Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Overlast in buurt Verkeersoverlast Komt voor in buurt Te hard rijden (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Verkeersoverlast Komt voor in buurt Parkeerproblemen (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Verkeersoverlast Komt voor in buurt Agressief gedrag in verkeer (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Verkeersoverlast Komt voor in buurt Een of meer vormen van verkeersoverlast (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Verkeersoverlast Ervaart overlast in buurt Te hard rijden (% 'veel overlast') Overlast in buurt Verkeersoverlast Ervaart overlast in buurt Parkeerproblemen (% 'veel overlast') Overlast in buurt Verkeersoverlast Ervaart overlast in buurt Agressief gedrag in verkeer (% 'veel overlast') Overlast in buurt Verkeersoverlast Ervaart overlast in buurt Een of meer vormen van verkeersoverlast (% 'veel overlast')
Totaal personen Waarde 2019 72,4 50,1 29,3 82,4 22,2 17,3 6,3 32,2
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Geslacht: Mannen Waarde 2019 70,9 48,7 28,5 81,8 21,0 16,7 6,4 30,9
Geslacht: Mannen Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 73,8 51,4 30,2 83,1 23,4 17,9 6,3 33,5
Geslacht: Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 65,5 48,0 21,9 78,7 16,7 16,5 4,5 28,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2019 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,4 1,0
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2019 74,3 54,1 29,4 85,4 25,2 20,8 7,4 37,2
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,7
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2019 74,9 51,6 31,3 84,1 23,2 18,3 6,6 33,3
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2019 70,4 43,7 31,2 78,5 20,5 11,6 5,9 26,7
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan de leefbaarheid van de woonbuurt centraal, het vóórkomen van overlast en de mate van overlast die de bewoners hiervan ervaren. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn,
waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 26 april 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Toelichting onderwerpen

Overlast in buurt
In de VM is aan de respondenten gevraagd naar hun ervaren overlast in hun eigen woonbuurt. Voor een 13-tal afzonderlijke vormen van overlast is eerst gevraagd of deze weleens voorkomen in de eigen buurt en, zo ja, in welke mate men er zelf overlast van ervaart.
Het gaat om de volgende vormen van overlast:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Hondenpoep;
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer;
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel;
- Overlast van horecagelegenheden;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen worden op straat lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Verkeersoverlast
Verkeersoverlast omvat de volgende vormen van overlast:
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer.
Komt voor in buurt
Voor elke vorm van overlast is gevraagd of deze weleens voorkomt in de eigen buurt. Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee'. Onder 'komt wel eens voor' worden alle respondenten verstaan die het antwoord 'ja' hebben gegeven.
Te hard rijden
Parkeerproblemen
Item: Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte.
Agressief gedrag in verkeer
Een of meer vormen van verkeersoverlast
Het aandeel mensen dat aangeeft dat een of meer van de volgende vormen van overlast weleens voorkomt in de eigen buurt:
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer.
Ervaart overlast in buurt
Voor elke vorm van overlast is gevraagd (indien de respondent aangeeft dat deze weleens voorkomt in de eigen buurt), in welke mate men hier zelf overlast van ervaart. Antwoordmogelijkheden: 'veel overlast', 'een beetje overlast', 'geen overlast', 'geen antwoord'.
Te hard rijden
Parkeerproblemen
Item: Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte.
Agressief gedrag in verkeer
Een of meer vormen van verkeersoverlast
Het aandeel mensen dat aangeeft dat zij zelf veel overlast ervaren van een of meer van de volgende vormen van overlast in de eigen buurt:
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer.
Deze antwoorden zijn gepercenteerd op alle respondenten.