732 1.220
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 4.463 3.271 196 219
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 5.825 3.879 346 189
250 tot 500 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 10.860 8.361 929 363
250 tot 500 werkzame personen C Industrie 2012* 6.248 4.997 573 173
250 tot 500 werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 562 465 32 14
250 tot 500 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 1.485 1.072 91 31
500 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2012* 31.910 23.755 3.102 401
500 of meer werkzame personen C Industrie 2012* 18.476 16.732 2.485 92
500 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2012* 2.623 1.849 139 19
500 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2012* 5.925 1.761 153 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de sector bedrijven.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:
- Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
- Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
- Het verruimen van de R&D definitie.
- Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
- Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
- Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.
Met als gevolg een stijging van 26 procent van de totale uitgaven voor eigen R&D activiteiten van alle bedrijven in 2011.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011 zijn definitief. De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Research en development; personeel, uitgaven, SBI 2008 en bedrijfsomvang". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten
De statistische eenheid van het productiestelsel van de EU, bestaande uit de kleinste combinatie van juridische eenheden (of hun equivalent). Het is een organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij kan uit een of meer juridische eenheden bestaan en een of meer activiteiten uitoefenen op een of meer locaties.

De onderneming wordt gezien als een organisatorische eenheid zoals die zich vanuit de economische werkelijkheid aan ons presenteert.
Ze vormt de basis voor de vorming van de bedrijfseenheid, vestiging en lokale bedrijfseenheid.

De onderneming is een economische entiteit, waarin onder bepaalde omstandigheden diverse juridische eenheden kunnen samenkomen. Bepaalde juridische eenheden oefenen hun activiteiten namelijk uitsluitend ten behoeve van een andere juridische entiteit uit en hebben hun bestaan uitsluitend aan administratieve ( bij voorbeeld fiscale) factoren te danken, terwijl ze vanuit economisch oogpunt niet significant zijn. Hiertoe behoren ook vele van de juridische eenheden zonder werkenden. De werkzaamheden van deze juridische eenheden dienen in vele gevallen te worden gezien als hulpactiviteiten naast de activiteiten van de juridische moedereenheid waarvan zij afhangen en waaraan zij gekoppeld dienen te worden om de voor de economische analyse gebruikte eenheid "onderneming" te vormen.

Research & Development (R&D)
Activiteit waarbij wordt gestreefd naar oorspronkelijkheid en vernieuwing en bestaande uit het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Tot de activiteit behoort ook het strategische en het fundamentele onderzoek, waarbij het verkrijgen van achtergrondkennis en het vergroten van de (puur) wetenschappelijke kennis voorop staat en niet het streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen. Verder wordt tot de activiteit ook gerekend het (uit)ontwikkelen van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten.

NIET tot R&D wordt gerekend:
- het routinematig verzamelen, onderzoeken van gegevens, verrichten van metingen of uitvoeren van controles;
- het gebruik of marginaal verbeteren van bestaande methoden of modellen voor bijvoorbeeld marktonderzoek of sociaaldemografische vraagstukken;
- scholing en training;
- werkzaamheden in verband met octrooien en licenties;
- het operationeel maken van ingekochte technologie of geavanceerde (productie-)apparatuur;
- het herschrijven van bestaande software en/of klantspecifiek maken van al op de markt gebrachte software;
- industriële vormgeving, tenzij systematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.