Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal, eindstand (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Resultaat, netto (mln euro)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2011 270.241 1.554.081,4 1.272.426,1 91.969,2
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2012 279.293 1.577.371,9 1.270.076,6 72.677,4
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2013 289.665 1.711.057,5 1.273.254,4 77.016,2
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2014 299.504 1.805.717,5 1.308.809,1 79.476,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2015 305.570 1.950.918,6 1.310.480,4 94.025,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2016 322.155 2.141.642,3 1.363.117,6 89.997,7
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2017 330.770 2.335.288,6 1.476.500,9 124.041,4
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2018 344.042 2.577.603,2 1.575.934,4 171.385,3
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2019** 361.402 2.809.325,0 1.621.603,7 132.204,4
A-F Landbouw en nijverheid 2011 57.476 813.786,7 505.051,4 56.248,1
A-F Landbouw en nijverheid 2012 57.773 841.141,6 511.901,4 43.653,5
A-F Landbouw en nijverheid 2013 58.899 935.524,9 528.562,7 42.692,4
A-F Landbouw en nijverheid 2014 59.969 998.109,6 547.157,4 41.102,6
A-F Landbouw en nijverheid 2015 60.585 1.112.699,5 520.515,1 44.802,1
A-F Landbouw en nijverheid 2016 63.478 1.206.812,0 517.054,9 40.322,7
A-F Landbouw en nijverheid 2017 65.016 1.317.157,9 553.605,8 67.865,1
A-F Landbouw en nijverheid 2018 67.863 1.427.873,1 587.446,1 110.333,5
A-F Landbouw en nijverheid 2019** 71.504 1.409.650,6 581.124,5 80.061,1
G+I Handel en horeca 2011 73.786 344.168,9 520.914,1 18.142,3
G+I Handel en horeca 2012 76.184 348.336,0 509.218,5 12.193,3
G+I Handel en horeca 2013 78.763 362.826,8 490.355,8 17.418,8
G+I Handel en horeca 2014 81.432 366.422,5 492.058,5 18.053,4
G+I Handel en horeca 2015 82.908 380.134,7 508.451,7 23.891,5
G+I Handel en horeca 2016 86.239 424.891,3 532.191,9 24.590,1
G+I Handel en horeca 2017 87.450 467.768,3 584.675,2 28.424,8
G+I Handel en horeca 2018 90.345 550.344,9 613.998,8 30.707,1
G+I Handel en horeca 2019** 93.533 600.856,2 625.297,9 33.599,0
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2011 29.032 209.433,2 116.146,5 8.197,8
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2012 30.466 207.648,6 116.930,9 6.939,9
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2013 31.959 220.377,1 122.252,4 6.342,4
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2014 33.659 223.033,6 126.016,5 8.441,3
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2015 35.045 237.191,7 132.490,0 9.900,2
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2016 36.958 257.252,0 142.639,7 9.261,2
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2017 38.414 282.851,0 151.594,1 8.116,0
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2018 40.036 295.373,9 166.342,1 10.664,7
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2019** 42.145 408.599,8 177.894,6 10.712,0
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2011 109.947 186.692,6 130.314,0 9.381,0
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2012 114.870 180.245,7 132.025,7 9.890,7
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2013 120.044 192.328,6 132.083,5 10.562,6
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2014 124.444 218.151,7 143.576,8 11.878,8
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2015 127.032 220.892,9 149.023,6 15.431,3
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2016 135.480 252.687,0 171.231,2 15.823,7
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2017 139.890 267.511,4 186.625,9 19.635,5
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2018 145.798 304.011,4 208.147,4 19.680,0
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2019** 154.220 390.218,4 237.286,7 7.832,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit twee bronnen:
- voor grote ondernemingen (met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro) vindt directe enquêtering plaats
- voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro) maakt het CBS gebruik van de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst.
Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief en de cijfers van 2019 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 31 maart 2021:
De nader voorlopige cijfers van 2018 zijn bijgesteld en zijn nu definitief tevens zijn de nader voorlopige cijfers van 2019 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komen bijgestelde cijfers;
- In december (24 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Balanstotaal, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Resultatenrekening
Resultatenrekening opgesteld vóór winstverdeling.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Resultaat, netto
Het netto-resultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post "Belang van derden" bij balans-passiva).