Bewoonde woningen; inkomen bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012

Bewoonde woningen; inkomen bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012

WOZ-waardeklassen Bruto inkomen Huishoudens Herkomst Regio's Perioden Totaal bewoonde woningen (aantal) Bewoonde eigen woningen (aantal) Bewoonde huurwoningen Bewoonde corporatiewoningen (aantal)
Totaal Totaal Totaal Totaal Nederland 2011 6.801.400 3.841.100 2.156.600
Totaal Totaal Totaal Totaal Nederland 2012 6.848.600 3.847.300 2.148.000
Totaal Minder dan 20 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 866.800 161.800 552.500
Totaal Minder dan 20 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 855.600 167.400 537.600
Totaal 20 000 tot 40 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 1.894.200 702.000 953.000
Totaal 20 000 tot 40 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 1.904.800 693.600 959.800
Totaal 40 000 tot 60 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 1.382.200 863.100 363.800
Totaal 40 000 tot 60 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 1.368.400 835.700 363.000
Totaal 60 000 tot 80 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 1.035.000 770.400 165.000
Totaal 60 000 tot 80 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 1.040.700 762.600 167.100
Totaal 80 000 tot 100 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 667.500 536.400 69.500
Totaal 80 000 tot 100 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 684.800 545.000 71.300
Totaal 100 000 euro en meer Totaal Totaal Nederland 2011 937.700 795.000 51.100
Totaal 100 000 euro en meer Totaal Totaal Nederland 2012 973.900 828.300 47.400
Totaal Onbekend Totaal Totaal Nederland 2011 17.900 12.300 1.800
Totaal Onbekend Totaal Totaal Nederland 2012 20.300 14.800 1.700
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over koop- en huurwoningen naar WOZ-waardeklasse, huishoudenssamenstelling, bruto inkomen en herkomst van de hoofdbewoner van de woning. Deze gegevens zijn bekend voor Nederland en per landsdeel, provincie en COROP-gebied Het gaat daarbij steeds om de stand per 1 januari.

De getoonde gegevens betreffen bewoonde eigen en huurwoningen. Dit is dus exclusief wooneenheden, bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen die niet in hoofdzaak in gebruik zijn voor woondoeleinden. Verder gaat het om woningen die bewoond worden door particuliere huishoudens. Woningen bewoond door institutionele huishoudens blijven dus buiten beschouwing.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
De tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabellen voor woningen en bewoners zijn stopgezet, omdat er geen nieuwe cijfers kunnen worden geproduceerd aan de hand van de gebruikte methode. Sinds 2012 is het CBS overgestapt op de BAG. De methode waarop de tabellen zijn gebaseerd is het Woningregister. Tussen beide registers bestaan populatieverschillen en definitieverschillen. In juni 2018 zal er daarom een maatwerktabel worden gepubliceerd over woningen en bewoners samen met een webartikel.

Toelichting onderwerpen

Totaal bewoonde woningen
Een bewoonde woning is een woning waar één of meerdere bewoners volgens de Gemeentelijke Basis Administratie of de Protocollaire basisadministratie (Probas) staan ingeschreven. In het probas staan Leden van het Corps Diplomatique en Internationale Organisaties, waarvan de zetel zich in Nederland bevindt, hun gezinsleden en eventuele bedienden.

Woning
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Bewoonde eigen woningen
Woningen waarvan de eigenaar ook de bewoner of één van de bewoners is.

Een bewoonde woning is een woning waar één of meerdere bewoners volgens de GBA of het Probas staan ingeschreven.
Bewoonde huurwoningen
Woningen waarvan de eigenaar niet de bewoner of één van de bewoners is.

Een bewoonde woning is een woning waar één of meerdere bewoners volgens de GBA of het Probas staan ingeschreven.
Bewoonde corporatiewoningen
Huurwoningen die in het bezit zijn van een toegelaten instelling
volkshuisvesting of een gemeentelijk woningbedrijf.
Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is
vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte
van de huurprijs.