Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Perioden Zorggebruik Personen met verstrekte geneesmiddelen Enkele geneesmiddelengroepen Middelen bij astma/copd (%)
2021 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden.
Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde.
Bij de cijferreeksen over het aantal gediplomeerden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
- verstrekte geneesmiddelen;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- gediplomeerden mbo;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar;
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 22 weken of meer;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose.
De laatste twee jaar zijn voorlopig voor:
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg.
Voor uitgaven aan zorg zijn de cijfers over 2020 voorlopig en de cijfers over 2018 en 2019 nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 december 2021:
Nieuwe cijfers zijn toegevoegd aan bestaande reeksen voor:
- AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
- verstrekte geneesmiddelen;
- Aantal 80+-ers;
- doodsoorzaken;
- jeugdzorg;
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 24 weken of meer;
Een nieuwe reeks is toegevoegd voor COVID19 als doodsoorzaak.

Wijzigingen per 9 juni 2021:
De cijfers over 'gediplomeerden mbo gezondheidszorg' zijn vervangen door nieuwe reeksen over mbo-gediplomeerden verzorging en verpleegkunde.
Nieuwe reeksen zijn toegevoegd over jeugdzorg en indicaties langdurige zorg.
Reeksen over AWBZ/WMo-gefinancierde zorg zonder verblijf zijn verwijderd.
De verwijderde reeksen over mbo-gediplomeerden en zorg zonder verblijf zijn nog beschikbaar op StatLine, namelijk in de tabellen MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector 1990/'91-2015/'16 en Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, persoonskenm., 2009-2014.
Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tweede kwartaal 2022 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Zorggebruik
Verpleegduur bij klinische opname, verstrekte geneesmiddelen, aantal contacten met zorgverleners, AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg inclusief aantal 80-plussers, jongeren met jeugdzorg
Personen met verstrekte geneesmiddelen
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

De geneesmiddelen zijn op basis van de artikelcodes ingedeeld naar ATC-klasse. ATC staat voor 'Anatomisch Therapeutisch Chemisch'. In dit classificatiesysteem van de WHO (World Health Organization) worden geneesmiddelen eerst ingedeeld in groepen naar het orgaan of systeem waarop ze werkzaam zijn en daarna op therapeutische en chemische eigenschappen.
Enkele geneesmiddelengroepen
Middelen bij astma/copd
Middelen bij astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
ATC-klasse: R03.