Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Perioden Geboorte, sterfte en levensverwachting Levendgeborenen, relatief (o/oo) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levendgeborenen uit tienermoeders (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levendgeborenen uit 40+ moeders (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Totaal doodsoorzaken (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Kwaadaardige nieuwvormingen (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Ziekten van hart en vaatstelsel (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Wegverkeersongevallen (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Zelfdoding (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken COVID-19 (Coronavirusziekte 2019) (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levensverwachting Bij geboorte, mannen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levensverwachting Bij geboorte, vrouwen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levensverw. in als goed ervaren gezondh. Bij geboorte, mannen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levensverw. in als goed ervaren gezondh. Bij geboorte, vrouwen (jaren) Gezondheid en ziekte Ervaren gezondheid minder dan goed (%) Gezondheid en ziekte Ziekenhuisopnamen: enkele diagnosen Kwaadaardige nieuwvormingen (per 10 000 personen) Gezondheid en ziekte Ziekenhuisopnamen: enkele diagnosen Ziekten van hart- en vaatstelsel (per 10 000 personen) Zorggebruik Gemiddelde verpleegduur klinische opname (dagen) Zorggebruik Personen met verstrekte geneesmiddelen Enkele geneesmiddelengroepen Diabetesmiddelen (%) Zorggebruik Personen met verstrekte geneesmiddelen Enkele geneesmiddelengroepen Antibiotica (%) Zorggebruik Wlz/AWBZ-gefinancierde zorg Personen van 80 jaar of ouder (aantal) Zorggebruik Wlz/AWBZ-gefinancierde zorg Personen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijf Totaal zorg met verblijf (x 1 000) Determinanten van gezondheid Rookgedrag (12 jaar of ouder) Rokers (%) Determinanten van gezondheid Zwaar alcoholgebruik (12 jaar of ouder) (%) Opleiding en arbeidsmarkt in de zorg Artsen werkzaam in de zorg (aantal) Opleiding en arbeidsmarkt in de zorg Verpleegkundigen werkzaam in de zorg (aantal) Zorguitgaven Zorguitgaven, naar type zorg Totaal uitgaven aanbieders zorg (miljard euro)
2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838.661 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden.
Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde.
Bij de cijferreeksen over het aantal gediplomeerden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
- verstrekte geneesmiddelen;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- gediplomeerden mbo;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar;
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 22 weken of meer;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose.
De laatste twee jaar zijn voorlopig voor:
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg.
Voor uitgaven aan zorg zijn de cijfers over 2020 voorlopig en de cijfers over 2018 en 2019 nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 december 2021:
Nieuwe cijfers zijn toegevoegd aan bestaande reeksen voor:
- AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
- verstrekte geneesmiddelen;
- Aantal 80+-ers;
- doodsoorzaken;
- jeugdzorg;
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 24 weken of meer;
Een nieuwe reeks is toegevoegd voor COVID19 als doodsoorzaak.

Wijzigingen per 9 juni 2021:
De cijfers over 'gediplomeerden mbo gezondheidszorg' zijn vervangen door nieuwe reeksen over mbo-gediplomeerden verzorging en verpleegkunde.
Nieuwe reeksen zijn toegevoegd over jeugdzorg en indicaties langdurige zorg.
Reeksen over AWBZ/WMo-gefinancierde zorg zonder verblijf zijn verwijderd.
De verwijderde reeksen over mbo-gediplomeerden en zorg zonder verblijf zijn nog beschikbaar op StatLine, namelijk in de tabellen MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector 1990/'91-2015/'16 en Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, persoonskenm., 2009-2014.
Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tweede kwartaal 2022 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Geboorte, sterfte en levensverwachting
Bruto geboortecijfer, het aantal levendgeborenen uit tienermoeders en oudere moeders, enkele doodsoorzaken, perinatale sterfte, levensverwachting en levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.
Levendgeborenen, relatief
Het aantal levendgeborenen per duizend van de gemiddelde bevolking.
Levendgeborenen uit tienermoeders
Levendgeborenen waarvan de moeder bij hun geboorte jonger is dan 20 jaar.

Leeftijd van de moeder (exact):
Het aantal gehele jaren dat op de laatste verjaardag van de moeder is
verstreken sinds haar geboortedatum.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levendgeborenen uit 40+ moeders
Levendgeborenen waarvan de moeder bij hun geboorte 40 jaar is of ouder.

Leeftijd van de moeder (exact):
Het aantal gehele jaren dat op de laatste verjaardag van de moeder is
verstreken sinds haar geboortedatum.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Enkele doodsoorzaken
Overledenen naar enkele doodsoorzaken, per 10 duizend van de gemiddelde bevolking. Naast relatieve cijfers zijn voor wegverkeersongevallen en zelfdoding ook aantallen gegeven.

Doodsoorzaken zijn gecodeerd aan de hand van ICD-codes afkomstig uit de internationaal toegepaste International Statistical Classification of Diseases, 10e revisie.

De gemiddelde bevolking van leeftijd L in jaar t is als volgt berekend: ((Leeftijd (L) op 1 januari jaar t)+(leeftijd (L) op 1 januari jaar t+1))/2.
Het gemiddeld aantal 0-jarigen in jaar t is als volgt berekend: ((levendgeborenen in jaar t)+(0-jarigen op 1 januari jaar t+1))/2.
Totaal doodsoorzaken
Alle doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89;
ICD-9: 001-E999;
ICD-8: 000-E999.
Kwaadaardige nieuwvormingen
Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209.
Ziekten van hart en vaatstelsel
Ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458.
Wegverkeersongevallen
Wegverkeersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Zie de tabeltoelichting voor een link naar de betreffende lijst
van 4-tekencodes;
ICD-9: E810-E819, E826-E829;
ICD-8: E810-E819, E825-E827, E940-E941.
Zelfdoding
Zelfdoding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X60-X84;
ICD-9: E950-E959;
ICD-8: E950-E959.
COVID-19 (Coronavirusziekte 2019)
Vastgestelde/vermoedelijke COVID-19
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: U07.1 en U07.2
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een geselecteerde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Bij geboorte, mannen
Bij geboorte, vrouwen
Levensverw. in als goed ervaren gezondh.
Het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) in een als goed ervaren gezondheid zal leven.

Daarbij wordt verondersteld dat de sterftekansen en de kansen op (on)gezondheid vanaf het kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen wijzigen.

Een persoon ervaart een 'goede' gezondheid als in de CBS-gezondheidsenquête op de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?' wordt geantwoord met 'goed' of 'zeer goed'.
Bij geboorte, mannen
Bij geboorte, vrouwen
Gezondheid en ziekte
Ervaren gezondheid, contacten met de huisarts en ziekenhuisopnamen voor enkele diagnosen, ziekteverzuim
Ervaren gezondheid minder dan goed
Personen die het antwoord 'gaat wel', 'slecht' of 'zeer slecht' geven op de enquêtevraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?'. Andere antwoordcategorieën waren 'goed' of 'zeer goed'.
Ziekenhuisopnamen: enkele diagnosen
Het totaal aan klinische opnamen, dagopnamen en langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen.

De diagnosen zijn tot 2013 geregistreerd volgens de 'International Classification of Diseases' versie 9 (ICD9-CM). Vanaf 2013 wordt de ICD-10 gebruikt.

De indeling van de diagnosen volgt de afbakening zoals gedefinieerd in de ISHMT (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation), Er zijn kleine verschillen in de afbakening volgens ICD-9 (tot 2013) en ICD-10 (vanaf 2013).

De cijfers naar diagnose zijn gebaseerd op de hoofddiagnose die geregistreerd is bij elke ziekenhuisopname. De hoofddiagnose is de diagnose die bij ontslag wordt beschouwd als de voornaamste reden van opname in het ziekenhuis.

De aantallen opgenomen personen worden gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking in het betreffende kalenderjaar.

Kwaadaardige nieuwvormingen
Kwaadaardige nieuwvormingen, kanker.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-9: 140-208
ICD-10: C00-C97.
Ziekten van hart- en vaatstelsel
Ziekten van het hart- en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-9: 390-434, 436-445, 447-459
ICD-10: I00-I99.
Zorggebruik
Verpleegduur bij klinische opname, verstrekte geneesmiddelen, aantal contacten met zorgverleners, AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg inclusief aantal 80-plussers, jongeren met jeugdzorg
Gemiddelde verpleegduur klinische opname
Gemiddelde verpleegduur per klinische opname.

De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische ziekenhuisopnamen.
Personen met verstrekte geneesmiddelen
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

De geneesmiddelen zijn op basis van de artikelcodes ingedeeld naar ATC-klasse. ATC staat voor 'Anatomisch Therapeutisch Chemisch'. In dit classificatiesysteem van de WHO (World Health Organization) worden geneesmiddelen eerst ingedeeld in groepen naar het orgaan of systeem waarop ze werkzaam zijn en daarna op therapeutische en chemische eigenschappen.
Enkele geneesmiddelengroepen
Diabetesmiddelen
ATC-klasse: A10.
Antibiotica
Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik, antibiotica.
ATC-klasse: J01.
Wlz/AWBZ-gefinancierde zorg
Wlz/AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf
Personen van 80 jaar of ouder
Het aantal inwoners met een leeftijd van 80 jaar of ouder op 1 januari van het verslagjaar, die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
Personen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijf
Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat ultimo verslagjaar (tweede vrijdag van november) zorg met verblijf heeft ontvangen waarvan de kosten ten laste van de Wlz (Wet langduige zorg) of AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

Zorg met verblijf omvat alle zorg in natura die ontvangen is in een instelling, waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden en waarvan de kosten voor rekening van Wlz/AWBZ komen. Ook logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is opgenomen onder het gebruik van zorg met verblijf.

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Zorg met verblijf wordt vanaf 2011 ingedeeld naar het type zorg dat men heeft ontvangen, uitgedrukt in zorgzwaartepakketten (zzp's).

Er zijn zzp's voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Totaal zorg met verblijf
Het totaal van personen met een zorgzwaartepakket (zzp) voor verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg of waarvoor geen zzp bekend is.
Een zzp bevat een bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een persoon kan ontvangen. De zorg betreft het hele pakket zorg, wonen en diensten dat nodig is omdat een persoon niet alles zelf kan.

Zorg waarvoor geen zzp bekend is, komt onder andere voor in de volgende situaties:
- Bij oude indicaties voor AWBZ-zorg is niet altijd een zzp bekend. Oude indicaties voor verblijf blijven rechtgevend voor de duur van de indicatie. Het ontbreken van het zzp bij de indicatie betekent dat het zzp ook ontbreekt bij gegevens over gebruik van zorg.
- Bij gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg in de vorm van kortdurend verblijf is geen zzp bekend.
- Bij gebruik van zorg in de vorm van pgb voor Wlz-indiceerbaren.
- Bij gebruik van zorg in de vorm van modulair pakket thuis (mpt). Personen met mpt die een geregistreerd zzp hebben, worden meegeteld bij 'Geen zorgzwaartepakket (zzp)' ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de cijfers. Dit komt in 2017 voor het eerst voor.
Determinanten van gezondheid
Determinanten van de gezondheid: alle factoren die de volksgezondheid beïnvloeden.

Informatie over rookgedrag, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, overgewicht en hoge bloeddruk, afkomstig van de CBS-Gezondheidsenquête.
Rookgedrag (12 jaar of ouder)
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rokers
% personen van 12 jaar of ouder in de bevolking dat het antwoord 'ja' gaf op de vraag: 'rookt u wel eens?'.
Zwaar alcoholgebruik (12 jaar of ouder)
% personen in de bevolking van 12 jaar of ouder dat zware drinker is. Voor de jaren tot en met 2011 geldt dat een zware drinker iemand is die minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt. Voor de jaren vanaf 2012 is de definitie voor vrouwen veranderd: een vrouw wordt als zware drinker geclassificeerd als zij minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op 1 dag drinkt. Door deze wijziging in de definitie kunnen de cijfers tot en met 2011 niet zonder meer vergeleken worden met de cijfers vanaf 2012.
Opleiding en arbeidsmarkt in de zorg
Artsen werkzaam in de zorg
In het BIG-register ingeschreven gekwalificeerd geneeskundig geschoolde basisartsen, of via een geneeskundige vervolgopleiding gespecialiseerde artsen, die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorgsector.
Personen kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Nederlandse zorgsector
Organisaties met een code uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).

BIG-register
Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Zorgverleners zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register.
Verpleegkundigen werkzaam in de zorg
In het BIG-register ingeschreven personen die een opleiding verpleegkunde hebben afgerond en die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorgsector.
Personen kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Nederlandse zorgsector
Organisaties met een code uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).

BIG-register
Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Zorgverleners zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register.
Zorguitgaven
Zorguitgaven, naar type zorg
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan buitenlanders door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Totaal uitgaven aanbieders zorg
Totaal uitgaven aan alle aanbieders van geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

Aanbieders van zorg:
De organisaties en actoren die als primaire activiteit gezondheids- en welzijnszorg (goederen en diensten) leveren, alsmede de organisaties en actoren waarvoor zorgverlening slechts een van meerdere activiteiten is.