Bouw; toegevoegde waarde (SBI 2008), jan 2005 - april 2014

Bouw; toegevoegde waarde (SBI 2008), jan 2005 - april 2014

Perioden Indexcijfer volume toegevoegde waarde (2010 = 100) Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder (%)
2013 oktober* 109,2 4,2
2013 november* 103,4 -0,9
2013 december* 67,2 6,2
2013 4e kwartaal* 93,3 2,7
2013 * 93,0 -3,7
2014 januari* 109,7 12,2
2014 februari* 101,0 13,1
2014 maart* 96,7 1,3
2014 1e kwartaal* 102,5 8,8
2014 april* 101,9 4,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid. Dit is een productie-indicator voor de bouwnijverheid. Deze indicator beoogt de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43) weer te geven. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale rekeningen 2012 en de Kwartaalrekeningen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De volumemutaties zijn mutaties ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar. De volume-indexcijfers hebben als basis 2010 = 100.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005 - april 2014

Frequentie: per maand.

Status van de cijfers
De cijfers sluiten aan op de cijfers over de toegevoegde waarde in de Kwartaalrekeningen en de Nationale (jaar-)rekeningen. Hierdoor hebben de cijfers geruime tijd een voorlopig karakter. De aansluiting op de Nationale
jaarrekeningen betreft achtereenvolgens de Voorlopige, Nader Voorlopige en Definitieve raming.

Voor de kwartaalcijfers betreft het aansluiting bij de uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de Kwartaalrekeningen, 6 weken na afloop van een verslagkwartaal en van de tweede ('reguliere') raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd wordt. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Wijzigingen per 23 juli 2014:
Geen, deze tabel wordt stopgezet per 23 juli 2014 en is voortgezet door de tabel "Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010 = 100". Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 16 juli 2013:
Revisie
De cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid zijn aangepast aan de uitkomsten van de Nationale rekeningen 2012 en de bijbehorende Kwartaalrekeningen. Hierdoor zijn de indices en jaar-op-jaarontwikkeling over 2010 (Definitief), 2011 (Nader Voorlopig) en 2012 (Voorlopig) veranderd. Doordat 2010 het basisjaar is, zijn ook de indices tot en met 2009 gewijzigd. De jaar-op-jaarontwikkeling blijft in deze jaren (vrijwel) ongewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, de tabel is stopgezet per 23 juli 2014.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfer volume toegevoegde waarde
Volumeontwikkeling toegevoegde waarde in basisprijzen
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. volume) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
---
De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik van een bedrijfstak.
---
Basisprijs is de verkoopprijs van een goed of dienst exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief productgebonden belastingen en subsidies.
Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder
Volumemutatie:
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde
goederen- of dienstentransactie of salditransactie.
---
Productie-indicator voor de bouwnijverheid.
Volumemutaties t.o.v. zelfde periode vorig jaar.