Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Perioden Geboorte, sterfte en levensverwachting Levendgeborenen, relatief (o/oo) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levendgeborenen uit tienermoeders (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levendgeborenen uit 40+ moeders (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Totaal doodsoorzaken (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Kwaadaardige nieuwvormingen (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Ziekten van hart en vaatstelsel (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Wegverkeersongevallen (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken Zelfdoding (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachting Enkele doodsoorzaken COVID-19 (Coronavirusziekte 2019) (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levensverwachting Bij geboorte, mannen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levensverwachting Bij geboorte, vrouwen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levensverw. in als goed ervaren gezondh. Bij geboorte, mannen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachting Levensverw. in als goed ervaren gezondh. Bij geboorte, vrouwen (jaren) Gezondheid en ziekte Ervaren gezondheid minder dan goed (%) Gezondheid en ziekte Ziekenhuisopnamen: enkele diagnosen Kwaadaardige nieuwvormingen (per 10 000 personen) Gezondheid en ziekte Ziekenhuisopnamen: enkele diagnosen Ziekten van hart- en vaatstelsel (per 10 000 personen)
2001 12,6 3.569 4.344 87,5 23,5 29,7 996 1.473 75,8 80,7 61,8 61,6 19,2 113 168
2010 11,1 2.536 6.088 81,9 25,5 23,5 597 1.600 78,8 82,7 63,9 63,0 19,7 209 234
2020 9,7 1.194 6.261 96,7 25,9 21,0 590 1.823 11,6 79,7 83,1 66,4 65,8 18,5 252 181
2021 10,2 1.022 6.761 97,5 25,7 21,4 559 1.862 11,2 79,7 83,0 65,4 65,1 19,5 263 186
2022 9,5 1.075 6.443 96,1 25,8 22,1 719 1.916 4,7 80,1 83,1 63,2 62,3 22,8 254 186
2023 . . . . . . . . . 80,3 83,3 . . 22,5 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden.
Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde.
Bij de cijferreeksen over het aantal gediplomeerden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
2024:
De beschikbare cijfers zijn definitief.
2023:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- Ziekteverzuim;
- Jeugdzorg;
- werkzame personen gezondheids- en welzijnszorg.
2022:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- huisartspatiënten naar diagnose;
- verstrekte geneesmiddelen;
- AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
- werkzame personen gezondheids- en welzijnszorg;
- gediplomeerden mbo, afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar.
Cijfers zijn nader voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
2021:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- werkzame personen gezondheids- en welzijnszorg.
Cijfers zijn nader voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
2020 en eerder: alle beschikbare cijfers zijn definitief.


Wijzigingen per 5 juni 2024:
Afstand tot zorgvoorzieningen: uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.
Nieuwe cijfers zijn toegevoegd aan bestaande reeksen voor:
- levensverwachting;
- ervaren gezondheid;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- ziekteverzuim;
- contacten zorgverleners;
- aantal 80+-ers;
- jeugdzorg;
- roken, alcoholgebruik, lichaamsbeweging;
- overgewicht;
- hoge bloeddruk;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg;
- personen werkzaam in de gezondheidszorg;
- gediplomeerden mbo;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- uitgaven aan zorg.

Wijzigingen per 7 juli 2023:
De reeksen 'afgestudeerde artsen en verpleegkundigen' zijn vanaf 2016 vervangen voor op tientallen afgeronde cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2024 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Geboorte, sterfte en levensverwachting
Bruto geboortecijfer, het aantal levendgeborenen uit tienermoeders en oudere moeders, enkele doodsoorzaken, perinatale sterfte, levensverwachting en levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.
Levendgeborenen, relatief
Het aantal levendgeborenen per duizend van de gemiddelde bevolking.
Levendgeborenen uit tienermoeders
Levendgeborenen waarvan de moeder bij hun geboorte jonger is dan 20 jaar.

Leeftijd van de moeder (exact):
Het aantal gehele jaren dat op de laatste verjaardag van de moeder is
verstreken sinds haar geboortedatum.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levendgeborenen uit 40+ moeders
Levendgeborenen waarvan de moeder bij hun geboorte 40 jaar is of ouder.

Leeftijd van de moeder (exact):
Het aantal gehele jaren dat op de laatste verjaardag van de moeder is
verstreken sinds haar geboortedatum.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Enkele doodsoorzaken
Overledenen naar enkele doodsoorzaken, per 10 duizend van de gemiddelde bevolking. Naast relatieve cijfers zijn voor wegverkeersongevallen en zelfdoding ook aantallen gegeven.

Doodsoorzaken zijn gecodeerd aan de hand van ICD-codes afkomstig uit de internationaal toegepaste International Statistical Classification of Diseases, 10e revisie.

De gemiddelde bevolking van leeftijd L in jaar t is als volgt berekend: ((Leeftijd (L) op 1 januari jaar t)+(leeftijd (L) op 1 januari jaar t+1))/2.
Het gemiddeld aantal 0-jarigen in jaar t is als volgt berekend: ((levendgeborenen in jaar t)+(0-jarigen op 1 januari jaar t+1))/2.
Totaal doodsoorzaken
Alle doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89;
ICD-9: 001-E999;
ICD-8: 000-E999.
Kwaadaardige nieuwvormingen
Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209.
Ziekten van hart en vaatstelsel
Ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458.
Wegverkeersongevallen
Wegverkeersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Zie de tabeltoelichting voor een link naar de betreffende lijst
van 4-tekencodes;
ICD-9: E810-E819, E826-E829;
ICD-8: E810-E819, E825-E827, E940-E941.
Zelfdoding
Zelfdoding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X60-X84;
ICD-9: E950-E959;
ICD-8: E950-E959.
COVID-19 (Coronavirusziekte 2019)
Vastgestelde/vermoedelijke COVID-19
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: U07.1 en U07.2
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een geselecteerde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Bij geboorte, mannen
Bij geboorte, vrouwen
Levensverw. in als goed ervaren gezondh.
Het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) in een als goed ervaren gezondheid zal leven.

Daarbij wordt verondersteld dat de sterftekansen en de kansen op (on)gezondheid vanaf het kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen wijzigen.

Een persoon ervaart een 'goede' gezondheid als in de CBS-gezondheidsenquête op de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?' wordt geantwoord met 'goed' of 'zeer goed'.
Bij geboorte, mannen
Bij geboorte, vrouwen
Gezondheid en ziekte
Ervaren gezondheid, contacten met de huisarts en ziekenhuisopnamen voor enkele diagnosen, ziekteverzuim
Ervaren gezondheid minder dan goed
Personen die het antwoord 'gaat wel', 'slecht' of 'zeer slecht' geven op de enquêtevraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?'. Andere antwoordcategorieën waren 'goed' of 'zeer goed'.
Ziekenhuisopnamen: enkele diagnosen
Het totaal aan klinische opnamen, dagopnamen en langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen.

De diagnosen zijn tot 2013 geregistreerd volgens de 'International Classification of Diseases' versie 9 (ICD9-CM). Vanaf 2013 wordt de ICD-10 gebruikt.

De indeling van de diagnosen volgt de afbakening zoals gedefinieerd in de ISHMT (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation), Er zijn kleine verschillen in de afbakening volgens ICD-9 (tot 2013) en ICD-10 (vanaf 2013).

De cijfers naar diagnose zijn gebaseerd op de hoofddiagnose die geregistreerd is bij elke ziekenhuisopname. De hoofddiagnose is de diagnose die bij ontslag wordt beschouwd als de voornaamste reden van opname in het ziekenhuis.

De aantallen opgenomen personen worden gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking in het betreffende kalenderjaar.

Kwaadaardige nieuwvormingen
Kwaadaardige nieuwvormingen, kanker.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-9: 140-208
ICD-10: C00-C97.
Ziekten van hart- en vaatstelsel
Ziekten van het hart- en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-9: 390-434, 436-445, 447-459
ICD-10: I00-I99.