Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; kenmerken baan, werknemer

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; kenmerken baan, werknemer

Kenmerken baan / werknemer Perioden Beloningsverschil tussen man en vrouw (%)
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2020 101,0
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2020 109,8
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week 2020 109,1
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week 2020 106,1
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week 2020 95,5
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2020 89,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de beloningsverschillen voor het gemiddelde uurloon tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers in Nederland. De verschillen worden voor een aantal kenmerken van de baan, het bedrijf en de werknemer weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2021:
De cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden definitieve cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Beloningsverschil tussen man en vrouw
Gemiddeld uurloon van vrouwen in procenten van het gemiddeld uurloon van mannen.

Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.