Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken

Bewerk tabel

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan de leefbaarheid van de woonbuurt centraal, het vóórkomen van overlast en de mate van overlast die de bewoners hiervan ervaren. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn,
waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 26 april 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden VerkeersoverlastKomt voor in buurtTe hard rijden (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtParkeerproblemen (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtAgressief gedrag in verkeer (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtEen of meer vormen van verkeersoverlast (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtTe hard rijden (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtParkeerproblemen (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtAgressief gedrag in verkeer (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtEen of meer vormen van verkeersoverlast (% 'veel overlast')
Totaal personen Waarde 2019 72,4 50,1 29,3 82,4 22,2 17,3 6,3 32,2
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Geslacht: Mannen Waarde 2019 70,9 48,7 28,5 81,8 21,0 16,7 6,4 30,9
Geslacht: Mannen Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 73,8 51,4 30,2 83,1 23,4 17,9 6,3 33,5
Geslacht: Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 65,5 48,0 21,9 78,7 16,7 16,5 4,5 28,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2019 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,4 1,0
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2019 74,3 54,1 29,4 85,4 25,2 20,8 7,4 37,2
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,7
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2019 74,9 51,6 31,3 84,1 23,2 18,3 6,6 33,3
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2019 70,4 43,7 31,2 78,5 20,5 11,6 5,9 26,7
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge 2019 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens