Maatstaven Financiële - verhoudingswet (Fvw), regio, 1997 - 2006

Maatstaven Financiële - verhoudingswet (Fvw), regio, 1997 - 2006

Status cijfer Alle regio's Perioden Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Klantenpotentiëlen Lokaal klantenpotentieel (aantal) Klantenpotentiëlen Lokaal klantenpotentieel (rel.) (in % van aantal inwoners) Woonkernen Woonkernen: totaal (aantal) Bebouwing, land en water Bebouwing Bebouwing: totaal (ha) Bebouwing, land en water Bebouwing Bebouwing: woonkernen(Gf-Fvw) (ha) Bebouwing, land en water Bebouwing Bebouwing: buitengebied(Gf-Fvw) (ha) Huishoudens Éénouderhuishoudens (aantal)
Voorlopig Berkel en Rodenrijs 2006 13.290 2 95 79 16
Voorlopig Roden 2006
Voorlopig Sint-Oedenrode 2006 13.740 5 161 72 89
Definitief Berkel en Rodenrijs 2006 19.184 14.390 75 2 108 90 18 393
Definitief Roden 2006
Definitief Sint-Oedenrode 2006 17.047 13.860 81 5 164 73 91 314
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ten behoeve van de beheerders van het Gemeente- en Provinciefonds levert het CBS een groot aantal gegevens die als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van uitkeringen aan de Nederlandse gemeenten en provincies.
In deze publicatie zijn deze CBS gegevens bij elkaar gebracht.
Gegevens voor het Gemeentefonds liggen ten grondslag aan de voorlopige en definitieve berekening van de maatstaven zoals vermeld in de "Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren", uitgave Ministerie van Financiën.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Frequentie: eenmalig


Toelichting onderwerpen

Inwoners naar geslacht en leeftijd
Inwoners naar geslacht en leeftijd op 1 januari.
Dit betreft alle personen die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen.
Van dit onderdeel zijn alleen definitieve cijfers beschikbaar.
Totaal mannen en vrouwen
Van dit onderdeel zijn alleen definitieve cijfers beschikbaar.
Totaal mannen en vrouwen
Klantenpotentiëlen
Cijfers over het aantal potentiële lokale en regionale klanten van de woonkernen (Gf-Fvw) van een gemeente.

Definitieve cijfers
Deze zijn afgeleid van het Geografisch Basisregister (GBR) van januari van het peiljaar, waarbij aan alle adressen een vierkant is toegekend.
Het aantal inwoners per rastervierkant is afkomstig uit de jaarlijkse telling uit de Gemeentelijke basisadministratie Personen (GBA) van 1 januari van het peiljaar.
Deze aantallen zijn verkregen door het bestand van de GBA-telling met behulp van het GBR van de coördinaat van het rastervierkant te voorzien.

Voorlopige cijfers
Deze worden berekend in november van het voorgaand jaar.
Er wordt dan gebruik gemaakt van definitieve gemeentelijke bevolkingsaantallen op 1 januari van het voorgaande jaar.
De inwoners worden binnen de gemeente toegedeeld aan als woonadressen te beschouwen adressen van het GBR van het voorgaande jaar, waarbij de gemeentelijke indeling is afgeleid van een herindeling van gemeenten van het voorgaande jaar.
Grenscorrecties tussen gemeenten worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
Nog niet aan alle adressen in het GBR van het voorgaande jaar zijn op dat moment vierkanten toegekend.
Lokaal klantenpotentieel
Aantal potentiële lokale klanten van de woonkernen(Gf-Fvw) in een gemeente.
Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern(Gf-Fvw) is gedefinieerd als het aantal inwoners dat die kern aantrekt uit alle kernen binnen een straal van 20 kilometer.
Verondersteld is dat de lokale aantrekkingskracht van een kern recht evenredig toeneemt met het aantal inwoners en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern.
De som van het aantal potentiële lokale klanten over alle gemeenten is gelijk aan het landelijk inwonertal op 1 januari.

(afgerond op 10-tallen).
Lokaal klantenpotentieel (rel.)
Verhouding tussen het aantal potentiële lokale klanten en het aantal inwoners.
Alleen voor definitieve cijfers.
Woonkernen
Woonkernen(Gf-Fvw) zijn in de Financiële verhoudingswet(Fvw) omschreven als geïsoleerde rastervierkanten of aaneen gesloten gebieden van met zijden aan elkaar grenzende rastervierkanten van 500m x 500m (volgens de Rijksdriehoekmeting) binnen een gemeente.
Ieder rastervierkant van een woonkern(Gf-Fvw) bevat ten minste 25 adressen.
De toevoeging (Gf-Fvw) geeft aan dat deze definitie wordt gehanteerd in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw) die de uitkeringen uit het Gemeentefonds (Gf) regelt.

Definitieve cijfers
Deze zijn afgeleid van het Geografisch Basisregister (GBR) van januari van het peiljaar, waarbij aan alle adressen een vierkant is toegekend.

Voorlopige cijfers
Deze worden berekend in november van het voorgaand jaar. Er wordt dan gebruik gemaakt van definitieve gemeentelijke bevolkingsaantallen op 1 januari van het voorgaande jaar.
Grenscorrecties tussen gemeenten worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
Nog niet aan alle adressen in het GBR van het voorgaande jaar zijn op dat moment vierkanten toegekend.
Woonkernen: totaal
Het totaal aantal woonkernen(Gf-Fvw) per regio of gemeente volgens de indeling op 1 januari van het peiljaar.
Bebouwing, land en water
Cijfers over oppervlakten van bebouwing, land(Gf-Fvw), binnenwater(Gf-Fvw) en buitenwater(Gf-Fvw).

De toevoeging (Gf-Fvw) geeft aan dat deze definitie wordt gehanteerd in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw) die de uitkeringen uit het Gemeentefonds (Gf) regelt.
Naast deze oppervlakten land(Gf-Fvw), binnen- en buitenwater(Gf-Fvw) publiceert het CBS ook oppervlakten land, binnen- en buitenwater volgens de methodiek van de statistiek van het Bodemgebruik. Berekende oppervlakten land en water verschillen tussen beide publicaties. Daar waar de berekening voor het Gemeentefonds uitgaat van de meest recent gepubliceerde TOP10NL kaarten is de statistiek van het Bodemgebruik een jaaropname, die integraal van Nederland eens in de drie jaar wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt in de toepassing voor het Gemeentefonds delen van binnenwater tot buitenwater gerekend en andersom.

Definitieve cijfers
Berekening vindt plaats met definitieve gemeentegrenzen van het peiljaar en de meest recent gepubliceerde topografische kaarten.

Voorlopige cijfers
Berekening vindt plaats in november van het voorgaand jaar en zijn gebaseerd op definitieve gegevens van twee jaar voor het peiljaar.
De gemeentelijke cijfers van het peiljaar worden afgeleid van de verdeling van bebouwing over woonkernen en buitengebied volgens definitieve gegevens van twee jaar daarvoor, gecombineerd met gemeentegrenzen van het voorgaand jaar waarop een herindeling naar het peiljaar is toegepast.
Bebouwing
De oppervlakte bebouwing is de oppervlakte van de verticale projectie van de contouren van gebouwen op het aardoppervlak, volgens opname in de Basis Registratie Topografie (TOP10NL) van het Kadaster.
Bebouwing: totaal
Totale oppervlakte bebouwing per regio of gemeente volgens de indeling op 1 januari van het peiljaar.
Bebouwing: woonkernen(Gf-Fvw)
Oppervlakte bebouwing in woonkernen(Gf-Fvw) per regio of gemeente volgens de indeling op 1 januari van het peiljaar.
Bebouwing: buitengebied(Gf-Fvw)
Oppervlakte bebouwing in het buitengebied(Gf-Fvw) (buiten de woonkernen(Gf-Fvw)) per regio of gemeente volgens de indeling op 1 januari van het peiljaar.
Huishoudens
Inkomensverdelingen [voorgaand jaar]
In de reguliere tabellen met de regionale inkomensverdeling worden de gegevens van een jaar gepresenteerd per ultimo van datzelfde jaar en naar de(boven) gemeentelijke indeling van het daarop volgende jaar.
Van dit onderdeel zijn alleen definitieve cijfers beschikbaar.
Éénouderhuishoudens
Totaal aantal éénouderhuishoudens
Een éénouderhuishouden is een particulier huishouden bestaande uit één ouder met kind(eren) en eventuele overige leden van het huishouden. Kinderen betreffen thuiswonende kinderen ongeacht leeftijd van het kind.
Een particulier huishouden is een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en zichzelf daar particulier, dat wil zeggen niet bedrijfsmatig voorziet in huisvesting en dergelijke levensbehoeften.