Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2012-2014

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2012-2014

Decentrale overheden Begroot EMU-saldo 2012 (mln euro) Begroot EMU-saldo 2013 Begroot EMU-saldo (mln euro) Begroot EMU-saldo 2013 Macronorm voor het EMU-saldo (mln euro) Begroot EMU-saldo 2013 Verschil (mln euro) Begroot EMU-saldo 2014 (mln euro)
Totaal decentrale overheden . -5.639 -3.111 -2.528 -1.735
Provincies -2.040 -1.343 -436 -907 -836
Totaal gemeenten -4.112 -3.724 -2.364 -1.360 -384
Gemeenten: minder dan 20 000 inwoners -294 -288 -188 -100 13
Gemeenten: 20 000 - 50 000 inwoners -998 -920 -632 -288 114
Gemeenten: 50 000 - 100 000 inwoners -934 -849 -437 -412 -69
Gemeenten: 100 000 - 150 000 inwoners -682 -492 -245 -247 -218
Gemeenten: 150 000 - 250 000 inwoners -699 -601 -263 -338 -244
Gemeenten: meer dan 250 000 inwoners -506 -574 -598 24 22
Waterschappen . -457 -311 -146 -510
Gemeenschappelijke regelingen -96 -115 0 -115 -5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. In het Verdrag van Maastricht is vastgelegd dat de lidstaten elk half jaar de gegevens over het saldo van hun overheid moeten rapporteren aan de Europese Commissie. Hierbij is bepaald dat een tekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. In samenhang met deze tekortgrens voor de gehele overheid zijn in Nederland afspraken gemaakt over een macronorm voor de tekorten van respectievelijk de gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen.

Deze tabel toont de ontwikkeling van het begrote overheidssaldo van de decentrale overheden in Nederland. De gegevens in de tabel sluiten aan op de gerapporteerde gegevens in de EMU-enquête van de decentrale overheden. Het gaat hier om ruwe brondata van de betrokken berichtgevers die niet zijn geanalyseerd of bewerkt en niet zijn geïntegreerd in de Nationale rekeningen. Wel zijn de gegevens zo nodig door het CBS opgehoogd voor non-respons.

Alleen voor het begrotingsjaar 2013 worden in deze tabel, naast het begrote EMU-saldo, ook de macronorm voor het EMU-saldo voor dat jaar en het verschil tussen het begrote saldo en de norm weergegeven. Een negatief getal bij het verschil betekent dat het geraamde EMU-saldo de norm overschrijdt; een positief verschil houdt in dat het saldo onder de norm blijft.

Gegevens beschikbaar over 2012 - 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers van het jaar 2013 worden medio september aangepast.

Wijzigingen per 9 september 2013:
De herziene cijfers voor 2013 zijn opgenomen en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2013-2015. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Begroot EMU-saldo 2012
Het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden in een jaar.
Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie (EU) een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In de EU is bepaald dat een tekort van de gehele overheid in een lidstaat niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Voor de gehele overheid is het overheidssaldo gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de Nationale rekeningen plus/min het rentevoordeel/nadeel als gevolg van financiële derivaten (renteswaps).
Begroot EMU-saldo 2013
Het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden in een jaar.
Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie (EU) een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In de EU is bepaald dat een tekort van de gehele overheid in een lidstaat niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Voor de gehele overheid is het overheidssaldo gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de Nationale rekeningen plus/min het rentevoordeel/nadeel als gevolg van financiële derivaten (renteswaps).
Begroot EMU-saldo
Het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden in een jaar.
Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie (EU) een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In de EU is bepaald dat een tekort van de gehele overheid in een lidstaat niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Voor de gehele overheid is het overheidssaldo gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de Nationale rekeningen plus/min het rentevoordeel/nadeel als gevolg van financiële derivaten (renteswaps).
Macronorm voor het EMU-saldo
Het maximale toegestane tekort dat decentrale overheden gezamenlijk mogen hebben in een bepaald jaar. Deze macronorm is onderling afgesproken tussen het Rijk en de gemeenten, de provincies en de waterschappen.
Verschil
Het verschil tussen het begrote EMU-saldo en de macronorm voor het EMU-saldo van decentrale overheden. Een negatief verschil betekent dat het begrote EMU-saldo de macronorm overschrijdt; een positief verschil houdt in dat het begrote EMU-saldo onder de macronorm blijft.
Begroot EMU-saldo 2014
Het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden in een jaar.
Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie (EU) een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In de EU is bepaald dat een tekort van de gehele overheid in een lidstaat niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Voor de gehele overheid is het overheidssaldo gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de Nationale rekeningen plus/min het rentevoordeel/nadeel als gevolg van financiële derivaten (renteswaps).