Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak (SBI2008), 2008-2012

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak (SBI2008), 2008-2012

Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten per voltijdeenheid (x 1 000 euro) Structuur arbeidskosten Totaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur arbeidskosten Lonen (%) Structuur arbeidskosten Direct loon en bijzondere beloningen (%) Structuur arbeidskosten Sociale premies (%) Structuur arbeidskosten Overige kosten (%)
A-U Alle economische activiteiten 2008 30,08 50,8 100,0 76,8 66,6 20,1 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2009 30,86 52,7 100,0 76,9 66,6 20,2 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2010 31,57 53,6 100,0 76,8 66,5 20,5 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2011 32,19 55,2 100,0 76,9 66,5 20,6 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2012 33,14 56,6 100,0 76,4 66,2 21,2 2,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarlijkse cijfers over de arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de arbeidskosten per gewerkt uur en per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in lonen, sociale premies en overige arbeidskosten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De jaarcijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten per gewerkt uur
Arbeidskosten zijn alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben
van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van
werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van
de werkgevers komende sociale premies.
Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Arbeidskosten per jaar per voltijdeenheid
Arbeidskosten zijn alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben
van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de
opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van
werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de
werkgevers komende sociale premies.
Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de
werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur
die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer
werkzaam is.
Structuur arbeidskosten
Totaal (opbouw) arbeidskosten
Lonen
Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte en ontslagvergoedingen.
Direct loon en bijzondere beloningen
Direct loon en bijzondere beloningen maken deel uit van de lonen.
Onder direct loon wordt verstaan:
De regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale
verzekeringen behoren, vermeerderd met de waarde van niet-belastbare
vakantiebonnen, het spaarloon, gespaard bedrag levensloopregeling, de werknemersbijdrage pensioen en vut en de vergoedingen voor woon-werkverkeer.
Tot het direct loon worden niet gerekend: bijzondere beloningen, loon voor niet-gewerkte tijd, loon bij ziekte en tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Onder bijzondere beloningen wordt verstaan:
De niet-regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon
sociale verzekeringen behoren zoals vakantiegeld, 13e maand,
eindejaarsuitkeringen, gratificaties, tantièmes en winstuitkeringen.
Ook de onbelaste winstuitkeringen zijn in de bijzondere beloningen
begrepen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: ontslagvergoedingen.
Sociale premies
De sociale premies bestaan uit wettelijke, contractuele en toegerekende
premies.
Onder wettelijke sociale premies worden verstaan:
De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal
sociale verzekeringswetten, te weten de WIA, de ZVW en de WW.
Onder contractuele premies worden verstaan:
De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een
pensioenverzekering voor werknemers, alsmede de premies voor aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen).
Ook tegemoetkomingen in de ziektekostenverzekering en werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering van militairen worden tot de contractuele sociale premies gerekend.
Toegerekende sociale premies zijn: loon bij ziekte en ontslagvergoedingen.
Overige kosten
Overige kosten omvatten: opleidingskosten, werkgeversbijdragen in de
exploitatiekosten van kantines en van sociale, culturele en medische
voorzieningen (exclusief loonkosten van eigen werknemers), kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.
In mindering zijn gebracht: loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen.
Hierdoor kunnen in sommige economische activiteiten de overige kosten
negatief uitkomen.