Bbp, prod. en best.; consumptie goederen- en dienstenindeling 1969 - 2012

Bbp, prod. en best.; consumptie goederen- en dienstenindeling 1969 - 2012

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Totaal consumptie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Totaal werkelijke individuele consumptie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Totaal binnenlands consumptie huish. (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Consumptie goederen door huishoudens Totaal voedings- en genotmiddelen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Consumptie goederen door huishoudens Totaal duurzame consumptiegoederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Consumptie goederen door huishoudens Totaal overige consumptiegoederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Consumptie diensten door huishoudens Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Consumptie buitenlanders in Nederland (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Consumptie huishoudens in buitenland (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Individuele consumptie door de overheid Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Collectieve consumptie door de overheid (mln euro)
2007 407.971 349.635 264.099 263.960 36.582 52.074 35.936 139.368 10.739 10.878 85.536 58.336
2008 423.230 360.964 270.417 270.069 38.742 52.693 38.160 140.474 11.230 11.578 90.547 62.266
2009 427.677 360.852 263.537 262.900 39.231 48.859 36.706 138.104 11.015 11.652 97.315 66.825
2010 435.169 368.498 268.199 268.752 39.901 49.543 38.266 141.042 12.181 11.628 100.299 66.671
2011** 439.093 373.951 271.763 273.292 40.572 49.406 38.178 145.136 13.082 11.553 102.188 65.142
2012* 443.908 378.257 273.294 274.877 41.698 46.467 38.820 147.892 13.817 12.234 104.963 65.651
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de consumptieve bestedingen die onderverdeeld zijn in goederen- en dienstencategorieën.

De totale consumptieve bestedingen wordt in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie
en collectieve consumptie.

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Totaal consumptie
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de
rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de
collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve
bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland
worden gedaan.
Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens, instellingen
zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid.
Totaal werkelijke individuele consumptie
Consumptieve bestedingen hebben betrekking op de uitgaven voor
consumptiegoederen en -diensten. De werkelijke individuele consumptie
daarentegen betreft de verwerving van consumptiegoederen en -diensten. Het
verschil tussen deze begrippen wordt veroorzaakt door de behandeling van
bepaalde goederen en diensten die door de overheid of Instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens worden gefinancierd, en
vervolgens als sociale overdrachten in natura aan de huishoudens worden
geleverd.
Hieronder valt het merendeel van de uitgaven van de overheid op het gebied
van gezondheid, onderwijs en sociale bescherming. De consumptie door
Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens wordt geheel
tot de individuele consumptie gerekend.
De werkelijke individuele consumptie door huishoudens wordt als volgt
berekend:
consumptieve bestedingen door huishoudens
plus: consumptieve bestedingen door Instellingen zonder winstoogmerk ten
behoeve van huishoudens
plus: individuele consumptie door de overheid
= werkelijke individuele consumptie.
Consumptie huishoudens inclusief IZWh
Consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh).
Deze bestedingen zijn uitgaven door huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk
(IZW) ten behoeve van huishoudens) voor goederen en diensten die worden
gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of
wensen of van de collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De
consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het
buitenland worden gedaan.
Totaal
Totaal binnenlands consumptie huish.
Alle consumptie die in Nederland plaatsvindt. Consumptie door Nederlandse
huishoudens in het buitenland valt hier dus niet onder, consumptie door
buitenlandse huishoudens in Nederland wel. Bij de invoer van goederen en
diensten valt de binnenlandse consumptie door huishoudens onder de finale
bestedingen.
Consumptie goederen door huishoudens
Tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen,
machines en dergelijke.
Totaal voedings- en genotmiddelen
Aardappelen, groenten en fruit; vlees en vleeswaren; vis; zuivelproducten;
brood, beschuit en broodproducten; overige voedingsmiddelen;
consumptie-ijs; zoetwaren; dranken; tabak.
Totaal duurzame consumptiegoederen
Consumptiegoederen die duurzaam van aard zijn zoals
textiel en kleding, lederwaren en schoeisel, woninginrichting,
huishoudelijke apparaten, huishoudelijke artikelen, voertuigen en overige
duurzame goederen.
Totaal overige consumptiegoederen
Motorbrandstoffen, energie en overige goederen niet elders genoemd.
Consumptie diensten door huishoudens
Producten die niet tastbaar zijn zoals horeca-, handel-, transport-, zorg-
en overheiddiensten.
Totaal
Consumptie buitenlanders in Nederland
De consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland, zoals uitgaven
tijdens vakantie.
Consumptie huishoudens in buitenland
De consumptie door Nederlandse huishoudens in het buitenland, zoals
uitgaven tijdens vakantie.
Individuele consumptie door de overheid
De verwerving van consumptiegoederen en -diensten die door de overheid
worden gefinancierd en vervolgens als sociale overdrachten in natura aan
de huishoudens worden geleverd. Hieronder valt het merendeel van de
uitgaven van de overheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en
sociale bescherming.
Totaal
Collectieve consumptie door de overheid
Het collectief gebruik van diensten die worden verleend aan alle leden van
de samenleving of aan alle leden van een bepaald deel van de samenleving.
Collectieve consumptie vindt uitsluitend plaats bij de overheid en betreft
met name uitgaven voor diensten op het gebied van:
- openbaar bestuur, beveiliging en defensie;
- ordehandhaving, wet- en regelgeving;
- milieubescherming;
- speur- en ontwikkelingswerk;
- infrastructuur en economische ontwikkeling.
De werkelijke collectieve consumptie wordt berekend door de individuele
consumptie van de totale consumptieve bestedingen door de overheid af te
trekken.