Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Technieken Perioden Aantal locaties (aantal) Verbruik van biomassa Totaal verbruik (TJ) Verbruik van biomassa Voor omzetting in elektriciteit/warmte (TJ) Verbruik van biomassa Voor toevoeging aan het aardgasnet (TJ) Verbruik van biomassa Finaal verbruik (TJ) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in kWh (mln kWh) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in TJ (TJ) Energieproductie uit biomassa Warmteproductie uit omzettingen (TJ) Energieproductie uit biomassa Aardgasproductie door toevoegen biogas (TJ)
Totaal biomassa 2018 . 128.023 73.058 3.375 51.590 4.555 16.399 18.304 3.375
Totaal biomassa 2019* . 147.793 86.797 4.497 56.499 5.626 20.253 21.497 4.497
Afvalverbrandingsinstallaties 2018 . 38.657 38.657 2.172 7.820 7.720
Afvalverbrandingsinstallaties 2019* . 36.648 36.648 1.919 6.910 7.475
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2018 . 5.674 5.674 654 2.353 533
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2019* . 16.225 16.225 1.872 6.741 1.520
Totaal biomassaketels bedrijven 2018 . 30.408 19.581 10.827 842 3.033 7.083
Totaal biomassaketels bedrijven 2019* . 35.085 24.873 10.212 952 3.426 9.511
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit 2018 . 18.105 18.105 842 3.033 5.818
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit 2019* . 22.254 22.254 952 3.426 7.275
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2018 . 12.303 1.476 10.827 1.265
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2019* . 12.831 2.619 10.212 2.236
Totaal biomassa huishoudens 2018 . 16.446 16.446
Totaal biomassa huishoudens 2019* . 16.278 16.278
Biomassa huishoudens, openhaarden 2018 299.000 2.103 2.103
Biomassa huishoudens, openhaarden 2019* 289.000 2.008 2.008
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2018 184.000 2.421 2.421
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2019* 185.000 2.266 2.266
Biomassa huishoudens, houtkachels 2018 461.000 10.713 10.713
Biomassa huishoudens, houtkachels 2019* 455.000 10.421 10.421
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2018 44.000 939 939
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2019* 57.000 1.313 1.313
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2018 . 270 270
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2019* . 270 270
Totaal biogas 2018 . 13.846 9.146 3.375 1.325 887 3.193 2.969 3.375
Totaal biogas 2019* . 15.120 9.052 4.497 1.571 882 3.176 2.991 4.497
Biogas uit stortplaatsen 2018 . 532 312 127 93 23 84 127
Biogas uit stortplaatsen 2019* . 531 312 127 93 23 84 127
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2018 . 2.427 2.077 75 275 195 703 741 75
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2019* . 2.636 2.133 126 377 204 734 689 126
Biogas, co-vergisting van mest 2018 . 5.313 4.675 638 493 1.776 1.566 638
Biogas, co-vergisting van mest 2019* . 5.879 4.280 1.599 452 1.626 1.550 1.599
Overig biogas 2018 . 5.574 2.082 2.535 957 175 630 662 2.535
Overig biogas 2019* . 6.074 2.327 2.646 1.101 203 732 753 2.646
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2018 . 22.993 22.993
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2019* . 28.437 28.437
Biobenzine 2018 . 7.146 7.146
Biobenzine 2019* . 8.321 8.321
Biodiesel 2018 . 15.846 15.846
Biodiesel 2019* . 20.116 20.116
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:
- het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
- het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
- het stoken van houtkachels door huishoudens
- het verbruik van biogas
- het verbruik van bio transportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018. De cijfers voor 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 juni 2020:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

De gehele reeks 1990-2017 met uitkomsten over energieverbruik uit biomassa door huishoudens is gereviseerd naar aanleiding van de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland. De uitkomsten komen lager uit; in 2014-2016 circa 2 PJ lager en in de jaren daarvoor circa 1 PJ lager.

Tevens zijn de cijfers over biomassa 2015 aangepast omdat deze nu op dezelfde wijze uit het vernieuwde IT-systeem zijn overgenomen als 2016 en latere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Aantal locaties
Het aantal locaties waar biomassa wordt verbruikt.

Bij bedrijven gaat het om het aantal vestigingen waar biomassa wordt verbruikt, bij huishoudens om het aantal woningen.
De peildatum voor het aantal locaties ligt op 31 december van het verslagjaar.
Verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Totaal verbruik
Totaal nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor omzetting in elektriciteit/warmte
Het verbruik van biomassa voor omzetting in elektriciteit en/of warmte.

Het verbruik van biomassa voor omzetting in alleen warmte voor eigen verbruik valt hier niet onder. Dit wordt gezien als finaal verbruik van biomassa.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor toevoeging aan het aardgasnet
Het verbruik van biogas voor toevoeging aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Finaal verbruik
Het finaal verbruik van biomassa is het door gebruik opmaken van energie.

Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Dit is in tegenstelling tot inzet voor energieomzetting waarna wel een nuttig bruikbare energiedrager beschikbaar blijft. Een belangrijk voorbeeld is het stoken van hout in kachels.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Energieproductie uit biomassa
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit biomassa.

De totale energieproductie uit biomassa is de som van;
- bruto elektriciteitsproductie
- warmteproductie uit omzettingen
- aardgasproductie uit biomassa
Bruto elektriciteitsproductie in kWh
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit zonder aftrek van het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is kWh = kilowattuur.
Bruto elektriciteitsproductie in TJ
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit zonder aftrek van het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Warmteproductie uit omzettingen
Warmteproductie uit gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling) plus de verkochte warmte uit warmteketels.

Het gaat om de productie van nuttig te gebruiken warmte inclusief het eigen verbruik van warmte (bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van de vergister). Productie van stoom gaat vaak samen met teruglevering en hergebruik van warm water (retourcondensaat). De warmte in de geproduceerde stoom is gesaldeerd met de warmte in het retourcondensaat.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Aardgasproductie door toevoegen biogas
De productie van aardgas door het toevoegen van biogas aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.