Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Perioden Baten en lasten van waterschappen Baten Totaal baten (mln euro) Baten en lasten van waterschappen Baten Baten lopende rekening Totaal baten lopende rekening (mln euro) Baten en lasten van waterschappen Baten Baten lopende rekening Heffingen (mln euro) Baten en lasten van waterschappen Baten Baten lopende rekening Overige baten (mln euro) Baten en lasten van waterschappen Baten Baten kapitaalrekening (mln euro) Baten en lasten van waterschappen Lasten Totaal lasten (mln euro) Baten en lasten van waterschappen Lasten Lasten lopende rekening (mln euro) Baten en lasten van waterschappen Lasten Lasten kapitaalrekening (mln euro) Baten en lasten van waterschappen Saldo van baten en lasten (mln euro) Schuld per 31 december Totaal schuld per 31 december (mln euro) Schuld per 31 december Vaste schuld (mln euro) Schuld per 31 december Vlottende schuld (mln euro)
1936 . . . . . . . . . . 34 .
1940 . . 8 . . . . . . . 33 .
1950 . . 15 . . . . . . 47 32 15
1960 47 36 30 6 11 55 35 20 -8 100 75 25
1970 166 113 83 30 53 198 117 82 -32 180 132 48
1980 687 506 444 62 181 811 520 291 -124 1.303 975 328
1990 1.162 876 786 90 286 1.216 854 362 -54 1.888 1.578 310
2000 2.260 1.770 1.520 250 490 2.390 1.700 690 -130 4.275 3.560 715
2010 3.237 2.487 2.229 258 750 3.955 2.598 1.357 -718 6.768 5.739 1.029
2020 4.275 3.231 2.955 276 1.044 4.394 3.111 1.284 -120 9.107 7.994 1.113
2021 4.498 3.344 3.064 280 1.154 4.592 3.277 1.314 -94 10.012 8.815 1.197
2022* 4.709 3.505 3.180 325 1.204 4.915 3.452 1.463 -206 10.322 8.953 1.369
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de baten, de lasten en de schuld van waterschappen vanaf 1936. De gegevens zijn verzameld uit eerder gepubliceerde tabellen over de waterschapsfinanciën en hebben betrekking op gerealiseerde jaarcijfers.
De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening en de balans van de waterschappen en sluiten zoveel mogelijk aan op de indelingen en registratiewijzen die de waterschappen in hun eigen administratie hanteren.

Deze tabel vervangt de reeksen over de financiën van de Waterschappen in de tabel Historie Overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1936

Belangrijke gebeurtenissen:
2012 – Start tweede hoogwaterbeschermingsprogramma. Waterschappen dragen vanaf 2012 81 miljoen euro per jaar bij aan het Tweede hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit bedrag groeit tot 181 miljoen euro in 2015.

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1936 tot en met 2021 zijn definitief, de uitkomsten van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 maart 2024:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De nieuwe jaarcijfers over de financiën van de waterschappen worden circa 15 maanden na afloop van de verslagperiode geplaatst.. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Baten en lasten van waterschappen
Baten
Opbrengsten, die betrekking hebben op de betreffende periode.
---
De baten worden geregistreerd exclusief de interne verrekeningen.
Totaal baten
Opbrengsten, die betrekking hebben op de betreffende periode.
---
De baten worden geregistreerd exclusief de interne verrekeningen.
Baten lopende rekening
Het deel van de baten, dat op de lopende rekening wordt geregistreerd.
---
Op de lopende rekening worden de baten geboekt, die betrekking hebben op de reguliere exploitatie van het lopende jaar. Hierbij valt o.a. te denken aan rentebaten, verkoop van goederen en diensten en ontvangen overdrachten. Ook de door het waterschap ontvangen superdividenden en boekwinsten worden tot de lopende rekening gerekend.

Het grootste deel van de waterschapsbaten bestaat uit de ontvangen heffingen.
Totaal baten lopende rekening
Het deel van de baten, dat op de lopende rekening wordt geregistreerd.
---
Op de lopende rekening worden de baten geboekt, die betrekking hebben op de reguliere exploitatie van het lopende jaar. Hierbij valt o.a. te denken aan rentebaten, verkoop van goederen en diensten en ontvangen overdrachten. Ook de door het waterschap ontvangen superdividenden en boekwinsten worden tot de lopende rekening gerekend.

Het grootste deel van de waterschapsbaten bestaat uit de ontvangen heffingen.
Heffingen
Betalingen, die door het waterschap worden opgelegd. Heffingen omvatten de belastingen en de retributies.
---
Belastingen zijn verplichte betalingen die door de overheid worden opgelegd, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.

De belastingen van waterschappen bestaan uit de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

Retributies of doelheffingen zijn betalingen die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.

Waterschappen heffen geen doelheffingen.
Overige baten
Inkomsten uit verhuur, verpachtingen, verkopen en ontvangen bijdragen van andere overheden of het Rijk. Ook rentebaten en ontvangen dividend behoren tot deze categorie.
Baten kapitaalrekening
Het deel van de baten, dat op de kapitaalrekening wordt geregistreerd.
---
Tot de baten van de kapitaalrekening behoren de opbrengsten uit de verkopen van (im)materiële vaste activa, de afschrijvingen en de opbrengst van grondverkopen. Daarnaast worden ook de ontvangen investeringsbijdragen van derden tot de baten van de kapitaalrekening gerekend.
Lasten
Kosten, die betrekking hebben op de betreffende periode.
---
De lasten worden geregistreerd inclusief de afschrijvingen en exclusief de interne verrekeningen.
Totaal lasten
Kosten, die betrekking hebben op de betreffende periode.
---
De lasten worden geregistreerd inclusief de afschrijvingen en exclusief de interne verrekeningen.
Lasten lopende rekening
Het deel van de lasten, dat op de lopende rekening wordt geregistreerd.
---
Op de lopende rekening worden de baten en lasten geboekt, die betrekking hebben op de reguliere exploitatie van het lopende jaar. Tot de lasten van de lopende rekening worden de lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van niet duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten gerekend, alsmede de afschrijvingen.
Lasten kapitaalrekening
Het deel van de lasten, dat op de kapitaalrekening wordt geregistreerd.
---
Tot de lasten van de kapitaalrekening behoren de aankopen van (im)materiële vaste activa, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
Saldo van baten en lasten
Het verschil tussen de totale baten en de totale lasten.
Schuld per 31 december
De stand van de schuld van de waterschappen aan het einde van het jaar.
Totaal schuld per 31 december
De stand van de schuld van de waterschappen aan het einde van het jaar.
Vaste schuld
Opgenomen leningen en uitgegeven effecten met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
---
Tot de vaste schuld behoren: obligatieleningen, onderhandse leningen, door derden belegde gelden en waarborgsommen.
De schuld is gewaardeerd tegen nominale waarde, dat wil zeggen tegen de waarde die op het schuldpapier (obligatie) is vermeld.
Vlottende schuld
Opgenomen leningen en uitgegeven effecten met een oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar.
---
Tot de vlottende schuld behoren de kortlopende schuld en de overlopende passiva.
De schuld is gewaardeerd tegen nominale waarde, dat wil zeggen tegen de waarde die op het schuldpapier (obligatie) is vermeld.