Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal)
Totaal 14.087 70 9.239 8.420 14.087
A-F Landbouw en nijverheid 1.537 59 1.025 1.012 1.537
A Landbouw, bosbouw en visserij 394 47 307 221 394
01 Landbouw 393 48 307 220 393
02 Bosbouw 1 26 - 1 1
03 Visserij - - - - -
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 3.667 73 3.286 1.186 3.667
B Delfstoffenwinning 16 43 12 5 16
06 Winning van aardolie en aardgas - - - - -
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 8 46 8 - 8
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 8 77 4 5 8
C Industrie 3.532 74 3.219 1.071 3.532
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 427 69 408 80 427
10 Voedingsmiddelenindustrie 408 69 388 80 408
11 Drankenindustrie 15 70 15 - 15
12 Tabaksindustrie 4 50 4 - 4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 104 69 100 24 104
13 Textielindustrie 81 75 78 19 81
14 Kledingindustrie 8 39 8 3 8
15 Leer- en schoenenindustrie 14 71 14 2 14
16 Houtindustrie 113 75 90 67 113
17 Papierindustrie 71 66 66 15 71
18 Grafische industrie 158 54 90 103 158
19-22 Raffinaderijen en chemie 494 88 469 128 494
19 Aardolie-industrie 8 64 8 4 8
20 Chemische industrie 189 88 189 41 189
21 Farmaceutische industrie 44 86 42 4 44
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 253 89 229 81 253
23 Bouwmaterialenindustrie 144 76 144 26 144
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 524 62 438 186 524
24 Basismetaalindustrie 31 52 31 5 31
25 Metaalproductenindustrie 493 63 406 181 493
26 Elektrotechnische industrie 169 90 162 65 169
27 Elektrische apparatenindustrie 154 90 148 40 154
28 Machine-industrie 542 83 537 122 542
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 88 67 84 13 88
30 Overige transportmiddelenindustrie 92 77 92 32 92
31 Meubelindustrie 173 88 173 48 173
32 Overige industrie 122 76 98 39 122
33 Reparatie en installatie van machines 157 72 120 83 157
D Energievoorziening 27 58 11 27 27
35 Energiebedrijven 27 58 11 27 27
E Waterbedrijven en afvalbeheer 92 59 44 83 92
36 Waterleidingbedrijven 4 48 4 - 4
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 19 77 13 17 19
38 Afvalbehandeling en recycling 59 54 21 55 59
39 Sanering en overig afvalbeheer 10 66 7 10 10
F Bouwnijverheid 1.008 66 651 676 1.008
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 272 58 137 188 272
42 Grond-, water- en wegenbouw 101 66 65 66 101
43 Gespecialiseerde bouw 635 70 449 422 635
G-N Commerciële dienstverlening 9.018 70 4.995 6.338 9.018
G Handel 3.527 69 2.919 1.587 3.527
45 Autohandel en -reparatie 301 54 236 126 301
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2.402 73 2.116 864 2.402
47 Detailhandel (niet in auto’s) 825 63 568 598 825
H Vervoer en opslag 487 54 77 464 487
49 Vervoer over land 314 52 55 296 314
50 Vervoer over water 5 37 2 5 5
51 Vervoer door de lucht 7 100 - 7 7
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 129 59 18 124 129
53 Post en koeriers 32 55 2 32 32
I Horeca 585 68 388 419 585
55 Logiesverstrekking 222 73 142 155 222
56 Eet- en drinkgelegenheden 363 65 245 265 363
J Informatie en communicatie 1.547 88 780 1.329 1.547
58 Uitgeverijen 189 93 100 130 189
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 48 51 19 33 48
60 Radio- en televisieomroepen 4 23 1 4 4
61 Telecommunicatie 68 89 22 65 68
62 IT-dienstverlening 1.114 90 591 978 1.114
63 Diensten op het gebied van informatie 124 91 47 118 124
K Financiële dienstverlening 353 66 55 349 353
64 Bankwezen 54 39 19 54 54
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 59 69 1 59 59
66 Overige financiële dienstverlening 240 77 35 236 240
L Verhuur en handel van onroerend goed 76 32 26 71 76
68 Verhuur en handel van onroerend goed 76 32 26 71 76
M Specialistische zakelijke diensten 1.357 71 333 1.243 1.357
69 Juridische diensten en administratie 326 54 54 326 326
70 Holdings en managementadviesbureaus . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 519 77 134 444 519
73 Reclamewezen en marktonderzoek 324 82 114 294 324
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 77 69 22 68 77
75 Veterinaire dienstverlening 110 100 9 110 110
N Verhuur en overige zakelijke diensten 1.087 69 416 876 1.087
77 Verhuur van roerende goederen 112 79 92 34 112
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 445 61 67 414 445
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 91 74 60 77 91
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 83 75 22 73 83
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 254 74 162 189 254
82 Overige zakelijke dienstverlening 102 86 13 89 102
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2008-2010 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.


Trendbreuk innovatie-enquête door elektronische vragenlijsten:

Bij de innovatie-enquête heeft het CBS in de jaargang 2008–2010 voor het eerst gebruikgemaakt van elektronische vragenlijsten. Respondenten konden via internet de vragenlijst invullen en terugsturen. Daarnaast bleef – voor bedrijven die dit prefereerden – de mogelijkheid bestaan om via een papieren vragenlijst aan het onderzoek deel te nemen. Uiteindelijk hebben meer dan 10 duizend bedrijven meegewerkt aan het onderzoek, waarvan bijna 90 procent de elektronische vragenlijst heeft gebruikt. Voor enkele belangrijke indicatoren zijn de uitkomsten van de innovatie-enquête 2008–2010 flink hoger dan die van voorgaande onderzoeken. Met name de cijfers over product- en procesinnovatoren komen hoger uit dan in eerdere verslagperiodes. Het CBS heeft diverse analyses uitgevoerd om deze toename te verklaren. De conclusie van deze analyses is dat er deels een reële stijging heeft plaatsgevonden van het aantal innovatoren maar dat de overstap naar internetvragenlijsten een grotere rol speelt in de verklaring van de hogere uitkomsten. Door de manier waarop de vragen gepresenteerd zijn op de internetvragenlijst blijken bedrijven eerder geneigd om zichzelf als innovatief te kwalificeren. Op grond van de uitgevoerde analyses zijn er voldoende aanwijzingen om te concluderen dat bij de oude methode sprake was van een onderschatting van het aantal innovatieve bedrijven in Nederland. De nieuwe waarnemingsmethode heeft daarmee geleid tot een verbetering van de meting van innovatie in Nederland. Om die reden is besloten om uitsluitend de elektronische vragenlijsten te gebruiken in de officiële uitkomsten van de innovatie-enquête 2008–2010.

Gegevens beschikbaar over 2008-2010.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal innovatoren.
Deze productinnovatie betrof
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Goederen zijn doorgaans tastbare objecten zoals smartphones, meubels of verpakte software, maar muziek, films en software die gedownload kunnen worden, zijn ook goederen.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten zijn doorgaans niet tastbaar, zoals verzekeringen, opleidingen, luchtvaart, consulting, etc.
Omzetverdeling bij de productinnovatoren
Omzetverdeling van de bedrijven die in beschouwde periode
innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch
nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).