Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 2.308.165 1.877.755 196.480 94.335 67.290 35.025 21.575 7.260 1.812.570 495.600
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 1e kwartaal* 1.566.425 1.251.180 141.725 65.555 50.975 27.760 17.580 5.930 1.179.920 386.505
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal* 79.895 41.430 20.975 11.665 3.645 1.320 685 110 70.510 9.385
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 1e kwartaal* 91.820 65.155 8.290 4.825 4.600 3.470 2.800 1.225 61.730 30.090
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 655 505 40 10 20 20 25 15 380 280
C Industrie 2024 1e kwartaal* 86.080 60.705 7.925 4.605 4.405 3.320 2.645 1.150 59.060 27.025
D Energievoorziening 2024 1e kwartaal* 2.930 2.480 190 95 50 35 30 10 1.260 1.670
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal* 2.150 1.470 135 110 120 90 100 50 1.030 1.115
F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal* 267.370 231.690 18.160 6.865 5.145 2.890 1.720 505 234.085 33.285
G-I Handel, vervoer en horeca 2024 1e kwartaal* 438.085 288.630 63.735 34.270 26.650 13.095 7.610 2.220 332.515 105.570
G Handel 2024 1e kwartaal* 292.010 195.095 44.145 22.305 15.930 7.230 4.645 1.470 214.500 77.510
H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal* 66.745 50.865 6.980 3.010 2.275 1.440 1.270 440 53.705 13.045
I Horeca 2024 1e kwartaal* 79.325 42.670 12.610 8.955 8.445 4.425 1.700 310 64.310 15.020
J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal* 125.800 107.090 8.455 3.360 2.810 1.850 1.355 465 89.960 35.840
K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal* 35.940 28.650 3.220 1.720 1.165 525 320 140 7.725 28.215
L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal* 37.415 28.225 5.065 2.335 1.025 350 200 110 13.855 23.560
M-N Zakelijke dienstverlening 2024 1e kwartaal* 596.065 522.260 36.865 13.530 10.615 6.065 3.865 1.405 438.350 157.715
M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal* 470.555 420.625 26.475 9.040 7.205 3.890 2.135 650 336.440 134.120
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal* 125.505 101.635 10.390 4.485 3.415 2.175 1.730 755 101.910 23.595
O-Q Overheid en zorg 2024 1e kwartaal* 371.545 329.905 16.870 8.400 7.535 3.805 2.055 740 337.575 33.970
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal* 905 305 10 5 35 25 35 50 230 675
P Onderwijs 2024 1e kwartaal* 133.145 122.230 6.495 1.590 820 565 465 215 124.995 8.150
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal* 237.495 207.370 10.365 6.800 6.680 3.215 1.560 470 212.350 25.145
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2024 1e kwartaal* 264.225 234.725 14.850 7.370 4.105 1.660 960 345 226.260 37.965
R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal* 136.890 123.435 6.995 2.965 1.805 815 560 205 116.935 19.950
S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal* 127.185 111.240 7.840 4.385 2.270 815 395 135 109.300 17.885
T Huishoudens 2024 1e kwartaal* 25 20 0 0 0 0 0 0 20 5
U Extraterritoriale organisaties 2024 1e kwartaal* 130 25 15 20 35 25 5 0 5 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2024:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wijzigingen per 13 oktober 2023:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.
Door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen