Spaarkassen; resultatenrekening en balans, 1980 - 2002

Spaarkassen; resultatenrekening en balans, 1980 - 2002

Perioden Balans Activa Totaal activa (mln euro) Balans Activa Aandelen (mln euro) Balans Activa Obligaties (mln euro) Balans Activa Beleggingen voor risico polishouders (mln euro) Balans Passiva Techn. voorzieningen risico verzekeraars Voor levensverzekering (mln euro) Balans Passiva Techn. voorzieningen risico polishouders (mln euro) Resultatenrekening Lasten Totaal lasten (mln euro) Resultatenrekening Lasten Technische rekening Uitkeringen eigen rekening (mln euro) Resultatenrekening Lasten Technische rekening Wijziging overige TV eigen rekening (mln euro) Resultatenrekening Lasten Technische rekening Niet gerealiseerd verlies op beleggingen (mln euro) Resultatenrekening Lasten Technische rekening Resultaat technische rekening (mln euro) Resultatenrekening Lasten Niet-technische rekening Resultaat na belastingen (mln euro) Resultatenrekening Baten Totaal baten (mln euro) Resultatenrekening Baten Technische rekening Verdiende premies eigen rekening (mln euro) Resultatenrekening Baten Technische rekening Opbrengsten uit beleggingen (mln euro) Resultatenrekening Baten Technische rekening Niet gerealiseerde winst op beleggingen (mln euro) Resultatenrekening Baten Niet-technische rekening Totaal niet-technische rekening (mln euro) Resultatenrekening Baten Niet-technische rekening Resultaat technische rekening (mln euro) Resultatenrekening Baten Niet-technische rekening Toegerekende opbrengst uit beleggingen (mln euro)
1980 621 56 24 - 585 - - - - - - - - - - - - - -
1985 967 162 81 - 905 - 205 95 67 3 - 3 205 95 72 30 8 - -
1990 1.287 153 203 - 1.179 - 229 119 55 - -9 7 229 169 87 -44 17 -9 -
1994 2.207 562 548 - 2.077 - 457 155 293 - -181 21 457 403 81 -73 46 -181 -
1994 na rapportagewijziging 2.249 20 70 1.862 123 1.946 706 155 152 176 28 21 706 378 111 8 33 29 4
1995 2.710 28 87 2.270 142 2.343 952 178 417 7 33 25 952 449 151 241 38 33 5
2000 6.921 114 279 6.058 212 6.145 1.100 329 293 141 87 62 1.100 788 12 112 96 87 8
2001 7.828 193 608 6.427 556 6.540 878 391 -123 219 97 69 878 904 -226 2 123 97 9
2002 6.823 191 579 5.353 620 5.474 209 411 -1.000 474 81 32 209 890 -840 4 83 81 -18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (lasten en baten) van de spaarkassen opgenomen.

Spaarkassen, als bijzondere vorm van levensverzekering, vallen onder wettelijk toezicht. Van 1922 tot 1993 was dit toezicht geregeld in de Wet op Levensverzekeringbedrijf (WOL), van 1993 tot 2007 in de Wet Toezicht Verzekeringbedrijf (WTV). Sinds 2007 geldt de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Het toezicht werd achtereenvolgens uitgeoefend door de Verzekeringskamer (VK), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB).
Wijziging van wetten en toezichthouders leidt tot wijzigingen in de rapportage aan de toezichthouders. In 1995 zijn de wijzigingen zo groot, dat dit tot een breuk in de cijfers leidt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1980

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 november 2012:
Niet van toepassing. Deze tabel is nieuw geplaatst in november 2012.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 13-11-2012. De gegevens over 1980 - 2002 zijn samengevoegd met die van de levensverzekeraars.
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Balans
Overzicht van bezittingen en schulden.
Activa
Overzicht van bezittingen.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Aandelen
Deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en instellingen. Het risicodragend vermogen is uitgegeven in de vorm van verhandelbare waardepapieren.

Risicodragend vermogen kan geheel verloren gaan in tegenstelling tot de hoofdsom van een lening, die altijd terug betaald moet worden.
Obligaties
Leningen op lange termijn met in de regel een vaste rentevergoeding, uitgegeven in de vorm van verhandelbare waardepapieren. Ook zogenaamde floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven en waarover geen rente wordt vergoed) worden hier onder verstaan.
Beleggingen voor risico polishouders
Beleggingen, gekoppeld aan afzonderlijke levensverzekeringen, waarbij de polishouders het beleggingsrisico dragen.

Het beleggingsrisico is het risico op waardeverandering van beleggingen, bijvoorbeeld door beurskoersveranderingen. Spaarkasbeleggingen vallen ook onder dit begrip.
Passiva
Overzicht van de schulden en het eigen vermogen.
Techn. voorzieningen risico verzekeraars
Technische voorzieningen risico verzekeraars.
Voorzieningen om toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. De netto waardering betekent dat hier alleen de waarde die de verzekeraar zelf moet betalen is weergegeven, dus na aftrek van de uitkeringen die de herverzekeraar betaalt.
Voor levensverzekering
Met behulp van sterftetabellen (actuarieel) bepaalde toekomstige levensverzekeringsuitkeringen.
Techn. voorzieningen risico polishouders
Technische voorzieningen voor verzekeringen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen en voor spaarkassen. De netto waardering betekent dat hier alleen de waarde die de verzekeraar zelf moet betalen is weergegeven, dus na aftrek van de uitkeringen die de herverzekeraar betaalt.
Resultatenrekening
Overzicht van baten en lasten.
Lasten
Overzicht van de lasten.
Totaal lasten
Totaal van alle lasten; zowel technische als niet-technische.
Technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die specifiek samenhangen met het verzekeringsbedrijf. Het saldo van deze baten en lasten wordt het technisch resultaat genoemd.
Uitkeringen eigen rekening
Uitkeringen ineens (kapitaaluitkeringen) of periodiek (in termijnen) die een levensverzekeraar op grond van afgesloten levensverzekeringspolissen is verschuldigd. Vermeld is het bedrag na aftrek van de van herverzekeraars ontvangen uitkeringen.
Wijziging overige TV eigen rekening
Wijziging overige technische voorziening eigen rekening
Het bedrag waarmee de overige technische voorziening op de balans moet toe- of afnemen om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
Niet gerealiseerd verlies op beleggingen
Waardedalingen van de beleggingen in portefeuille.
Resultaat technische rekening
De winst behaald met verzekeringsactiviteiten. Het resultaat op de technische rekening (lasten) wordt overgeboekt naar de niet-technische rekening (baten).
Niet-technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die niet samenhangen met het verzekeringsbedrijf maar in elk bedrijf kunnen voorkomen. Het saldo van deze baten en lasten wordt het niet-technisch resultaat genoemd.
Resultaat na belastingen
Dit is het eindresultaat van alle baten minus alle lasten en ná aftrek van belastingen.
Baten
Overzicht van de baten.
Totaal baten
Totaal van alle baten; zowel technische als niet-technische.
Technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die specifiek samenhangen met het verzekeringsbedrijf. Het saldo van deze baten en lasten wordt het technisch resultaat genoemd.
Verdiende premies eigen rekening
De door de verzekeraar ontvangen premies, na aftrek van de premies die de verzekeraar moet betalen voor de herverzekering. Daarnaast is dit bedrag gecorrigeerd voor premies, die dit jaar zijn ontvangen maar betrekking hebben op een ander boekjaar.
Opbrengsten uit beleggingen
Directe en indirecte beleggingsopbrengsten. De directe beleggingsopbrengsten zijn huur, interest en dividend. De indirecte beleggingsopbrengsten betreffen de bij verkoop gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen.
Niet gerealiseerde winst op beleggingen
Waardestijgingen van de beleggingen in portefeuille.
Niet-technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die niet samenhangen met het verzekeringsbedrijf maar in elk bedrijf kunnen voorkomen. Het saldo van deze baten en lasten wordt het niet-technisch resultaat genoemd.
Totaal niet-technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die niet samenhangen met het verzekeringsbedrijf maar in elk bedrijf kunnen voorkomen. Het saldo van deze baten en lasten wordt het niet-technisch resultaat genoemd.
Resultaat technische rekening
De winst behaald met verzekeringsactiviteiten. Het resultaat op de technische rekening (lasten) wordt overgeboekt naar de niet-technische rekening (baten).
Toegerekende opbrengst uit beleggingen
Het deel van de beleggingsopbrengsten dat is verdiend met eigen beleggingen van de verzekeraar. De eigen beleggingen van de verzekeraar zijn niet nodig ter dekking van de verzekeringsverplichtingen.

Met deze post worden deze beleggingsopbrengsten overgeheveld van de technische naar de niet-technische rekening (zie Aan niet-technische rekening toegerekende beleggingsopbrengsten).