Zorginstellingen; financiën, productie, capaciteit, SBI 2008, 2006-2011

Zorginstellingen; financiën, productie, capaciteit, SBI 2008, 2006-2011

Zorginstellingen SBI 2008 Perioden Ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Wettelijk budget en/of subsidies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Totaal overige netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet DBC opbrengsten B-segment (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Tot. niet-gebudgetteerde zorgprestaties (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Zorgprestaties tussen instellingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Persoonsgebonden en -volgende budgetten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Ov. niet-gebudgetteerde zorgprestaties (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Overige dienstverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Wmo-subsidies Huishoudelijke Hulp (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Totaal niet eerder genoemde bedr.lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Voeding en hotelmatige kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Algemene kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Cliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Onderhouds- en energiekosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Huur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Andere bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Totaal wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Ziekenh.- en revalid.zorg (excl. GGZ) (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Intramurale gehandicaptenzorg (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Intramurale verpleging en verzorging (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Zorg thuis en dagactiviteit (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Overige zorg (mln euro) Wettelijk budget Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget Financieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) Balans Balans activa eindstand Totaal activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Overige langlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden incl ohw u.h.v. DBC's Totaal voorraden incl ohw u.h.v. DBC's (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden incl ohw u.h.v. DBC's Voorraden (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden incl ohw u.h.v. DBC's Onderhanden werk u.h.v. DBC's (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Totaal kortl.vord. (incl.fin.tekort) (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Kortlopende vorderingen Totaal kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Kortlopende vorderingen Vorderingen op debiteuren (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Kortlopende vorderingen Overige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Financieringstekort (mln euro) Balans Balans activa eindstand Effecten (mln euro) Balans Balans activa eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Totaal passiva (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Totaal eigen vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Kapitaal (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Collectief gefin. geb. vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Niet-collectief gefin. vrij vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Langlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Tot. kortl. sch. (incl.fin.overschot) (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Crediteuren (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Aflossingsverpl. langl. len. (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Ov. kortlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Financieringsoverschot (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Boekwaarde per 1 januari (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Investeringen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Herwaarderingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Desinvesteringen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Afschrijvingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Terugname afgeschreven activa (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Boekwaarde per 31 december (mln euro) Personeel Banen werknemers Totaal werknemers (aantal) Personeel Banen werknemers Overhead en facilitaire functies Totaal overhead en facilitaire functies (aantal) Personeel Banen werknemers Overhead en facilitaire functies Algemene en administratieve functies (aantal) Personeel Banen werknemers Overhead en facilitaire functies Hotelfuncties (aantal) Personeel Banen werknemers Overhead en facilitaire functies Terrein- en gebouwgebonden functies (aantal) Personeel Banen werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies Totaal patiënt- en bewonergeb. functies (aantal) Personeel Banen werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies Verpleegkundig en verzorgend personeel (aantal) Personeel Banen werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies Medisch en sociaal-wetenschapp. functies (aantal) Personeel Banen werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies Ov. patiënt- en bewonergeb. functies (aantal) Personeel Banen werknemers Leerling-verpleegkundig en -verzorgend (aantal) Personeel Banen werknemers Overig personeel in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsjaren werknemers Totaal werknemers (aantal) Personeel Arbeidsjaren werknemers Overhead en facilitaire functies Totaal overhead en facilitaire functies (aantal)
Universitair medische centra 2010 8 6.640 4.402 3.231 1.171 408 87 43 - 44 676 2.238 - 1.983 254 6.534 3.717 2.983 734 420 21 2.376 357 193 164 2.019 148 421 1.125 208 41 76 105 7 71 -65 0 - 0 41 3.155 2.764 224 - 5 - 162 2.723 432 6.284 20 4.077 41 8 32 486 79 406 1.452 907 498 409 545 0 208 6.284 1.089 16 751 323 499 2.285 2.410 2.410 807 272 92 1.239 0 3.900 634 - 17 439 1 0 4.077 72.250 22.170 17.530 4.050 590 46.970 16.050 16.320 14.600 1.180 1.930 55.930 16.420
Universitair medische centra 2011* 8 6.866 4.541 3.300 1.241 425 88 45 - 43 729 2.324 - 2.073 252 6.683 3.819 3.063 756 388 6 2.470 361 194 167 2.109 150 441 1.187 212 47 71 183 9 104 -95 2 2 0 88 3.110 . . . . . . 2.822 287 6.972 14 4.435 40 10 30 716 92 624 1.496 1.198 822 377 298 0 270 6.972 1.198 19 843 336 516 2.841 2.417 2.365 591 275 122 1.377 52 4.069 831 - 70 382 -3 16 4.435 73.750 22.120 17.550 3.890 670 45.560 15.790 16.410 13.370 1.100 4.970 57.170 17.420
Algemene ziekenhuizen 2010 76 13.845 13.036 8.710 4.326 3.617 347 173 1 173 362 810 42 313 454 13.273 6.789 5.503 1.286 1.534 60 4.890 656 377 280 4.233 460 810 2.490 346 71 57 572 22 327 -304 14 0 14 281 8.628 7.848 176 0 464 110 30 8.400 227 14.288 37 9.431 187 23 164 777 179 598 3.283 2.943 2.222 722 339 3 570 14.288 2.006 67 1.764 175 438 5.803 6.041 5.050 1.606 677 559 2.208 991 9.471 2.030 15 470 1.117 117 381 9.431 193.420 59.150 34.690 22.490 1.960 127.360 75.350 11.080 40.930 4.390 2.530 133.220 39.160
Algemene ziekenhuizen 2011* 75 13.775 12.776 8.170 4.606 3.829 392 188 1 203 385 999 44 458 497 13.196 7.060 5.717 1.343 1.103 26 5.007 666 377 290 4.340 457 808 2.607 338 77 54 579 21 340 -320 6 1 5 265 8.113 . . . . . . 8.880 -767 15.315 25 9.844 215 35 180 953 184 769 3.239 3.067 2.207 860 172 3 1.035 15.315 2.297 68 2.035 194 548 6.525 5.944 4.558 811 752 577 2.418 1.386 9.440 1.736 13 245 1.065 0 35 9.844 195.640 59.060 34.620 22.480 1.970 129.580 76.520 10.810 42.250 4.200 2.790 135.110 39.230
Categorale ziekenhuizen 2010 23 1.157 981 695 286 158 45 15 2 28 82 176 - 129 48 1.112 675 552 123 83 23 330 68 41 27 262 37 76 103 30 11 5 46 1 27 -26 - 0 0 19 689 578 0 90 0 14 7 676 13 1.208 0 746 8 4 4 134 8 126 254 206 112 94 48 9 57 1.208 236 9 161 66 40 437 494 453 170 42 43 198 41 785 65 0 9 95 - 0 746 17.490 5.320 3.780 1.340 200 11.840 4.170 1.320 6.360 80 250 12.130 3.630
Categorale ziekenhuizen 2011* 23 1.204 1.018 713 304 171 47 14 2 31 86 187 0 120 67 1.161 709 579 129 90 7 355 72 44 28 283 39 77 115 31 13 8 44 1 22 -21 0 0 0 23 828 . . . . . . 840 -11 1.206 0 708 13 4 10 165 9 156 227 181 87 94 46 8 86 1.206 260 9 181 70 52 438 457 408 209 42 28 129 48 751 36 0 11 83 -15 1 708 17.880 5.360 3.810 1.370 190 12.130 4.340 1.450 6.330 80 300 12.200 3.650
Geestelijke gezondheidszorg 2010 95 5.324 4.393 4.297 96 - 55 29 5 21 41 931 1 779 139 5.148 3.446 2.813 633 237 1 1.465 322 151 170 1.143 228 376 152 171 183 34 176 10 87 -77 1 2 -1 98 4.281 0 4.159 13 82 27 0 4.360 -79 4.843 9 2.989 46 4 42 577 6 571 899 777 453 324 123 0 323 4.843 894 20 747 127 204 1.579 2.166 1.637 499 167 153 819 528 2.895 425 1 79 234 19 0 2.989 83.650 20.510 14.230 5.510 780 60.150 31.800 10.010 18.330 1.650 1.340 63.020 15.060
Geestelijke gezondheidszorg 2011* 100 5.550 4.619 4.516 103 0 56 26 7 24 47 931 1 799 130 5.359 3.567 2.903 664 285 35 1.472 326 145 180 1.146 228 383 140 175 182 38 191 18 92 -74 1 0 1 118 4.516 . . . . . . 4.274 242 4.831 9 3.082 53 6 47 461 5 456 895 738 436 303 157 0 331 4.831 1.014 16 867 131 249 1.700 1.868 1.618 511 200 122 785 250 3.014 465 18 95 278 37 4 3.082 84.440 20.520 14.360 5.400 760 60.770 31.070 10.780 18.920 1.790 1.360 63.470 15.040
Gehandicaptenzorg 2010 140 7.184 6.756 6.477 279 0 222 36 145 42 57 428 12 273 143 6.934 4.424 3.615 809 376 13 2.121 417 215 203 1.704 476 442 184 286 285 31 250 9 104 -95 0 0 0 154 6.444 0 147 4.836 108 1.344 8 6.270 174 5.730 1 4.537 90 1 89 21 7 13 444 196 74 122 248 6 631 5.730 1.424 9 1.309 106 422 2.183 1.700 1.648 380 221 146 901 52 4.355 882 0 271 374 50 5 4.537 163.830 24.700 12.400 11.250 1.060 129.360 104.420 3.130 21.800 5.350 4.420 100.960 16.020
Gehandicaptenzorg 2011* 140 7.612 7.146 6.839 307 2 238 38 144 56 68 465 15 297 153 7.337 4.685 3.822 863 408 49 2.195 423 229 194 1.772 491 450 206 292 305 28 275 10 117 -107 0 0 0 168 6.722 . . . . . . 6.417 305 5.933 1 4.695 98 1 97 16 8 9 499 201 66 134 298 5 620 5.933 1.625 11 1.498 116 423 2.225 1.660 1.640 298 233 170 939 20 4.508 973 6 321 425 20 26 4.695 166.380 24.130 12.230 10.820 1.080 132.720 105.560 3.090 24.070 4.870 4.670 103.270 15.610
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2010 465 15.281 13.577 12.522 1.055 64 593 68 65 461 397 1.704 1.082 292 330 14.793 9.575 7.861 1.714 842 6 4.370 978 578 400 3.392 952 863 325 513 688 51 488 29 238 -210 5 3 2 279 12.496 142 159 134 9.032 3.027 1 12.164 331 12.432 14 9.122 173 20 153 42 19 23 1.196 742 317 425 454 6 1.879 12.432 3.005 36 2.364 604 499 5.262 3.666 3.596 595 502 332 2.168 70 8.578 1.739 192 511 787 29 60 9.122 421.520 96.260 30.900 60.780 4.580 302.950 268.460 6.790 27.700 14.520 7.790 220.090 50.950
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2011* 454 15.676 13.935 12.918 1.016 66 589 59 68 463 360 1.741 1.173 279 290 15.152 9.895 8.123 1.773 777 46 4.433 1.065 657 408 3.368 959 825 339 499 702 43 524 36 261 -225 14 6 8 307 12.940 . . . . . . 12.635 306 13.095 12 9.567 265 15 249 49 18 31 1.157 705 315 391 451 3 2.042 13.095 3.323 50 2.632 642 519 5.812 3.440 3.379 390 485 360 2.145 61 9.136 1.604 107 391 807 0 82 9.567 429.580 95.510 29.950 60.970 4.590 315.280 280.070 6.570 28.640 11.670 7.120 224.290 50.560
Maatschappelijke opvang 2010 42 684 299 264 34 0 28 4 1 23 6 385 2 364 19 676 430 353 77 19 1 226 49 27 23 177 22 63 15 31 42 3 8 2 5 -3 1 0 1 6 263 - 187 6 28 42 - 255 7 326 0 142 1 0 1 7 0 7 61 53 8 45 8 0 115 326 86 0 55 30 26 76 138 132 0 20 12 100 6 . . . . . . . 142 12.120 . . . . . . . . . . 8.720 .
Maatschappelijke opvang 2011* 38 712 334 301 33 0 27 5 1 21 6 378 2 355 20 704 445 362 83 21 - 239 49 26 23 190 24 68 19 33 44 3 7 2 4 -2 1 0 1 6 299 . . . . . . 283 17 330 1 148 2 0 2 8 0 8 58 40 11 29 18 0 113 330 94 0 59 35 25 81 130 128 0 22 4 102 2 . . . . . . . 148 12.390 . . . . . . . . . . 8.890 .
Jeugdzorg met overnachting 2010 42 1.347 69 37 32 - . . . . . 1.278 . 1.221 57 1.343 887 719 169 42 . 414 97 32 65 317 . . . . . . 4 3 8 -5 6 1 5 4 37 - 23 10 - 5 - 36 2 958 - 680 7 . . - - - 84 84 . . . - 187 958 159 - 33 127 70 456 273 273 . . . . . . . . . . . . . 21.463 . . . . . . . . . . 16.464 .
Jeugdzorg met overnachting 2011* 41 1.328 85 51 34 - . . . . . 1.243 . 1.179 65 1.324 854 691 164 40 . 430 96 31 65 334 . . . . . . 4 4 9 -5 8 2 6 5 45 . . . . . . 45 0 914 . 630 5 . . - - - 82 82 . . . - 196 914 155 - 47 108 72 428 259 259 . . . . . . . . . . . . . 20.000 . . . . . . . . . . 15.527 .
Ambulante jeugdzorg 2010 16 586 5 - 5 - . . . . . 581 . . . 585 436 353 82 12 - 138 42 16 26 95 . . . . . . 1 1 0 1 1 0 1 2 - - - - - - - - - 142 - 41 1 . . - - - 24 24 . . - - 76 142 37 - 11 27 9 10 86 86 . . . . - . . . . . . . . 9.120 . . . . . . . . . . 7.770 .
Ambulante jeugdzorg 2011* 16 587 6 - 6 - . . . . . 581 . . . 584 434 353 82 11 - 139 40 12 27 99 . . . . . . 3 2 0 1 1 2 -1 3 - - - - - - - - - 154 - 37 1 . . - - - 34 34 . . - - 83 154 40 - 13 27 16 8 90 90 . . . . - . . . . . . . . 8.903 . . . . . . . . . . 7.529 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.
Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën, personeel en productie worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar: 2006-2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2011. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 november 2013:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel ‘Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit’ (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
Ondernemingen
De (groep van) onderneming(en) is de eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor. Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en) gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern.
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in dit geval de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schadeuitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Netto omzet
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening (waaronder de opbrengsten en mutatie onderhanden werk van ziekenhuizen voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) in het zogenaamde B-segment (onderdeel waarvoor vrije prijzen gelden)), opbrengsten uit dienstverlening en opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen.
Zvw = Zorgverzekeringswet
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Totaal netto omzet
Wettelijk budget en/of subsidies
Wettelijk budget en/of subsidies
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), via de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) op basis van een raming van het productievolume. Naast het budget worden ook subsidies in het kader van Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) meegeteld. Verder worden ook correcties op het budget van vorige jaren meegenomen.
Overige netto omzet
Overige netto omzet
Opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening, opbrengsten en mutatie onderhanden werk van ziekenhuizen voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) in het zogenaamde B-segment (onderdeel waarvoor vrije prijzen gelden), opbrengsten uit dienstverlening en opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen.
Totaal overige netto omzet
DBC opbrengsten B-segment
DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) opbrengsten B-segment
Opbrengsten voor afgesloten en gehonoreerde DBC's en mutatie onderhanden werk DBC's in het B-segment voor ziekenhuiszorg.

DBC = Een DBC is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode. Een DBC beschrijft met vier codes (zorgtype, zorgvraag, diagnose, behandeling) met welke klacht en hoe een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, welke diagnose er gesteld is, en het beschrijft de voorgenomen behandeling.

DBC's in B-segment = De prijzen van DBC's in het B-segment mogen ziekenhuizen zelf vaststellen. Hierover onderhandelen zij met verzekeraars, waardoor de prijzen per ziekenhuis kunnen verschillen. In het B-segment vallen de relatief eenvoudige en planbare ingrepen, dus niet de acute of spoedeisende zorg.
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Alle opbrengsten uit zorgverlening die niet ter dekking van het wettelijk zorgbudget worden verkregen. Zorgverlening wordt hierbij gedefinieerd als (para)medische handelingen zoals bedoeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
Exclusief DBC-opbrengsten B-segment (onderdeel waarvoor vrije prijzen gelden), WMO- en overige subsidies.
DBC = DiagnoseBehandelingCombinaties
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Tot. niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Zorgprestaties tussen instellingen
Zorgprestaties tussen instellingen
Opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen.
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Betalingen uit persoonsgebonden budgetten (PGB's).
PGB = Geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf zorg, begeleiding, hulp(middelen) of voorzieningen vanuit onder andere de AWBZ in te kopen; men kiest zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen uit.
Ov. niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Opbrengsten uit zorgverlening niet eerder genoemd. Dit betreft niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg (waaronder kraamzorg), eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg, opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering en overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties.
Overige dienstverlening
Overige dienstverlening
Opbrengsten uit geleverde diensten (met uitzondering van zorg en WMO-diensten). Dit betreft onder andere onderzoek (vooral door UMC's), catering, bereide maaltijden voor andere zorginstellingen, winkelverkoop, parkeergelden, verkoop/verhuur van hulpmiddelen, verlenen van gemaksdiensten en het geven van cursussen.
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
UMC = Universitair Medisch Centrum
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto omzet. Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, exclusief onderhanden werk voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) bij ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies (geen Zvw/AWBZ-subsidies);
- schadeuitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Wmo-subsidies Huishoudelijke Hulp
Wmo-subsidies Huishoudelijke Hulp
Wmo-opbrengsten uit hoofde van contract met gemeente voor huishoudelijke verzorging in de thuissituatie aan chronisch zieken, ouderen, gehandicapten en mensen die daaraan tijdelijke behoefte hebben.
WMO = Wet maatschappelijke ondersteuning.
Overige subsidies en bijdragen
Overige subsidies en bijdragen
Subsidies van Rijk (waaronder ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), ministerie van Veiligheid en Justitie), (zorg)opleidingsfonds, universiteit, provincie (waaronder jeugdzorg) en gemeenten (waaronder jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang), WMO-subsidies (exclusief WMO-subsidies voor huishoudelijke hulp) en overige subsidies (o.a. loonkostensubsidies).
Exclusief subsidies in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd. Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed en dergelijke.
Bedrijfslasten
Bedrijfslasten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de overige bedrijfslasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
Arbeidskosten
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste van de werkgevers komende sociale premies.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Bruto loon, vakantiegeld, doorbetalingen bij ziekte, onregelmatigheidstoeslag, overwerk, eenmalige uitkeringen, vergoeding woon-/werkverkeer; niet inbegrepen: sociale lasten, pensioenpremies, andere personeelskosten (zoals kosten opleiding, kantine, arbodiensten, werving).
Pensioenlasten en sociale lasten
Pensioenlasten en sociale lasten
Werkgeversaandeel pensioenlasten, sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bijzondere waardeverminderingen
Bijzondere waardeverminderingen
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat de reële waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Daarnaast kunnen bijzondere waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa.
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
Andere personeelskosten
De som van de kosten voor uitzendkrachten, gedetacheerd en overig ingeleend personeel, kosten van opleidingen verzorgd door derden en overige personeelskosten.
Totaal andere personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Exclusief vergoedingen (zoals de zogenaamde lumpsum) voor vrijgevestigde medische specialisten praktijkhoudend in algemene en categorale ziekenhuizen.
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang en dergelijke voor personeel.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten niet eerder genoemd
Som van kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd. Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal niet eerder genoemde bedr.lasten
Totaal niet eerder genoemde bedrijfslasten
Voeding en hotelmatige kosten
Voeding en hotelmatige kosten
Behalve de kosten van maaltijdverstrekkingen (voeding) zijn er andere hotelmatige kosten zoals kosten van huishouding, linnenvoorziening en vervoer van cliënten.
Algemene kosten
Algemene kosten
Kosten van administratie, communicatie, algemeen beheer, verzekeringen, belastingen en dergelijke.
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Kosten van onderzoek, behandeling (inclusief medicijnen), verpleging, verzorging, instrumentarium en apparatuur. Exclusief personeelskosten.
Onderhouds- en energiekosten
Onderhoudskosten en energiekosten van terreinen, gebouwen, installaties
Inclusief dotaties aan onderhoudsvoorzieningen.
Huur/operationele leasing kap.goederen
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen.
Andere bedrijfslasten
Andere bedrijfslasten
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten.
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten van normale bedrijfsvoering. Exclusief saldo financiële en buitengewone baten en lasten.
Financieel resultaat
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het verlies op beleggingen.
Financiële baten
Financiële baten
Rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
Financiële lasten
Rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten
Buitengewone baten
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten omvatten verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het saldo buitengewone baten/lasten.
Wettelijk budget
Wettelijk budget verslagjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten verslagjaar voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg
Te besteden budget jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), via de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) op basis van een raming van het productievolume.
Subsidies in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en correcties op budget van vorige jaren worden niet meegeteld.
Totaal wettelijk budget
Ziekenh.- en revalid.zorg (excl. GGZ)
Ziekenhuis- en revalidatiezorg (exclusief geestelijke gezondheidszorg (GGZ))
Exclusief DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) in het zogenaamde B-segment waarvoor vrije prijzen gelden. Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en die van academische ziekenhuizen, worden tot 2008 niet respectievelijk wel meegeteld. Met ingang van verslagjaar 2008 worden zowel de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen als die van academische ziekenhuizen niet meegeteld.
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Geestelijke gezondheidszorg betreft verpleging met verblijf, verzorging met 24-uursverblijf, deeltijdbehandeling, poliklinische behandeling t.b.v. psychiatrische patiënten (inclusief verslaafden en gedetineerden). Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en die van academische ziekenhuizen, tellen tot 2008 wel respectievelijk niet mee.
Met ingang van verslagjaar 2008 worden zowel de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen als die van academische ziekenhuizen wel meegeteld.
Individuele zorg thuis en groepsgewijze dagactiviteit (of extramurale AWBZ-zorg) door GGZ-instellingen wordt tot verslagjaar 2010 meegenomen onder het wettelijk budget GGZ. M.i.v. verslagjaar 2010 valt dit deel van het wettelijk budget onder 'Zorg thuis en dagactiviteit'. Dit betreft verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling in de thuissituatie aan gehandicapten, ouderen, chronische patiënten en psychiatrische patiënten.
Intramurale gehandicaptenzorg
Intramurale gehandicaptenzorg (GHZ)
Intramurale gehandicaptenzorg betreft zorg aan verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten met 24-uursverblijf, al dan niet met behandeling, binnen de muren van een instelling. Individuele zorg thuis en groepsgewijze dagactiviteit (of extramurale AWBZ-zorg) door GHZ-instellingen worden buiten beschouwing gelaten. Dit betreft verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling in de thuissituatie aan gehandicapten, ouderen, chronische patiënten en psychiatrische patiënten.
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Intramurale verpleging en verzorging
Intramurale verpleging en verzorging
Intramurale zorg betreft zorg met 24-uursverblijf binnen de muren van een instelling. Individuele zorg thuis en groepsgewijze dagactiviteit (of AWBZ-zorg zonder verblijf) door instellingen worden buiten beschouwing gelaten. Dit betreft verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling in de thuissituatie aan gehandicapten, ouderen, chronische patiënten en psychiatrische patiënten.
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Zorg thuis en dagactiviteit
Zorg thuis en dagactiviteit
Individuele zorg thuis en groepsgewijze dagactiviteit (of extramurale AWBZ-zorg) betreft verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling in de thuissituatie aan gehandicapten, ouderen, chronische patiënten en psychiatrische patiënten.
Niet alleen zorg thuis en dagactiviteit door instellingen voor verpleging en verzorging worden meegeteld, maar ook die door instellingen voor gehandicaptenzorg en m.i.v. verslagjaar 2010 zorg thuis en dagactiviteiten door instellingen voor Geestelijke gezondheidszorg.
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Overige zorg
Overige zorg
Niet eerder genoemde zorg, onder andere verleend door trombosediensten, audiologische centra, ambulancediensten en medische laboratoria.
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget verslagjaar voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg
Ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten ter dekking van het budget.
De over/onderfinanciering in voorgaande jaren door verkeerd ingeschatte DBC-tarieven bij algemene en academische ziekenhuizen wordt niet verrekend met de ontvangen vergoedingen.
Zvw = Zorgverzekeringswet
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
DBC = DiagnoseBehandelingCombinaties
Financieringsverschil budget-opbrengsten
Financieringsverschil budget-opbrengsten
Verschil tussen wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en opbrengsten ter dekking van het wettelijk budget in verslagjaar.
Balans
Balans activa eindstand
Balans activa eindstand
Totaal van alle bezittingen op 31 december van verslagjaar.
Totaal activa
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen zoals concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen zoals gebouwen, terreinen en machines.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op financiële kapitaalgoederen zoals deelnemingen in andere ondernemingen, beleggingen in vastgoed of effecten, hypotheken, leningen op schuldbekentenis, bancaire kredietverlening, en zaken als vorderingen die op lange termijn aan derden (anders dan uit hoofde van een kapitaaldeelneming) ter beschikking zijn gesteld.
Totaal financiële vaste activa
Deelnemingen
Overige langlopende vorderingen
Voorraden incl ohw u.h.v. DBC's
Voorraden inclusief onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's)
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst. Inclusief onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide zorgproductie, uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) bij ziekenhuizen en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Totaal voorraden incl ohw u.h.v. DBC's
Voorraden inclusief onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's)
Voorraden
Voorraden
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst.
Onderhanden werk u.h.v. DBC's
Onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's)
Inclusief onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide zorgproductie, uit hoofde van DBC's bij ziekenhuizen en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort)
Kortlopende vorderingen (incl. financieringstekort)
Totaal kortl.vord. (incl.fin.tekort)
Totaal kortlopende vorderingen (incl. financieringstekort)
Kortlopende vorderingen
Kortlopende vorderingen
Vorderingen met een (resterende) looptijd van hoogstens een jaar. Exclusief financieringstekort, kortlopende effecten en liquide middelen.
Totaal kortlopende vorderingen
Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op debiteuren
Openstaande rekeningen van door de zorginstelling geleverde producten of diensten, die nog betaald moeten worden aan de zorginstelling.
Overige kortlopende vorderingen
Overige kortlopende vorderingen
Niet eerder genoemde kortlopende vorderingen. Exclusief financieringstekort, kortlopende effecten en liquide middelen.
Financieringstekort
Financieringstekort
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort.
Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een positief financieringsverschil (oftewel minder ontvangen dan volgens het budget vastgesteld) is sprake van een vordering genaamd 'financieringstekort'.
Zvw = Zorgverzekeringswet
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Effecten
Effecten
Beleggingen die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten en niet bedoeld als deelneming of om invloed uit te oefenen.
Liquide middelen
Liquide middelen
Chartaal geld en girale en overige deposito's.
Balans passiva eindstand
Balans passiva eindstand
Totaal van alle schulden en het eigen vermogen.
Totaal passiva
Totaal passiva
Totaal van alle schulden en het eigen vermogen.
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Totaal activa minus vreemd vermogen.
Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Bij de oprichting of later ingebracht kapitaal.
Collectief gefin. geb. vermogen
Totaal reserves die voortkomen uit de subsidie- en/of zorggebonden
dan wel collectief gefinancierde activiteiten. Hieronder worden ook de
resultaten opgenomen van activiteiten die gefinancierd
zijn uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Overeenkomstig de nieuwe richtlijn in 2008 wordt de egalisatierekening
afschrijvingen met ingang van verslagjaar 2008 niet meer als afzonderlijke
post opgenomen, maar geherrubriceerd onder het collectief gefinancierd
gebonden vermogen. Voor de vergelijkbaarheid is de egalisatierekening
afschrijvingen ook voor de jaren 2006 en 2007 toegevoegd aan het
collectief gefinancierd gebonden vermogen.
Het saldo van de egalisatierekening afschrijvingen betreft het verschil
tussen de totaal over voorgaande jaren in het budget opgenomen
vergoeding voor afschrijvingskosten en de werkelijke afschrijvingen.
Niet-collectief gefin. vrij vermogen
Vrij besteedbaar vermogen. Komt voort uit niet-collectief gefinancierde
activiteiten.
Voorzieningen
Voorzieningen
Onderdeel van het vreemd vermogen waarvan de omvang of het moment van afwikkeling onzeker is. Bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen.
Langlopende schulden
Langlopende schulden
Verplichtingen die voor een periode langer dan een jaar zijn aangegaan, en waarvan de omvang vaststaat.
Kortl. schulden (incl. fin.overschot)
Kortlopende schulden (incl. financieringsoverschot)
Tot. kortl. sch. (incl.fin.overschot)
Totaal kortlopende schulden (incl. financieringsoverschot)
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Verplichtingen die in het komende boekjaar moeten worden nagekomen.
Totaal kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan kredietinstellingen
Verplichtingen bij kredietinstellingen. Een kredietinstelling is een bedrijf met rechtspersoonlijkheid dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met financiële bemiddeling, dat wil zeggen het aantrekken, omzetten en uitzetten van financiële middelen.
Crediteuren
Crediteuren
Openstaande rekeningen voor geleverde producten of diensten die nog betaald moeten worden door de zorginstelling.
Aflossingsverpl. langl. len.
Aflossingsverplichting langlopende leningen
Totaal leningen met oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, en een resterende looptijd van minder dan één jaar.
Ov. kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
Niet eerder genoemde kortlopende schulden. Exclusief financieringsoverschot.
Financieringsoverschot
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een negatief financieringsverschil (oftewel meer ontvangen dan volgens het budget vastgesteld) is sprake van een schuld genaamd 'financieringsoverschot'.
Zvw = Zorgverzekeringswet
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Materiële vaste activa (mutaties)
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Investeringen
Investeringen in vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen zoals gebouwen, terreinen en machines.
Herwaarderingen
Herwaarderingen
De boekwaarde van een actiefpost aanpassen aan de werkelijke waarde ervan.
Desinvesteringen
Desinvesteringen
De definitieve buiten gebruikstelling van duurzame productiemiddelen (materiële vaste activa).
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Bijzondere waardeverminderingen
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat de reële waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Daarnaast kunnen bijzondere waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa.
Terugname afgeschreven activa
Boekwaarde per 31 december
Personeel
Banen werknemers
Banen werknemers
Een baan werknemer is een arbeidsplaats die bezet wordt door een werknemer. Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.
Totaal werknemers
Totaal werknemers
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Overhead en facilitaire functies
Overhead en facilitaire functies
Personeel in algemene en administratieve functies, hotelfuncties, en terrein- en gebouwgebonden functies.
Totaal overhead en facilitaire functies
Algemene en administratieve functies
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid van de patiënten maar met bijvoorbeeld administratie, automatisering, interne opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Hotelfuncties
Personeel dat zich bezig houdt met maaltijdverstrekking, wasserij, linnenvoorziening, huishouding, transport, schoonmaak, afwas, bewaking.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Terrein- en gebouwgebonden functies
Personeel technische dienst en personeel plantsoenendienst en dergelijke.
Patiënt- en bewonergebonden functies
Patiënt- en bewonergebonden functies
Personeel dat zich bezig houdt met onderzoek, behandeling, behandelingsondersteuning, begeleiding, revalidatie, verpleging, verzorging, sociaal-pedagogisch werk. Exclusief leerling-personeel.
Totaal patiënt- en bewonergeb. functies
Totaal patiënt- en bewonergebonden functies
Verpleegkundig en verzorgend personeel
Verpleegkundig, verzorgend en sociaal pedagogisch personeel
Exclusief leerling-personeel.
Medisch en sociaal-wetenschapp. functies
Medisch en sociaal-wetenschappelijke functies
Specialisten voor klinische zorg; specialisten voor laboratorium en apothekers; tandartsen en overige medici direct betrokken bij diagnose en therapie zoals agio's, agnio's (assistent geneeskunde (niet) in opleiding), klinisch fysiologen of klinisch psychologen in loondienst.
Exclusief medici en sociaal wetenschappers die in vrij beroep of in loondienst elders werkzaam zijn.
Ov. patiënt- en bewonergeb. functies
Overige patiënt- en bewonergebonden functies
Personeel dat zich bezig houdt met onderzoek, paramedische behandeling, behandelingsondersteuning, begeleiding. Exclusief medisch specialisten, overige medici, verpleegkundig, verzorgend en sociaal pedagogisch personeel, leerling-personeel.
Leerling-verpleegkundig en -verzorgend
Leerlingverpleegkundig, -verzorgend en -opvoedkundig personeel
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen van verpleegkundige, verzorgende en opvoedkundige hulp. Inclusief leerling-personeel dat een BeroepsBegeleidendeLeerweg (BBL) volgt binnen het Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO), waarbij de opleiding vooral plaats vindt in een zorginstelling.
Overig personeel in loondienst
Overig personeel in loondienst
Personeel dat zich niet bezig houdt met activiteiten op het gebied van de zorg, maar bijvoorbeeld wel met onderwijs (gefinancierd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)).
In de cijfers van verslagjaar 2006 is het overig personeel in loondienst voor de meeste SBI's niet afzonderlijk weergegeven, maar opgenomen onder andere personeelscategorieën.
Arbeidsjaren werknemers
Arbeidsjaren werknemers
Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte).
Totaal werknemers
Totaal werknemers
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Overhead en facilitaire functies
Overhead en facilitaire functies
Personeel in algemene en administratieve functies, hotelfuncties, en terrein- en gebouwgebonden functies.
Totaal overhead en facilitaire functies