Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2024 2e kwartaal* 15.940 13.060 1.425 545 450 285 150 15 14.385 1.555
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2024 2e kwartaal* 4.470 3.945 360 95 45 15 10 0 4.245 225
0990 Dienstenverlening overige winning 2024 2e kwartaal* 25 15 5 0 0 0 0 0 10 15
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2024 2e kwartaal* 2.720 1.615 430 230 200 130 75 25 1.750 970
5912 Facilitaire diensten voor film, tv 2024 2e kwartaal* 5.135 4.875 170 45 25 15 5 0 4.820 315
63 Diensten op het gebied van informatie 2024 2e kwartaal* 9.080 7.155 960 355 245 165 130 35 5.505 3.570
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2024 2e kwartaal* 6.475 4.210 945 595 400 150 85 35 3.170 3.305
6629 Diensten op gebied van verzekering 2024 2e kwartaal* 1.275 1.120 85 20 15 5 5 10 345 930
66299 Diensten op gebied van verzekering 2024 2e kwartaal* 190 170 10 5 5 0 0 0 115 75
M Specialistische zakelijke diensten 2024 2e kwartaal* 470.465 420.930 26.215 8.855 7.255 3.855 2.165 645 333.975 136.490
69 Juridische diensten en administratie 2024 2e kwartaal* 59.140 48.250 5.000 2.425 1.945 895 420 105 39.780 19.360
701 Holdings en interne concerndiensten 2024 2e kwartaal* 42.825 40.055 1.730 340 255 145 130 70 475 42.350
7010 Holdings, interne concerndiensten 2024 2e kwartaal* 42.825 40.055 1.730 340 255 145 130 70 475 42.350
70101 Interne concerndiensten 2024 2e kwartaal* 18.120 16.925 670 145 140 70 65 45 365 17.755
712 Keurings- en controlediensten 2024 2e kwartaal* 2.525 1.900 230 145 95 50 45 15 1.755 770
7120 Keurings- en controlediensten 2024 2e kwartaal* 2.525 1.900 230 145 95 50 45 15 1.755 770
71201 Keuringsdiensten (landbouw) 2024 2e kwartaal* 290 220 15 15 15 10 10 5 195 95
71202 Keuringsdiensten van machines e.d. 2024 2e kwartaal* 1.785 1.340 185 115 65 30 25 5 1.300 485
71203 Overige keuringsdiensten 2024 2e kwartaal* 450 340 35 15 20 10 10 5 260 190
73-75 Reclame, design, overige diensten 2024 2e kwartaal* 144.595 131.345 7.895 2.215 1.715 795 445 105 131.540 13.055
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 2e kwartaal* 127.440 103.600 10.420 4.480 3.455 2.155 1.700 735 103.555 23.885
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2024 2e kwartaal* 13.390 12.370 450 170 155 110 75 25 12.260 1.130
801 Particuliere beveiligingdiensten 2024 2e kwartaal* 12.590 11.760 380 135 115 90 60 20 11.760 830
8010 Particuliere beveiligingdiensten 2024 2e kwartaal* 12.590 11.760 380 135 115 90 60 20 11.760 830
8211 Brede administratieve diensten 2024 2e kwartaal* 10.585 9.950 385 100 85 45 20 0 9.875 710
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2024 2e kwartaal* 16.265 15.025 600 220 170 110 85 25 14.685 1.575
8299 Overige zakelijke diensten (rest) 2024 2e kwartaal* 14.465 13.585 505 160 110 60 35 10 13.330 1.135
82999 Overige zakelijke diensten (rest) 2024 2e kwartaal* 14.255 13.445 480 150 90 55 25 5 13.240 1.015
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 2e kwartaal* 905 310 5 5 35 25 35 50 230 675
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 2e kwartaal* 905 310 5 5 35 25 35 50 230 675
842 Overheidsdiensten 2024 2e kwartaal* 175 140 0 0 0 0 0 0 125 50
86925 Ambulancediensten 2024 2e kwartaal* 110 95 5 0 0 0 0 0 90 25
86929 Andere zorgondersteunende diensten 2024 2e kwartaal* 4.560 3.870 270 120 100 65 70 45 3.595 965
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2024 2e kwartaal* 264.065 234.735 14.775 7.280 4.065 1.685 965 340 225.275 38.790
9002 Diensten voor uitvoerende kunst 2024 2e kwartaal* 18.400 16.560 1.020 380 235 110 70 15 14.960 3.440
982 Huishoudproductie eigen diensten 2024 2e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9820 Huishoudproductie eigen diensten 2024 2e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen