Gebieden in Nederland 2013

Gebieden in Nederland 2013

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Codes en namen van gemeenten Sortering naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Politie Regionale eenheden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Politie Regionale eenheden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Zorgkantoorregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Zorgkantoorregio's Naam (naam) Statistische gegevens Inwonertal (aantal) Statistische gegevens Omgevingsadressendichtheid (per km2)
Aa en Hunze GM1680 Aa en Hunze Aa en Hunze RE01 Noord-Nederland ZK06 Drenthe 25.541 259
Amsterdam GM0363 Amsterdam Amsterdam RE05 Amsterdam ZK02 Amsterdam 799.278 6.056
Horst aan de Maas GM1507 Horst aan de Maas Horst aan de Maas RE10 Limburg ZK17 Noord- en Midden-Limburg 41.810 531
Maastricht GM0935 Maastricht Maastricht RE10 Limburg ZK31 Zuid-Limburg 121.819 2.163
Zoetermeer GM0637 Zoetermeer Zoetermeer RE06 Den Haag ZK10 Haaglanden 123.092 2.492
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2013 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
GM = Gemeente
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2013.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Sortering naam
Een hulpmiddel voor het sorteren van namen van gemeenten op alfabetische volgorde. Bij de bepaling van deze volgorde zijn de volgende regels in acht genomen:
- voorvoegsels en lidwoorden hebben geen invloed op de volgorde (dus De Bilt onder B),
- verbindingsstreepjes gelden als een letter (Alphen aan den Rijn komt voor Alphen-Chaam),
- de IJ (bijvoorbeeld IJsselstein) valt onder de I.
Het sorteerveld van gemeentenamen is vooral bedoeld om buiten StatLine namen van gemeenten (rijks)alfabetisch te ordenen.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
Politie Regionale eenheden
RE = Politie Regionale eenheid
De indeling in regionale eenheden is ingevoerd per 1 januari 2013 en berust op de Politiewet 2012. Tot 2013 was de politie verdeeld in 25 regiokorpsen (politieregio’s) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Vanaf 2013 telt Nederland 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. De 10 regionale eenheden zijn onderverdeeld in onder andere 43 districten en 167 basisteams.
Code
Codes (01 t/m 10) van de politie regionale eenheden.
Naam
Namen van de politie regionale eenheden.
Zorgkantoorregio's
ZK = Zorgkantoorregio
Groepering van gemeenten die samenhangt met de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een zorgkantoor, nauw gelieerd aan één van de AWBZ-verzekeraars, voert de AWBZ uit namens alle AWBZ-verzekeraars voor alle verzekerden in zijn regio, dus ook voor verzekerden die bij andere AWBZ-verzekeraars staan ingeschreven. De indeling is voor het laatst herzien op 1 januari 2002 en telt vanaf die datum 32 gebieden.
Code
Codes (01 t/m 32) van de zorgkantoorregio's.
Naam
Namen van de zorgkantoorregio's.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn cijfers opgenomen over inwonertal en omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
Aantal inwoners op 1 januari 2013.
Omgevingsadressendichtheid
De omgevingsadressendichtheid op 1 januari 2013.
De omgevingsadressendichtheid (Oad) is het gemiddeld aantal adressen per km2 dat een adres binnen zijn omgeving heeft. Als omgeving van een adres wordt een cirkel aangehouden met een straal van 1 km rondom dat adres. Het CBS heeft in 1992 de omgevingsadressendichtheid ontwikkeld als een nieuwe maatstaf voor stedelijkheid in de statistiek. De maatstaf beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan, etc.) in een gebied weer te geven.