Zorginstellingen; financiën, productie, capaciteit, SBI 2008, 2006-2011


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.
Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën, personeel en productie worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar: 2006-2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2011. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 november 2013:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel ‘Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit’ (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Zorginstellingen; financiën, productie, capaciteit, SBI 2008, 2006-2011

Zorginstellingen SBI 2008 Perioden Ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetWettelijk budget en/of subsidies (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetTotaal overige netto omzet (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetDBC opbrengsten B-segment (mln euro) Overige netto omzetNiet-gebudgetteerde zorgprestatiesTot. niet-gebudgetteerde zorgprestaties (mln euro) Overige netto omzetNiet-gebudgetteerde zorgprestatiesZorgprestaties tussen instellingen (mln euro) Overige netto omzetNiet-gebudgetteerde zorgprestatiesPersoonsgebonden en -volgende budgetten (mln euro) Overige netto omzetNiet-gebudgetteerde zorgprestatiesOv. niet-gebudgetteerde zorgprestaties (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetOverige dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenWmo-subsidies Huishoudelijke Hulp (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige subsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenBijzondere waardeverminderingen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenTotaal niet eerder genoemde bedr.lasten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenVoeding en hotelmatige kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenAlgemene kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenCliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenOnderhouds- en energiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenHuur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenAndere bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarTotaal wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarZiekenh.- en revalid.zorg (excl. GGZ) (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarGeestelijke gezondheidszorg (GGZ) (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarIntramurale gehandicaptenzorg (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarIntramurale verpleging en verzorging (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarZorg thuis en dagactiviteit (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarOverige zorg (mln euro) Wettelijk budgetOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budgetFinancieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) BalansBalans activa eindstandTotaal activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaDeelnemingen (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden incl ohw u.h.v. DBC'sTotaal voorraden incl ohw u.h.v. DBC's (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden incl ohw u.h.v. DBC'sVoorraden (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden incl ohw u.h.v. DBC'sOnderhanden werk u.h.v. DBC's (mln euro) Balans activa eindstandKortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Totaal kortl.vord. (incl.fin.tekort) (mln euro) Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Kortlopende vorderingenTotaal kortlopende vorderingen (mln euro) Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Kortlopende vorderingenVorderingen op debiteuren (mln euro) Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Kortlopende vorderingenOverige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandKortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Financieringstekort (mln euro) BalansBalans activa eindstandEffecten (mln euro) BalansBalans activa eindstandLiquide middelen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandTotaal passiva (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenKapitaal (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenCollectief gefin. geb. vermogen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenNiet-collectief gefin. vrij vermogen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandVoorzieningen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandLanglopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortl. schulden (incl. fin.overschot)Tot. kortl. sch. (incl.fin.overschot) (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenTotaal kortlopende schulden (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenSchulden aan kredietinstellingen (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenCrediteuren (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenAflossingsverpl. langl. len. (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenOv. kortlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortl. schulden (incl. fin.overschot)Financieringsoverschot (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 1 januari (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Investeringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Herwaarderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Desinvesteringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Afschrijvingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Terugname afgeschreven activa (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 31 december (mln euro) PersoneelBanen werknemersTotaal werknemers (aantal) Banen werknemersOverhead en facilitaire functiesTotaal overhead en facilitaire functies (aantal) Banen werknemersOverhead en facilitaire functiesAlgemene en administratieve functies (aantal) Banen werknemersOverhead en facilitaire functiesHotelfuncties (aantal) Banen werknemersOverhead en facilitaire functiesTerrein- en gebouwgebonden functies (aantal) Banen werknemersPatiënt- en bewonergebonden functiesTotaal patiënt- en bewonergeb. functies (aantal) Banen werknemersPatiënt- en bewonergebonden functiesVerpleegkundig en verzorgend personeel (aantal) Banen werknemersPatiënt- en bewonergebonden functiesMedisch en sociaal-wetenschapp. functies (aantal) Banen werknemersPatiënt- en bewonergebonden functiesOv. patiënt- en bewonergeb. functies (aantal) PersoneelBanen werknemersLeerling-verpleegkundig en -verzorgend (aantal) PersoneelBanen werknemersOverig personeel in loondienst (aantal) PersoneelArbeidsjaren werknemersTotaal werknemers (aantal) Arbeidsjaren werknemersOverhead en facilitaire functiesTotaal overhead en facilitaire functies (aantal)
Universitair medische centra 2010 8 6.640 4.402 3.231 1.171 408 87 43 - 44 676 2.238 - 1.983 254 6.534 3.717 2.983 734 420 21 2.376 357 193 164 2.019 148 421 1.125 208 41 76 105 7 71 -65 0 - 0 41 3.155 2.764 224 - 5 - 162 2.723 432 6.284 20 4.077 41 8 32 486 79 406 1.452 907 498 409 545 0 208 6.284 1.089 16 751 323 499 2.285 2.410 2.410 807 272 92 1.239 0 3.900 634 - 17 439 1 0 4.077 72.250 22.170 17.530 4.050 590 46.970 16.050 16.320 14.600 1.180 1.930 55.930 16.420
Universitair medische centra 2011* 8 6.866 4.541 3.300 1.241 425 88 45 - 43 729 2.324 - 2.073 252 6.683 3.819 3.063 756 388 6 2.470 361 194 167 2.109 150 441 1.187 212 47 71 183 9 104 -95 2 2 0 88 3.110 . . . . . . 2.822 287 6.972 14 4.435 40 10 30 716 92 624 1.496 1.198 822 377 298 0 270 6.972 1.198 19 843 336 516 2.841 2.417 2.365 591 275 122 1.377 52 4.069 831 - 70 382 -3 16 4.435 73.750 22.120 17.550 3.890 670 45.560 15.790 16.410 13.370 1.100 4.970 57.170 17.420
Algemene ziekenhuizen 2010 76 13.845 13.036 8.710 4.326 3.617 347 173 1 173 362 810 42 313 454 13.273 6.789 5.503 1.286 1.534 60 4.890 656 377 280 4.233 460 810 2.490 346 71 57 572 22 327 -304 14 0 14 281 8.628 7.848 176 0 464 110 30 8.400 227 14.288 37 9.431 187 23 164 777 179 598 3.283 2.943 2.222 722 339 3 570 14.288 2.006 67 1.764 175 438 5.803 6.041 5.050 1.606 677 559 2.208 991 9.471 2.030 15 470 1.117 117 381 9.431 193.420 59.150 34.690 22.490 1.960 127.360 75.350 11.080 40.930 4.390 2.530 133.220 39.160
Algemene ziekenhuizen 2011* 75 13.775 12.776 8.170 4.606 3.829 392 188 1 203 385 999 44 458 497 13.196 7.060 5.717 1.343 1.103 26 5.007 666 377 290 4.340 457 808 2.607 338 77 54 579 21 340 -320 6 1 5 265 8.113 . . . . . . 8.880 -767 15.315 25 9.844 215 35 180 953 184 769 3.239 3.067 2.207 860 172 3 1.035 15.315 2.297 68 2.035 194 548 6.525 5.944 4.558 811 752 577 2.418 1.386 9.440 1.736 13 245 1.065 0 35 9.844 195.640 59.060 34.620 22.480 1.970 129.580 76.520 10.810 42.250 4.200 2.790 135.110 39.230
Categorale ziekenhuizen 2010 23 1.157 981 695 286 158 45 15 2 28 82 176 - 129 48 1.112 675 552 123 83 23 330 68 41 27 262 37 76 103 30 11 5 46 1 27 -26 - 0 0 19 689 578 0 90 0 14 7 676 13 1.208 0 746 8 4 4 134 8 126 254 206 112 94 48 9 57 1.208 236 9 161 66 40 437 494 453 170 42 43 198 41 785 65 0 9 95 - 0 746 17.490 5.320 3.780 1.340 200 11.840 4.170 1.320 6.360 80 250 12.130 3.630
Categorale ziekenhuizen 2011* 23 1.204 1.018 713 304 171 47 14 2 31 86 187 0 120 67 1.161 709 579 129 90 7 355 72 44 28 283 39 77 115 31 13 8 44 1 22 -21 0 0 0 23 828 . . . . . . 840 -11 1.206 0 708 13 4 10 165 9 156 227 181 87 94 46 8 86 1.206 260 9 181 70 52 438 457 408 209 42 28 129 48 751 36 0 11 83 -15 1 708 17.880 5.360 3.810 1.370 190 12.130 4.340 1.450 6.330 80 300 12.200 3.650
Geestelijke gezondheidszorg 2010 95 5.324 4.393 4.297 96 - 55 29 5 21 41 931 1 779 139 5.148 3.446 2.813 633 237 1 1.465 322 151 170 1.143 228 376 152 171 183 34 176 10 87 -77 1 2 -1 98 4.281 0 4.159 13 82 27 0 4.360 -79 4.843 9 2.989 46 4 42 577 6 571 899 777 453 324 123 0 323 4.843 894 20 747 127 204 1.579 2.166 1.637 499 167 153 819 528 2.895 425 1 79 234 19 0 2.989 83.650 20.510 14.230 5.510 780 60.150 31.800 10.010 18.330 1.650 1.340 63.020 15.060
Geestelijke gezondheidszorg 2011* 100 5.550 4.619 4.516 103 0 56 26 7 24 47 931 1 799 130 5.359 3.567 2.903 664 285 35 1.472 326 145 180 1.146 228 383 140 175 182 38 191 18 92 -74 1 0 1 118 4.516 . . . . . . 4.274 242 4.831 9 3.082 53 6 47 461 5 456 895 738 436 303 157 0 331 4.831 1.014 16 867 131 249 1.700 1.868 1.618 511 200 122 785 250 3.014 465 18 95 278 37 4 3.082 84.440 20.520 14.360 5.400 760 60.770 31.070 10.780 18.920 1.790 1.360 63.470 15.040
Gehandicaptenzorg 2010 140 7.184 6.756 6.477 279 0 222 36 145 42 57 428 12 273 143 6.934 4.424 3.615 809 376 13 2.121 417 215 203 1.704 476 442 184 286 285 31 250 9 104 -95 0 0 0 154 6.444 0 147 4.836 108 1.344 8 6.270 174 5.730 1 4.537 90 1 89 21 7 13 444 196 74 122 248 6 631 5.730 1.424 9 1.309 106 422 2.183 1.700 1.648 380 221 146 901 52 4.355 882 0 271 374 50 5 4.537 163.830 24.700 12.400 11.250 1.060 129.360 104.420 3.130 21.800 5.350 4.420 100.960 16.020
Gehandicaptenzorg 2011* 140 7.612 7.146 6.839 307 2 238 38 144 56 68 465 15 297 153 7.337 4.685 3.822 863 408 49 2.195 423 229 194 1.772 491 450 206 292 305 28 275 10 117 -107 0 0 0 168 6.722 . . . . . . 6.417 305 5.933 1 4.695 98 1 97 16 8 9 499 201 66 134 298 5 620 5.933 1.625 11 1.498 116 423 2.225 1.660 1.640 298 233 170 939 20 4.508 973 6 321 425 20 26 4.695 166.380 24.130 12.230 10.820 1.080 132.720 105.560 3.090 24.070 4.870 4.670 103.270 15.610
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2010 465 15.281 13.577 12.522 1.055 64 593 68 65 461 397 1.704 1.082 292 330 14.793 9.575 7.861 1.714 842 6 4.370 978 578 400 3.392 952 863 325 513 688 51 488 29 238 -210 5 3 2 279 12.496 142 159 134 9.032 3.027 1 12.164 331 12.432 14 9.122 173 20 153 42 19 23 1.196 742 317 425 454 6 1.879 12.432 3.005 36 2.364 604 499 5.262 3.666 3.596 595 502 332 2.168 70 8.578 1.739 192 511 787 29 60 9.122 421.520 96.260 30.900 60.780 4.580 302.950 268.460 6.790 27.700 14.520 7.790 220.090 50.950
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2011* 454 15.676 13.935 12.918 1.016 66 589 59 68 463 360 1.741 1.173 279 290 15.152 9.895 8.123 1.773 777 46 4.433 1.065 657 408 3.368 959 825 339 499 702 43 524 36 261 -225 14 6 8 307 12.940 . . . . . . 12.635 306 13.095 12 9.567 265 15 249 49 18 31 1.157 705 315 391 451 3 2.042 13.095 3.323 50 2.632 642 519 5.812 3.440 3.379 390 485 360 2.145 61 9.136 1.604 107 391 807 0 82 9.567 429.580 95.510 29.950 60.970 4.590 315.280 280.070 6.570 28.640 11.670 7.120 224.290 50.560
Maatschappelijke opvang 2010 42 684 299 264 34 0 28 4 1 23 6 385 2 364 19 676 430 353 77 19 1 226 49 27 23 177 22 63 15 31 42 3 8 2 5 -3 1 0 1 6 263 - 187 6 28 42 - 255 7 326 0 142 1 0 1 7 0 7 61 53 8 45 8 0 115 326 86 0 55 30 26 76 138 132 0 20 12 100 6 . . . . . . . 142 12.120 . . . . . . . . . . 8.720 .
Maatschappelijke opvang 2011* 38 712 334 301 33 0 27 5 1 21 6 378 2 355 20 704 445 362 83 21 - 239 49 26 23 190 24 68 19 33 44 3 7 2 4 -2 1 0 1 6 299 . . . . . . 283 17 330 1 148 2 0 2 8 0 8 58 40 11 29 18 0 113 330 94 0 59 35 25 81 130 128 0 22 4 102 2 . . . . . . . 148 12.390 . . . . . . . . . . 8.890 .
Jeugdzorg met overnachting 2010 42 1.347 69 37 32 - . . . . . 1.278 . 1.221 57 1.343 887 719 169 42 . 414 97 32 65 317 . . . . . . 4 3 8 -5 6 1 5 4 37 - 23 10 - 5 - 36 2 958 - 680 7 . . - - - 84 84 . . . - 187 958 159 - 33 127 70 456 273 273 . . . . . . . . . . . . . 21.463 . . . . . . . . . . 16.464 .
Jeugdzorg met overnachting 2011* 41 1.328 85 51 34 - . . . . . 1.243 . 1.179 65 1.324 854 691 164 40 . 430 96 31 65 334 . . . . . . 4 4 9 -5 8 2 6 5 45 . . . . . . 45 0 914 . 630 5 . . - - - 82 82 . . . - 196 914 155 - 47 108 72 428 259 259 . . . . . . . . . . . . . 20.000 . . . . . . . . . . 15.527 .
Ambulante jeugdzorg 2010 16 586 5 - 5 - . . . . . 581 . . . 585 436 353 82 12 - 138 42 16 26 95 . . . . . . 1 1 0 1 1 0 1 2 - - - - - - - - - 142 - 41 1 . . - - - 24 24 . . - - 76 142 37 - 11 27 9 10 86 86 . . . . - . . . . . . . . 9.120 . . . . . . . . . . 7.770 .
Ambulante jeugdzorg 2011* 16 587 6 - 6 - . . . . . 581 . . . 584 434 353 82 11 - 139 40 12 27 99 . . . . . . 3 2 0 1 1 2 -1 3 - - - - - - - - - 154 - 37 1 . . - - - 34 34 . . - - 83 154 40 - 13 27 16 8 90 90 . . . . - . . . . . . . . 8.903 . . . . . . . . . . 7.529 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens