Nederlandse zeggenschap bedrijven buiten EU-zone; land en SBI 2008

Nederlandse zeggenschap bedrijven buiten EU-zone; land en SBI 2008

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Landen Perioden Buitenlandse dochterondernemingen (aantal) Werkzame personen FTE (x 1 000) Omzet (mln euro)
B Delfstoffenwinning Suriname 2019* . . .
B-S Totale Economie (exclusief O) Suriname 2019* 30 1 229
06+09 Olie- en gaswinning Suriname 2019* . . .
06 Winning van aardolie en aardgas Suriname 2019* . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Suriname 2019* . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Suriname 2019* . . .
C Industrie Suriname 2019* 0 . .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Suriname 2019* 0 . .
10 Voedingsmiddelenindustrie Suriname 2019* . . .
11 Drankenindustrie Suriname 2019* 0 . .
12 Tabaksindustrie Suriname 2019* . . .
13-14 Textiel- en kledingindustrie Suriname 2019* . . .
13 Textielindustrie Suriname 2019* . . .
Textiel-, hout-, papierind.; drukkerijen Suriname 2019* . . .
14 Kledingindustrie Suriname 2019* . . .
Totaal overige industrie Suriname 2019* . . .
15 Leer- en schoenenindustrie Suriname 2019* . . .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. Suriname 2019* . . .
16 Houtindustrie Suriname 2019* . . .
17 Papierindustrie Suriname 2019* . . .
18 Grafische industrie Suriname 2019* . . .
19-22 Raffinaderijen en chemie Suriname 2019* . . .
19 Aardolie-industrie Suriname 2019* . . .
20 Chemische industrie Suriname 2019* . . .
21 Farmaceutische industrie Suriname 2019* . . .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie Suriname 2019* . . .
23 Bouwmaterialenindustrie Suriname 2019* . . .
24 Basismetaalindustrie Suriname 2019* 0 . .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Suriname 2019* 0 . .
Verv. v metaalproducten en electronica Suriname 2019* 0 . .
25 Metaalproductenindustrie Suriname 2019* . . .
26 Elektrotechnische industrie Suriname 2019* . . .
27 Elektrische apparatenindustrie Suriname 2019* . . .
28 Machine-industrie Suriname 2019* . . .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie Suriname 2019* . . .
29-30 Transportmiddelenindustrie Suriname 2019* . . .
30 Overige transportmiddelenindustrie Suriname 2019* . . .
31 Meubelindustrie Suriname 2019* . . .
32 Overige industrie Suriname 2019* . . .
33 Reparatie en installatie van machines Suriname 2019* . . .
D Energievoorziening Suriname 2019* . . .
35 Energiebedrijven Suriname 2019* . . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Suriname 2019* . . .
36 Waterleidingbedrijven Suriname 2019* . . .
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering Suriname 2019* . . .
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Suriname 2019* . . .
38 Afvalbehandeling en recycling Suriname 2019* . . .
39 Sanering en overig afvalbeheer Suriname 2019* . . .
F Bouwnijverheid Suriname 2019* 0 . .
41 Algemene bouw en projectontwikkeling Suriname 2019* . . .
42 Grond-, water- en wegenbouw Suriname 2019* . . .
43 Gespecialiseerde bouw Suriname 2019* 0 . .
G-J, L-S Diensten (geen overheid) Suriname 2019* 25 . .
G Handel Suriname 2019* 10 . .
45 Autohandel en -reparatie Suriname 2019* . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Suriname 2019* 5 . .
47 Detailhandel (niet in auto's) Suriname 2019* 0 . .
H Vervoer en opslag Suriname 2019* . . .
49-52 Vervoer en opslag (geen post) Suriname 2019* . . .
49 Vervoer over land Suriname 2019* . . .
50 Vervoer over water Suriname 2019* . . .
51 Vervoer door de lucht Suriname 2019* . . .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer Suriname 2019* . . .
53 Post en koeriers Suriname 2019* . . .
I Horeca Suriname 2019* . . .
55 Logiesverstrekking Suriname 2019* . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden Suriname 2019* . . .
J Informatie en communicatie Suriname 2019* 5 . .
58, 62+63 Uitgeverijen en IT-diensten Suriname 2019* 5 . .
58 Uitgeverijen Suriname 2019* . . .
59-60 Film, TV en radio Suriname 2019* . . .
59 Film- en tv-productie; geluidsopname Suriname 2019* . . .
60 Radio- en televisieomroepen Suriname 2019* . . .
61 Telecommunicatie Suriname 2019* . . .
62 IT-dienstverlening Suriname 2019* 5 0 14
63 Diensten op het gebied van informatie Suriname 2019* 0 . .
K Financiële dienstverlening Suriname 2019* 5 . .
64 Bankwezen Suriname 2019* 5 . .
641 Banken Suriname 2019* . . .
642 Financiële holdings Suriname 2019* 5 . .
643 Beleggingsinstellingen Suriname 2019* . . .
649 Overige kredietverstrekking e.d. Suriname 2019* . . .
65 Verzekeraars en pensioenfondsen Suriname 2019* . . .
66 Overige financiële dienstverlening Suriname 2019* . . .
L Verhuur en handel van onroerend goed Suriname 2019* 0 . .
68 Verhuur en handel van onroerend goed Suriname 2019* 0 . .
M Specialistische zakelijke diensten Suriname 2019* 0 . .
69 Juridische diensten en administratie Suriname 2019* . . .
691 Rechtskundige dienstverlening Suriname 2019* . . .
692 Accountancy, administratie e.d. Suriname 2019* . . .
70 Holdings en managementadviesbureaus Suriname 2019* 0 . .
701 Holdings en interne concerndiensten Suriname 2019* . . .
702 Managementadviesbureaus Suriname 2019* 0 . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. Suriname 2019* . . .
72 Research Suriname 2019* . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek Suriname 2019* 0 . .
731 Reclamewezen Suriname 2019* . . .
732 Markt- en opinieonderzoek Suriname 2019* 0 . .
74-75 Overige professionele diensten Suriname 2019* . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus Suriname 2019* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de omzet, werkzame personen en het aantal buitenlandse dochterondernemingen buiten de EU-zone waarover een Nederlandse institutionele eenheid zeggenschap heeft (de onderliggende statistiek heet Outward-FATS).
De nationaliteit van een onderneming wordt bepaald door wereldwijd te beoordelen welke institutionele eenheid controle heeft over de ondernemingsgroep. Voor de gegevens in deze tabel geldt dat de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI) van de ondernemingengroep in Nederland ligt.
De gegevens worden verzameld in het kader van de statistiek 'Foreign Affiliates Statistics' (FATS) van het statistische bureau van de Europese Unie (Eurostat).

De gegevens in deze tabel zijn gepubliceerd naar jaar, indeling van de economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en het land waar de buitenlandse dochteronderneming zich bevindt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 in deze tabel zijn definitief, cijfers over 2018 zijn nader voorlopig en cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 september 2021:
De nader voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
Nieuwe voorlopige data over 2019 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2022.

Toelichting onderwerpen

Buitenlandse dochterondernemingen
Buitenlandse dochterondernemingen:
Onder een buitenlandse dochteronderneming wordt verstaan een buitenlands bedrijf waarover overwegende zeggenschap uitgeoefend kan worden.
Het aantal buitenlandse dochterondernemingen is afgerond op 5-tallen.
Werkzame personen FTE
Werkzame personen:
Personen die een baan hebben bij de buitenlandse dochteronderneming.
Uitgedrukt in FTE (fulltime equivalent)

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Het aantal werkzame personen wordt uitgedrukt in duizenden FTE.

Fulltime equivalent (FTE)
Onder Fulltime equivalent wordt verstaan het absoluut aantal werkzame personen, omgerekend naar volledige arbeidsjaren. Als in een bedrijf bijvoorbeeld vijf personen alle werkdagen volledig werken en twee personen halve dagen dan wordt dat geteld als zes FTE.
Omzet
Niet financiële instellingen
Onder omzet bij niet financiële instellingen wordt verstaan de opbrengst uit verkoop van goederen en/of levering van diensten aan particulieren dan wel bedrijven.

Financiële instellingen(Sectie K):
De omzet bij verzekering bestaat uit 'Gross premiums written' en de omzet bij pensioenfondsen bestaat uit alle pensioenbijdragen.

De omzet wordt uitgedrukt in miljoenen Euro.