Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Nationaliteit Perioden Verblijfsvergunning asiel Totaal verblijfsvergunningen asiel (aantal) Verblijfsvergunning asiel Vluchtelingenstatus / Subsidiaire status (aantal) Verblijfsvergunning asiel Humanitaire redenen (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Totaal verblijfsvergunning regulier (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Gezinshereniging / gezinsvorming Totaal gezinshereniging / gezinsvorming (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Gezinshereniging / gezinsvorming Echtgenote / echtgenoot (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Gezinshereniging / gezinsvorming Minderjarig kind (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Gezinshereniging / gezinsvorming Overige gezinshereniging (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Studie (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Arbeid als werknemer of zelfstandige Totaal arbeid (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Arbeid als werknemer of zelfstandige Kenniswerker / Blue Card (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Arbeid als werknemer of zelfstandige Onderzoeker (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Arbeid als werknemer of zelfstandige Overige arbeid (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Overige reguliere vergunning Slachtoffer mensenhandel (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motief Overige reguliere vergunning Overig regulier (aantal) GVVA (aantal)
Totaal 2010 8.680 5.300 3.380 45.800 21.565 10.905 8.100 2.560 10.510 10.450 5.530 1.485 3.430 0 3.275
Totaal 2011 8.380 6.040 2.345 46.690 22.325 11.730 8.220 2.375 10.700 10.960 5.595 1.615 3.750 340 2.365
Totaal 2012 5.920 4.315 1.605 45.240 21.160 10.015 8.540 2.605 10.745 10.920 5.515 1.690 3.715 320 2.095
Totaal 2013 9.545 4.695 4.850 55.195 25.375 12.255 11.065 2.055 12.880 12.675 7.045 2.365 3.260 210 4.055
Totaal 2014 18.620 12.465 6.155 50.950 22.115 11.520 9.505 1.090 12.745 11.780 7.130 2.310 2.340 180 4.125 545
Totaal 2015 31.085 16.895 14.190 55.605 21.685 11.075 9.210 1.395 15.265 13.310 7.930 2.420 2.960 135 5.215 1.160
Totaal 2016 34.250 21.990 12.260 61.505 24.960 12.590 10.600 1.770 16.315 14.620 9.125 2.520 2.975 120 5.485 935
Totaal 2017 25.815 10.565 15.250 71.580 30.970 13.735 12.340 4.890 17.240 17.745 11.310 2.750 3.685 155 5.480 1.785
Totaal 2018 12.445 5.335 7.110 79.620 34.035 15.265 13.770 5.005 18.470 20.885 13.510 3.065 4.310 290 5.940 2.050
Totaal 2019 11.890 6.940 4.950 90.240 38.655 17.045 15.655 5.955 20.180 22.030 14.335 3.240 4.455 385 8.995 2.590
Totaal 2020 14.045 9.200 4.850 59.465 28.870 12.585 11.690 4.595 11.645 13.345 8.170 2.430 2.745 155 5.445 1.445
Totaal 2021 24.705 12.985 11.720 81.165 34.535 16.530 12.975 5.030 19.580 20.770 14.490 3.175 3.105 80 6.195 1.515
Totaal 2022 29.635 17.530 12.110 107.565 45.870 21.845 17.040 6.990 21.870 32.125 24.510 3.475 4.140 100 7.600 1.850
Totaal 2023* 27.140 16.070 11.065 104.645 45.340 21.435 17.055 6.850 22.920 27.440 17.770 3.495 6.175 140 8.805 2.090
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In deze tabel staan de aantallen verleende verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd (verblijfsvergunningen die voor de eerste keer worden verleend). De vergunningen worden onderscheiden naar de verblijfsgrond waarop de vergunningen zijn verleend en naar de nationaliteit van de betrokken personen. In de tabel zijn zowel asielvergunningen als reguliere verblijfsvergunningen opgenomen. Reguliere vergunningen worden verleend aan niet-Nederlanders die bijvoorbeeld komen om te werken, om te studeren of in verband met gezinshereniging of gezinsvorming. Ook kinderen van niet-Nederlanders die in Nederland zijn geboren en niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit hebben een verblijfsvergunning nodig. Vanaf 1-4-2014 worden er door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) ook gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid uitgegeven. Deze zijn vanaf het jaar 2014 opgenomen in deze tabel. Voor alle in de tabel opgenomen vergunningen geldt dat ze een geldigheidsduur hebben van 3 maanden of meer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per juni 2024:
De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juni 2025 komen de cijfers over 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Verblijfsvergunning asiel
Personen van wie het asielverzoek wordt ingewilligd, krijgen een verblijfsvergunning asiel. Een verblijfsvergunning asiel kan betrekking hebben op een asiel aanvraag uit hetzelfde of een vorig jaar.
---
Tot en met 2011 inclusief uitgenodigde vluchtelingen (circa 500 per jaar)
Totaal verblijfsvergunningen asiel
Tot en met 2011 inclusief uitgenodigde vluchtelingen (circa 500 per jaar)
Vluchtelingenstatus / Subsidiaire status
Vluchtelingenstatus: de erkenning van een onderdaan van een derde land of een staatloze als vluchteling.

De subsidiaire status wordt toegekend aan iemand die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt, maar die een reëel risico loopt op ernstige schade als hij naar zijn thuisland zou terugkeren (bijv. indien hij slachtoffer wordt van doodstraf, foltering, willekeurig geweld bij een gewapend conflict etc).

Tot en met 2011 inclusief uitgenodigde vluchtelingen (circa 500 per jaar)

Humanitaire redenen
Naast toelating op grond van internationale verdragen is het ook mogelijk dat iemand een verblijfsvergunning wordt verleend op grond van nationaal beleid. Dit is met name het geval wanneer iemand traumatische ervaringen heeft ondervonden. Deze persoon krijgt een verblijfstitel op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.

Verblijfsvergunning regulier naar motief
Personen van wie de reguliere aanvraag wordt ingewilligd krijgen een reguliere verblijfsvergunning. Deze personen komen niet als asielzoeker naar Nederland. Zij komen bijvoorbeeld om te werken, te studeren of in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming. Deze vormen van verblijf zijn gebaseerd op andere gronden dan asiel. Niet-Nederlanders die langer dan drie maanden in Nederland willen blijven en geen EU- of EER- onderdaan of Zwitser zijn, hebben een verblijfsvergunning nodig.
Totaal verblijfsvergunning regulier
Gezinshereniging / gezinsvorming
Verblijfsvergunning die wordt verleend in verband met gezinshereniging of gezinsvorming. Onder gezinshereniging wordt de vestiging in Nederland verstaan van personen uit gezinnen die al vóór de immigratie bestonden, waarbij één of meer gezinsleden bij gezinsleden gaan wonen die eerder naar Nederland zijn gekomen. Hierbij kan het onder andere gaan om huwelijks(partners) en minderjarige kinderen. Gezinsvorming betreft de vestiging in Nederland van personen die hier komen om te trouwen, een partnerschap af te sluiten, of te gaan samenwonen met een al in Nederland wonende partner, met wie betrokkene nooit eerder heeft samengewoond.
Totaal gezinshereniging / gezinsvorming
Verblijfsvergunning die wordt verleend in verband met gezinshereniging of gezinsvorming. Onder gezinshereniging wordt de vestiging in Nederland verstaan van personen uit gezinnen die al vóór de immigratie bestonden, waarbij één of meer gezinsleden bij gezinsleden gaan wonen die eerder naar Nederland zijn gekomen. Hierbij kan het onder andere gaan om huwelijks(partners) en minderjarige kinderen. Gezinsvorming betreft de vestiging in Nederland van personen die hier komen om te trouwen, een partnerschap af te sluiten, of te gaan samenwonen met een al in Nederland wonende partner, met wie betrokkene nooit eerder heeft samengewoond.
Echtgenote / echtgenoot
Echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner of ongehuwd partner.
Minderjarig kind
Voor kinderen geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.
Overige gezinshereniging
Overige niet eerder genoemde familieleden, bijvoorbeeld ouders of meerderjarige kinderen.
Studie
Verblijfsvergunning die wordt verleend in verband met studie. De verblijfsvergunning moet worden aangevraagd worden door de onderwijsinstelling waar de desbetreffende persoon wil studeren.
Arbeid als werknemer of zelfstandige
Totaal arbeid
Kenniswerker / Blue Card
Kenniswerker
Migrant die hooggekwalificeerde arbeid verricht. Voor de toelating als kenniswerker gelden looneisen.

Blue Card
De Europese Blue Card is een verblijfsvergunning, bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de Europese Unie. Om in aanmerking te komen voor een Europese Blue Card moeten werknemers voldoen aan een loon- en opleidingseis.
Onderzoeker
Wetenschappelijk onderzoeker die in het kader van de kennismigrantenregeling een verblijfsvergunning krijgt.
Overige arbeid
Overige reguliere vergunning
Vergunning verleend in verband met overige motieven.
Deze vergunning werd o.a. tot en met 2013 verleend aan AMV's.
Slachtoffer mensenhandel
Overig regulier
Tot en met 2010 inclusief slachtoffer mensenhandel.
GVVA
Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.