Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken 2012-2019

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken 2012-2019

Persoonskenmerken Marges Perioden Leefbaarheid woonbuurt Fysieke voorzieningen Fysieke voorzieningen - schaalscore (schaalscore (0 - 10)) Leefbaarheid woonbuurt Sociale cohesie Sociale cohesie - schaalscore (schaalscore (0 - 10)) Overlast in buurt Overlast totaal Een of meer vormen komen voor (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Overlast totaal Ervaart een of meer vormen van overlast (% 'veel overlast') Overlast in buurt Fysieke verloedering Komt voor in buurt Een of meer vormen fysieke verloedering (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Fysieke verloedering Ervaart overlast in buurt Een of meer vormen fysieke verloedering (% 'veel overlast') Overlast in buurt Sociale overlast Komt voor in buurt Een of meer vormen van sociale overlast (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Sociale overlast Ervaart overlast in buurt Een of meer vormen van sociale overlast (% 'veel overlast') Overlast in buurt Verkeersoverlast Komt voor in buurt Te hard rijden (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Verkeersoverlast Komt voor in buurt Parkeerproblemen (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Verkeersoverlast Komt voor in buurt Agressief gedrag in verkeer (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Verkeersoverlast Komt voor in buurt Een of meer vormen van verkeersoverlast (% 'komt weleens voor') Overlast in buurt Verkeersoverlast Ervaart overlast in buurt Een of meer vormen van verkeersoverlast (% 'veel overlast') Overlast in buurt Overlast van horecagelegenheden Ervaart veel overlast (% 'veel overlast')
Totaal personen Waarde 2012 6,3 6,2 94,7 46,1 83,4 24,5 58,0 12,9 70,9 51,0 30,8 82,1 32,3 1,6
Totaal personen Waarde 2017 6,3 6,2 93,4 43,6 80,4 21,7 54,9 11,5 70,5 49,5 29,6 81,0 31,4 1,5
Totaal personen Waarde 2019 6,4 6,3 93,8 43,4 80,4 20,8 55,3 11,4 72,4 50,1 29,3 82,4 32,2 1,5
Geslacht: Mannen Waarde 2012 6,3 6,2 94,5 45,1 82,5 23,3 56,9 13,0 69,7 50,1 29,9 81,4 31,8 1,6
Geslacht: Mannen Waarde 2017 6,4 6,2 92,9 41,9 79,0 20,2 53,5 10,9 69,1 48,0 28,5 80,1 30,5 1,6
Geslacht: Mannen Waarde 2019 6,5 6,3 93,4 41,2 78,7 18,8 54,1 10,8 70,9 48,7 28,5 81,8 30,9 1,5
Geslacht: Vrouwen Waarde 2012 6,2 6,2 95,0 47,1 84,3 25,7 59,0 12,9 72,0 51,8 31,6 82,7 32,9 1,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2017 6,2 6,2 93,9 45,2 81,8 23,3 56,3 12,1 71,8 51,1 30,6 81,9 32,2 1,5
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 6,3 6,3 94,3 45,6 82,1 22,8 56,5 11,9 73,8 51,4 30,2 83,1 33,5 1,5
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2012 6,4 6,2 94,9 44,7 82,4 21,6 64,8 16,4 63,3 48,9 24,6 78,6 29,0 1,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2017 6,5 6,2 93,9 41,0 79,6 18,2 62,0 13,2 63,6 47,0 22,8 77,6 27,5 1,2
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 6,6 6,3 93,9 40,4 79,3 17,6 62,7 13,4 65,5 48,0 21,9 78,7 28,1 1,2
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2012 6,2 6,2 96,2 52,7 84,9 28,2 61,2 14,6 72,7 55,4 30,2 84,7 37,5 1,7
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2017 6,4 6,2 94,8 50,4 82,3 26,0 58,8 13,8 71,6 53,7 29,1 83,3 36,3 1,8
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2019 6,5 6,3 95,5 50,5 82,3 24,9 60,1 13,4 74,3 54,1 29,4 85,4 37,2 1,7
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2012 6,2 6,3 94,6 45,0 83,5 23,9 56,2 12,7 72,9 50,7 32,2 83,0 32,5 1,9
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2017 6,1 6,3 93,8 43,3 81,1 21,1 54,1 11,2 73,1 50,6 31,1 82,6 32,0 1,6
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2019 6,2 6,3 94,4 43,6 81,7 20,7 54,8 11,2 74,9 51,6 31,3 84,1 33,3 1,6
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2012 6,4 6,2 92,4 38,0 81,5 21,8 50,4 7,9 70,1 45,6 34,0 78,7 26,0 1,5
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2017 6,3 6,2 90,7 36,5 77,4 19,2 46,1 7,6 69,5 43,8 32,5 77,7 26,4 1,2
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2019 6,3 6,3 90,9 35,9 76,6 17,7 44,8 7,5 70,4 43,7 31,2 78,5 26,7 1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan de leefbaarheid van de woonbuurt centraal, het vóórkomen van overlast en de mate van overlast die de bewoners hiervan ervaren. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn,
waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Sociale veiligheid; persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Leefbaarheid woonbuurt
In de VM zijn aan de respondenten vragen gesteld over de fysieke voorzieningen en de sociale cohesie in de woonbuurt, hun oordeel over de leefbaarheid van de woonbuurt, en hun oordeel over het functioneren van de gemeente waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonbuurt.
Fysieke voorzieningen
In de VM worden aan de respondenten vijf stellingen voorgelegd over de fysieke voorzieningen in hun woonbuurt. Voor elk van deze stellingen kan de respondent aangeven in hoeverre hij/zij het daarmee eens is (helemaal mee eens; mee eens; niet mee eens en niet mee oneens ; mee oneens; helemaal mee oneens;
geen antwoord). Ook kan de respondent weigeren om een antwoord te geven.
Onder '(helemaal) eens' worden alle respondenten verstaan die als antwoord 'helemaal eens' of 'mee eens' hebben gegeven.
Deze antwoorden zijn gepercenteerd op alle respondenten.
Fysieke voorzieningen - schaalscore
De schaalscore 'fysieke voorzieningen' is samengesteld op basis van de antwoorden van de respondenten op de vijf stellingen over de fysieke voorzieningen in de woonbuurt.
Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer de inwoners tevreden zijn over deze aspecten.
Het gaat om de volgende stellingen:
- In de buurt zijn de wegen, parken en pleintjes goed onderhouden.
- In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden.
-In de buurt is het buiten goed verlicht.
- In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen.
- In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren.
Voor de schaalscore worden de antwoorden op deze vijf stellingen
gehercodeerd (helemaal mee eens= 4; mee eens = 3; niet mee eens, niet mee oneens = 2; mee oneens = 1; helemaal mee oneens = 0; geen antwoord, weigert = missing).
De schaalscore wordt weergegeven als een rapportcijfer tussen 0 en 10. Om dit te bereiken worden alle afzonderlijke waarden opgeteld en vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/20.
Sociale cohesie
In de IVM worden aan de respondenten vijf stellingen voorgelegd over de sociale aspecten van hun woonbuurt. Voor elk van deze stellingen kan de respondent aangeven in hoeverre hij/zij het daarmee eens is (helemaal mee eens; mee eens; niet mee eens en niet mee oneens ; mee oneens; helemaal mee oneens;
geen antwoord). Ook kan de respondent weigeren om een antwoord te geven.
Onder '(helemaal) eens' worden alle respondenten verstaan die als antwoord 'helemaal eens' of 'mee eens' hebben gegeven.
Deze antwoorden zijn gepercenteerd op alle respondenten.
Sociale cohesie - schaalscore
De schaalscore 'sociale cohesie' is samengesteld op basis van de antwoorden van de respondenten op vier van de zes stellingen over de sociale aspecten van hun woonbuurt.
Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer de inwoners tevreden zijn over deze aspecten.
Het gaat om de volgende stellingen:
- De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks;
- De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om;
- Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is;
- Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.
Voor de schaalscore worden de antwoorden op de eerste (negatief geformuleerde) stelling (de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks) 'omgekeerd ' gehercodeerd: (helemaal mee eens= 0; mee eens = 1; niet mee eens, niet mee oneens = 2; mee oneens = 3; helemaal mee oneens = 4; geen antwoord, weigert = missing).
De antwoorden op de drie andere stellingen worden 'gewoon' gehercodeerd (helemaal mee eens= 4; mee eens = 3; niet mee eens, niet mee oneens = 2; mee oneens = 1; helemaal mee oneens = 0; geen antwoord, weigert = missing).
De schaalscore wordt weergegeven als een rapportcijfer tussen 0 en 10. Om dit te bereiken worden alle afzonderlijke waarden opgeteld en vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/16.
Overlast in buurt
In de VM is aan de respondenten gevraagd naar hun ervaren overlast in hun eigen woonbuurt. Voor een 13-tal afzonderlijke vormen van overlast is eerst gevraagd of deze weleens voorkomen in de eigen buurt en, zo ja, in welke mate men er zelf overlast van ervaart.
Het gaat om de volgende vormen van overlast:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Hondenpoep;
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer;
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel;
- Overlast van horecagelegenheden;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen worden op straat lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Overlast totaal
Overlast totaal omvat de volgende vormen van overlast:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Hondenpoep;
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer;
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel;
- Overlast van horecagelegenheden;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen worden op straat lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Een of meer vormen komen voor
Het aandeel mensen dat aangeeft dat een of meer van de volgende vormen van overlast weleens voorkomt in de eigen buurt:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Hondenpoep;
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer;
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel;
- Overlast van horecagelegenheden;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen worden op straat lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Ervaart een of meer vormen van overlast
Het aandeel mensen dat aangeeft dat zij zelf veel overlast ervaren van een of meer van de volgende vormen van overlast in de eigen buurt:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Hondenpoep;
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer;
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel;
- Overlast van horecagelegenheden;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen worden op straat lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Deze antwoorden zijn gepercenteerd op alle respondenten.
Fysieke verloedering
Fysieke verloedering omvat de volgende vormen van overlast:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Hondenpoep;
Komt voor in buurt
Voor elke vorm van overlast is gevraagd of deze weleens voorkomt in de eigen buurt. Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee'. Onder 'komt wel eens voor' worden alle respondenten verstaan die het antwoord 'ja' hebben gegeven.
Dit antwoord is gepercenteerd op alle respondenten.
Een of meer vormen fysieke verloedering
Het aandeel mensen dat aangeeft dat een of meer van de volgende vormen van overlast weleens voorkomt in de eigen buurt:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Hondenpoep.
Ervaart overlast in buurt
Voor elke vorm van overlast is gevraagd (indien de respondent heeft aangegeven dat deze weleens voorkomt in de eigen buurt), in welke mate men hier zelf overlast van ervaart. Antwoordmogelijkheden: 'veel overlast', 'een beetje overlast', 'geen overlast', 'geen antwoord'.
Het antwoord 'veel overlast' is gepercenteerd op alle respondenten.
Een of meer vormen fysieke verloedering
Het aandeel mensen dat aangeeft dat zij zelf veel overlast ervaren van een of meer van de volgende vormen van overlast in de eigen buurt:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Hondenpoep;
Deze antwoorden zijn gepercenteerd op alle respondenten.
Sociale overlast
Sociale overlast omvat de volgende vormen van overlast:
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen worden op straat lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Komt voor in buurt
Voor elke vorm van overlast is gevraagd of deze weleens voorkomt in de eigen buurt. Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee'. Onder 'komt wel eens voor' worden alle respondenten verstaan die het antwoord 'ja' hebben gegeven.
Een of meer vormen van sociale overlast
Het aandeel mensen dat aangeeft dat een of meer van de volgende vormen van overlast weleens voorkomt in de eigen buurt:
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen worden op straat lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Ervaart overlast in buurt
Voor elke vorm van overlast is gevraagd (indien de respondent aangeeft dat deze weleens voorkomt in de eigen buurt), in welke mate men hier zelf overlast van ervaart. Antwoordmogelijkheden: 'veel overlast', 'een beetje overlast', 'geen overlast', 'weet niet'geen mening'.
Een of meer vormen van sociale overlast
Het aandeel mensen dat aangeeft dat zij zelf veel overlast ervaren van een of meer van de volgende vormen van overlast in de eigen buurt:
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen worden op straat lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Deze antwoorden zijn gepercenteerd op alle respondenten.
Verkeersoverlast
Verkeersoverlast omvat de volgende vormen van overlast:
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer.
Komt voor in buurt
Voor elke vorm van overlast is gevraagd of deze weleens voorkomt in de eigen buurt. Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee'. Onder 'komt wel eens voor' worden alle respondenten verstaan die het antwoord 'ja' hebben gegeven.
Te hard rijden
Parkeerproblemen
Item: Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte.
Agressief gedrag in verkeer
Een of meer vormen van verkeersoverlast
Het aandeel mensen dat aangeeft dat een of meer van de volgende vormen van overlast weleens voorkomt in de eigen buurt:
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer.
Ervaart overlast in buurt
Voor elke vorm van overlast is gevraagd (indien de respondent aangeeft dat deze weleens voorkomt in de eigen buurt), in welke mate men hier zelf overlast van ervaart. Antwoordmogelijkheden: 'veel overlast', 'een beetje overlast', 'geen overlast', 'geen antwoord'.
Een of meer vormen van verkeersoverlast
Het aandeel mensen dat aangeeft dat zij zelf veel overlast ervaren van een of meer van de volgende vormen van overlast in de eigen buurt:
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen;
- Agressief gedrag in het verkeer.
Deze antwoorden zijn gepercenteerd op alle respondenten.
Overlast van horecagelegenheden
Overige overlast omvat de volgende vormen van overlast:
- Hinder van horecagelegenheden.

Ervaart veel overlast