Zeggenschap bedrijven in Nederland; banen lonen, bedrijfsgrootte, 2008-2011

Zeggenschap bedrijven in Nederland; banen lonen, bedrijfsgrootte, 2008-2011

Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI) Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven met werknemers in loondienst (aantal) Banen van werknemers Aantal banen (x 1 000) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Geslacht Mannen (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Geslacht Vrouwen (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Leeftijd Jonger dan 50 (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Leeftijd 50 jaar of ouder (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Herkomst Autochtoon (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Herkomst Allochtoon (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Baanstatus Nieuwkomers (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Baanstatus Blijvers (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Baanstatus Wisselaars (%) Banen van werknemers Banen naar hoogte loon werknemer Hoog (%) Banen van werknemers Banen naar hoogte loon werknemer Midden (%) Banen van werknemers Banen naar hoogte loon werknemer Laag (%) Fiscaal jaarloon per baan (1 000 euro)
Nederland Totaal werknemers 2008 481.205 6.960 53 47 76 24 81 19 10 74 16 18 50 32 40
Nederland Totaal werknemers 2009 455.615 6.847 52 48 75 25 81 19 9 77 14 17 51 33 40
Nederland Totaal werknemers 2010 419.360 6.849 51 49 74 26 81 19 10 80 10 17 50 33 41
Nederland Totaal werknemers 2011 449.785 6.910 51 49 73 27 82 18 10 79 11 17 50 33 42
Nederland 0 tot 50 werknemers 2008 468.955 2.799 59 41 79 21 82 18 13 69 18 16 46 38 38
Nederland 0 tot 50 werknemers 2009 441.820 2.692 58 42 79 21 82 18 11 74 15 15 47 39 39
Nederland 0 tot 50 werknemers 2010 406.570 2.585 58 42 78 22 83 17 11 77 12 15 47 39 39
Nederland 0 tot 50 werknemers 2011 436.965 2.649 58 42 77 23 83 17 13 74 13 15 46 39 40
Nederland 50 tot 250 werknemers 2008 9.675 1.198 58 42 75 25 80 20 10 75 16 18 55 27 40
Nederland 50 tot 250 werknemers 2009 11.080 1.272 57 43 75 25 80 20 8 78 14 17 55 28 40
Nederland 50 tot 250 werknemers 2010 10.225 1.344 57 43 75 25 81 19 9 80 11 17 55 28 41
Nederland 50 tot 250 werknemers 2011 10.275 1.351 57 43 74 26 81 19 9 79 11 17 55 28 42
Nederland 250 en meer werknemers 2008 2.575 2.964 45 55 73 27 81 19 8 79 13 20 52 27 41
Nederland 250 en meer werknemers 2009 2.715 2.884 43 57 72 28 81 19 7 79 14 19 52 29 42
Nederland 250 en meer werknemers 2010 2.565 2.920 42 58 71 29 80 20 8 83 9 19 52 29 43
Nederland 250 en meer werknemers 2011 2.545 2.909 42 58 69 31 81 19 8 83 9 18 52 29 43
Buitenland Totaal werknemers 2008 7.710 950 65 35 79 21 73 27 7 79 14 34 47 19 50
Buitenland Totaal werknemers 2009 8.110 935 66 34 78 22 74 26 6 82 12 33 49 19 50
Buitenland Totaal werknemers 2010 8.435 931 66 34 77 23 73 27 7 83 10 31 50 19 51
Buitenland Totaal werknemers 2011 10.390 949 67 33 76 24 73 27 7 83 10 33 49 17 53
Buitenland 0 tot 50 werknemers 2008 5.355 90 70 30 80 20 74 26 7 75 17 41 49 10 55
Buitenland 0 tot 50 werknemers 2009 5.540 88 69 31 79 21 74 26 6 79 15 40 48 11 56
Buitenland 0 tot 50 werknemers 2010 5.930 98 71 29 79 21 72 28 8 80 12 41 49 10 59
Buitenland 0 tot 50 werknemers 2011 7.815 111 70 30 79 21 70 30 9 77 13 41 48 11 60
Buitenland 50 tot 250 werknemers 2008 1.725 204 72 28 80 20 72 28 6 79 14 36 54 9 51
Buitenland 50 tot 250 werknemers 2009 1.925 216 71 29 78 22 74 26 5 84 11 35 54 11 51
Buitenland 50 tot 250 werknemers 2010 1.855 232 71 29 78 22 73 27 7 84 10 34 54 12 52
Buitenland 50 tot 250 werknemers 2011 1.955 252 72 28 77 23 72 28 7 83 10 36 53 11 54
Buitenland 250 en meer werknemers 2008 630 657 63 37 78 22 74 26 8 79 13 32 45 23 49
Buitenland 250 en meer werknemers 2009 645 631 64 36 77 23 74 26 6 82 12 30 47 22 49
Buitenland 250 en meer werknemers 2010 650 600 64 36 76 24 73 27 7 83 9 29 49 23 49
Buitenland 250 en meer werknemers 2011 620 586 64 36 75 25 74 26 7 84 9 31 48 21 51
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over banen en lonen bij bedrijven in Nederland, uitgesplitst naar het land van uiteindelijke zeggenschap van die bedrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven onder Nederlandse zeggenschap en bedrijven onder buitenlandse zeggenschap. In de tabel zijn alleen de bedrijven met werknemers in loondienst meegenomen. De cijfers hebben betrekking op het totale aantal banen bij deze bedrijven en de samenstelling van die banen naar kenmerken van de werknemers (baanstatus, geslacht, leeftijd, herkomst en hoogte van het loon). Ook het gemiddelde fiscale jaarloon per baan is in de tabel te vinden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van werknemers; zeggenschap, internationale goederenhandel.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met werknemers in loondienst
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
---
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
---
In deze tabel zijn alleen de bedrijven meegenomen die werknemers in loondienst hebben. Een werknemer is een persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
---
Het aantal bedrijven is de stand aan het eind van het jaar.
Banen van werknemers
Baan:
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
---
In deze tabel gaat het alleen om de banen van werknemers. Een werknemer is een persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
Aantal banen
Het totaal aantal banen van werknemers aan het eind van het jaar.
Banen naar kenmerken werknemers
Geslacht
Mannen
Het aantal banen van mannelijke werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Vrouwen
Het aantal banen van vrouwelijke werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Leeftijd
Jonger dan 50
Het aantal banen van werknemers jonger dan 50 jaar als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
50 jaar of ouder
Het aantal banen van werknemers van 50 jaar of ouder als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Herkomst
Autochtoon
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
---
Het gaat hier om het aantal banen van autochtone werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Allochtoon
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
---
Het gaat hier om het aantal banen van allochtone werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Baanstatus
De baanstatus geeft aan of iemand het afgelopen jaar van baan is veranderd.
Nieuwkomers
Werknemers die een jaar eerder nog geen baan in loondienst hadden. Dit kunnen ook personen zijn die eerder als zelfstandige werkzaam waren.
---
Het gaat hier om het aantal banen van nieuwkomers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Blijvers
Werknemers die in dezelfde baan werken als een jaar eerder.
---
Als een werknemer meerdere banen heeft waarvan minimaal één hetzelfde is als een jaar eerder, dan wordt hij in al zijn banen als ‘blijver’ geclassificeerd, ook als hij in het referentiejaar aan een nieuwe baan is begonnen.
---
Het gaat hier om het aantal banen van blijvers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Wisselaars
Werknemers die in een andere baan werken dan een jaar eerder.
---
Als een werknemer meerdere banen heeft waarvan minimaal één hetzelfde is als een jaar eerder, dan wordt hij in al zijn banen als ‘blijver’ geclassificeerd, ook als hij in het referentiejaar aan een nieuwe baan is begonnen.

Het gaat hier om het aantal banen van wisselaars als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Banen naar hoogte loon werknemer
Alle werknemers in Nederland zijn op basis van de hoogte van hun fiscale jaarloon in drie groepen ingedeeld.
De eerste groep (laag) betreft de 30% werknemers met de laagste lonen.
De tweede groep (midden) betreft de 50% werknemers met lonen die tussen de grenswaarden van laag en hoog liggen.
De derde groep (hoog) betreft de 20% werknemers met de hoogste lonen.
---
Fiscaal jaarloon:
Het bedrag waarover loonheffing (inkomstenbelasting plus premies volksverzekeringen) moet worden betaald. Dit wordt berekend door het totale bedrag van alle banen van de persoon bij elkaar op te tellen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het aantal uren/dagen dat iemand heeft gewerkt. Iemand die een hoog uurloon heeft maar die parttime werkt, kan daardoor bijvoorbeeld als laagbetaald worden geclassificeerd.
---
Het gaat hier om het aantal banen van laag-, midden- of hoogbetaalde werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Hoog
Midden
Laag
Fiscaal jaarloon per baan
Fiscaal jaarloon:
Het bedrag waarover loonheffing (inkomstenbelasting plus premies volksverzekeringen) moet worden betaald.
---
Bij het berekenen van het fiscale jaarloon per baan is gecorrigeerd voor de arbeidsduur van de banen (parttime of fulltime) en het aantal dagen dat de banen in het desbetreffende jaar hebben bestaan. Het gemiddelde jaarloon heeft dus betrekking op een fulltime baan die het hele jaar heeft bestaan.