Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal, eindstand (mln euro) Balans activa, eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa, eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen binnenland (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen buitenland (mln euro) Balans activa, eindstand Langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa, eindstand Voorraden (mln euro) Balans activa, eindstand Kortlopende vorderingen (mln euro) Balans activa, eindstand Handelsdebiteuren (mln euro) Balans activa, eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans passiva, eindstand Eigen vermogen (mln euro) Balans passiva, eindstand Belang van derden (mln euro) Balans passiva, eindstand Egalisatierekening (mln euro) Balans passiva, eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans passiva, eindstand Langlopende schulden (mln euro) Balans passiva, eindstand Kortlopende schulden (mln euro) Balans passiva, eindstand Handelscrediteuren (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Loon, salaris en sociale premies (mln euro) Resultatenrekening Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit deelnemingen totaal (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit deelnemingen binnenland (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit deelnemingen buitenland (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten; saldo (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening Vennootschapsbelasting (mln euro) Resultatenrekening Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening Resultaat, netto (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen (mln euro)
Totaal, exclusief financiële sector 2020 393.267 3.208.193,8 218.639,6 500.629,2 1.175.090,8 149.633,4 1.025.457,4 388.625,8 134.285,3 422.041,1 140.023,1 228.858,9 1.638.587,6 16.947,0 4.226,0 62.780,3 835.512,4 529.266,1 120.874,5 1.576.297,6 254.259,5 56.682,3 1.186.859,8 78.496,0 16.756,5 31.765,8 -1.391,3 74.634,8 25.489,4 49.145,4 752,3 2.507,2 1.754,9 137.482,6 18.633,0 58,8 118.908,4 103.766,5
Totaal, exclusief financiële sector 2021 466.174 3.926.371,2 264.645,0 553.470,2 1.488.547,5 208.518,5 1.280.029,0 490.137,9 165.230,2 504.226,8 174.650,8 285.462,7 2.178.254,6 15.527,0 4.377,6 63.965,6 900.038,6 611.993,7 152.214,0 1.842.893,9 275.194,7 59.665,0 1.384.994,8 123.039,3 13.488,3 28.380,1 8.119,0 174.136,7 55.467,6 118.669,1 2.334,1 4.774,1 2.439,9 292.737,4 27.427,0 -2.075,3 263.235,1 113.934,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit twee bronnen:
- voor grote ondernemingen (met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro) vindt directe enquêtering plaats
- voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro) maakt het CBS gebruik van de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst.
Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 27 februari 2024:
De nader voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In maart (15 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In november (23 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Balanstotaal, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Balans activa, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Dit zijn de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming.
Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Deelnemingen
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van groepsmaatschappijen en minderheidsdeelnemingen, die in Nederland en die in het buitenland zijn gevestigd en actief zijn.
Deelnemingen totaal
Deelnemingen binnenland
Het betreft de waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Deelnemingen buitenland
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Langlopende vorderingen
Hieronder worden verstaan de vorderingen en beleggingen met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Voorraden
Onder voorraden wordt verstaan: goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, òf te worden verbruikt bij het vervaardigen van goederen, òf het verlenen van diensten.
De volgende categorieën worden onderscheiden:
a. grond- en hulpstoffen,
b. onderhanden werk,
c. gereed product en handelsgoederen, en
d. vooruitbetalingen op voorraden.
Kortlopende vorderingen
Hieronder worden verstaan: vorderingen en beleggingen met een looptijd van een jaar of minder. Tot 2005 zijn de kortlopende vorderingen inclusief de handelsdebiteuren.
Handelsdebiteuren
Dit zijn handelsvorderingen op klanten; het betreft nog te ontvangen betalingen voor geleverde goederen of diensten.
Deze balanspost is vanaf 2005 als apart onderdeel opgenomen; daarvoor werden de handelsvorderingen opgenomen onder de balanspost "Kortlopende vorderingen".
Liquide middelen
Dit zijn activa die vrijwel direct in geld zijn om te zetten.
Voorbeelden: kasmiddelen, wissels, cheques, termijndeposito's, rekening-courant tegoeden en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen, zoals daggeldleningen.
Balans passiva, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Eigen vermogen
Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal, de agioreserve, de herwaarderingsreserve, de niet verdeelde winsten en overige reserves. Het gestorte en opgevraagde kapitaal vormen een uitsplitsing van het geplaatste kapitaal. Het gestort kapitaal bevat dat deel van het geplaatste kapitaal, dat door aandeelhouders is volgestort. Het opgevraagde kapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal, dat nog niet door de aandeelhouders is volgestort, maar waar de aandeelhouder onverwijld of op korte termijn wel een verplichting toe heeft.
Belang van derden
Het "Belang van derden" is een correctiepost op de consolidatie.
Consolidatie is het samenvoegen van de balansen en resultatenrekeningen van de moedermaatschappijen en haar groepsmaatschappijen tot één balans en één resultatenrekening.
Het betreft hier een correctie voor de weergave van de meegeconsolideerde activa en passiva, die niet in handen zijn van de moedermaatschappij, maar in handen zijn van derden.
Egalisatierekening
De egalisatierekening bevat investeringspremies en subsidies.
Onder deze post is ook opgenomen de waarde van de aan toekomstige boekjaren toe te rekenen bedragen uit hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke.
Voorzieningen
Hieronder worden de zeer waarschijnlijke, toekomstige verplichtingen verstaan waarvan de omvang met een betrouwbare mate van zekerheid vooraf is in te schatten. Alleen is het tijdstip van betaling onbekend.
Langlopende schulden
Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of langer. Hier dienen vanaf statistiekjaar 2021 ook de leaseverplichtingen inzake operational lease te worden verantwoord.
Kortlopende schulden
Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of minder. Tot 2005 zijn de kortlopende schulden inclusief de handelscrediteuren.
Handelscrediteuren
Dit zijn handelsschulden aan leveranciers; het betreft nog te verrichten betalingen voor ingekochte goederen of door derden geleverde diensten.
Deze balanspost is vanaf 2005 als apart onderdeel opgenomen; daarvoor werden de handelsschulden opgenomen onder de balanspost "Kortlopende schulden".
Resultatenrekening
Resultatenrekening opgesteld vóór winstverdeling.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Loon, salaris en sociale premies
Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten.
Afschrijvingen
Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering die het gevolg is van slijtage (bijv. gebouwen, machines, inventaris), prijsdaling (bijv. voorraden), veroudering (bijv. incourante voorraden), operational lease (vanaf statistiekjaar 2021) of uit andere hoofde (bijv. dubieuze debiteuren).
Kosten van de omzet
Dit betreft het grond- en hulpstoffenverbruik en de inkoopwaarde van de handelsgoederen en overige bedrijfskosten begrepen in de netto-omzet. Tot de overige bedrijfskosten behoren alle kosten, voor zover zij niet betrekking hebben op lonen, afschrijvingen en rentelasten.
Tot de overige bedrijfskosten behoren tevens:
- de af te dragen kostprijsverhogende belastingen (zoals accijnzen), die in het bedrag van de netto omzet begrepen zijn;
- de kosten van ingeleend personeel en uitzendkrachten;
- toevoegingen aan de voorzieningen (excl. latente belastingen en pensioenen).
Bedrijfsresultaat
De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies e.d.
Rentebaten
De vergoeding die verkregen wordt voor het ter beschikking stellen van een geldlening.
Rentelasten
De kosten die vergoed moeten worden voor het ter beschikking krijgen van een geldlening. Inclusief rentelasten betreffende de balanspost verplichtingen inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Overige financiële resultaten
Overige financiële baten en lasten.
Vooral: koersverschillen uit hoofde van transacties, vorderingen en schulden, luidende in buitenlandse valuta.
Resultaat uit deelnemingen
Het resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van andere ondernemingen; het betreft hier minderheidsdeelnemingen en alle groepsmaatschappijen buitenland.
Resultaat uit deelnemingen totaal
Resultaat uit deelnemingen binnenland
Het resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van andere ondernemingen; het betreft hier minderheidsdeelnemingen en alle groepsmaatschappijen binnenland. Splitsing m.i.v 2005.
Resultaat uit deelnemingen buitenland
Het resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van andere ondernemingen; het betreft hier minderheidsdeelnemingen en alle groepsmaatschappijen buitenland. Splitsing m.i.v. 2005.
Buitengewone baten en lasten
Buitengewone baten en lasten; saldo
Buitengewone baten hebben betrekking op incidentele baten die duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone bedrijfsuitoefening.
---
Met ingang van 2003 vallen alleen nog uitkeringen in verband met onteigeningen en natuurrampen onder de buitengewone baten.

Buitengewone lasten hebben betrekking op incidentele lasten die duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone bedrijfsuitoefening.
---
Met ingang van 2003 vallen alleen nog kosten in verband met onteigeningen en natuurrampen onder de buitengewone lasten.
Buitengewone baten
Buitengewone baten hebben betrekking op incidentele baten die duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone bedrijfsuitoefening.
---
Met ingang van 2003 vallen alleen nog uitkeringen in verband met onteigeningen en natuurrampen onder de buitengewone baten.
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten hebben betrekking op incidentele lasten die duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone bedrijfsuitoefening.
---
Met ingang van 2003 vallen alleen nog kosten in verband met onteigeningen en natuurrampen onder de buitengewone lasten.
Resultaat vóór belastingen
Vennootschapsbelasting
Aandeel van derden
De component 'aandeel van derden' is de correctiepost met betrekking tot de groepsmaatschappijen die in Nederland gevestigd en actief zijn die voor 100% in de consolidatie opgenomen worden maar waarbij de deelname minder dan 100% is.
De deelgerechtigheid in de winst is derhalve geen 100%. Zie ook de balanspost 'belang van derden'.
Resultaat, netto
Het netto-resultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post "Belang van derden" bij balans-passiva).
Winstuitkeringen
Bestaande uit winstuitkeringen bij de kleine ondernemingen en dividenduitkeringen bij de grote ondernemingen.