Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2012

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2012

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Totaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Westerse allochtoon (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Niet-westerse allochtoon (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Eenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal)
Totaal Nijmegen 165.182 41.066 20.231 20.835 88.819 47.396 20.136 21.287
Totaal Nunspeet 26.609 1.593 924 669 10.081 2.707 3.225 4.149
Totaal Alkmaar 94.269 21.404 9.457 11.947 44.679 18.082 12.297 14.300
Totaal Amsterdam 790.110 399.379 122.938 276.441 432.612 238.897 86.703 107.012
Totaal Beverwijk 39.844 9.244 4.293 4.951 18.214 6.775 5.172 6.267
Totaal Haarlem 151.818 39.062 17.658 21.404 73.913 32.720 18.772 22.421
Totaal Zaanstad 148.281 40.586 13.505 27.081 65.797 22.698 18.618 24.481
Totaal Capelle aan den IJssel 66.122 20.774 7.115 13.659 29.891 10.676 8.489 10.726
Totaal Dordrecht 118.862 33.576 12.693 20.883 54.432 20.835 15.029 18.568
Totaal Bergen op Zoom 66.130 15.210 6.169 9.041 29.265 9.641 9.616 10.008
Totaal Maastricht 121.050 32.102 21.740 10.362 65.522 33.558 17.105 14.859
Totaal Venray 42.959 7.576 3.977 3.599 17.875 5.335 5.832 6.708
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2012.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode;
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode;
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Trendbreuken
Voor de samenstelling van huishoudensgegevens is vanaf 2011 gebruik gemaakt van een nieuwe methode. Dit heeft kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling tot gevolg.
Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.

Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden en verweduwd).
Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.

Gegevens per 1 januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over de bevolking, allochtonen en particulier huishoudens zijn definitief.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar geslacht en leeftijd
Bevolking naar geslacht en leeftijd, 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister aan de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van de persoon.
Mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
Allochtonen naar herkomstgroepering
Allochtone inwoners naar herkomstgroepering, 1 januari.

Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Inwoner:
Persoon behorende tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren.
Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Totaal allochtonen
Westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Particuliere huishoudens: samenstelling
Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden, 1 januari.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.
Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishoudens
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.

Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Meerpersoonshuishoudens met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen.

Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.