Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 2.001.120 1.582.065 1.705 1.986.240 1.997.820
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2021 3e kwartaal* 1.297.490 995.690 1.090 1.286.495 1.295.575
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 3e kwartaal* 76.995 38.370 5 76.805 76.980
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 3e kwartaal* 78.365 52.470 295 75.705 77.870
B Delfstoffenwinning 2021 3e kwartaal* 545 400 0 505 540
C Industrie 2021 3e kwartaal* 73.840 49.140 275 71.385 73.390
D Energievoorziening 2021 3e kwartaal* 2.075 1.685 5 2.030 2.060
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 3e kwartaal* 1.905 1.240 15 1.785 1.880
F Bouwnijverheid 2021 3e kwartaal* 214.535 181.760 65 213.630 214.415
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 3e kwartaal* 383.775 238.060 330 379.965 383.185
G Handel 2021 3e kwartaal* 264.260 168.355 225 261.650 263.875
H Vervoer en opslag 2021 3e kwartaal* 53.555 37.905 85 52.655 53.390
I Horeca 2021 3e kwartaal* 65.965 31.800 20 65.655 65.920
J Informatie en communicatie 2021 3e kwartaal* 104.855 86.845 85 104.060 104.725
K Financiële dienstverlening 2021 3e kwartaal* 103.575 92.385 35 103.290 103.485
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 3e kwartaal* 30.300 21.825 20 30.095 30.270
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 3e kwartaal* 475.985 406.850 295 473.375 475.435
M Specialistische zakelijke diensten 2021 3e kwartaal* 386.640 338.935 100 385.570 386.460
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 3e kwartaal* 89.345 67.915 190 87.805 88.975
O-Q Overheid en zorg 2021 3e kwartaal* 297.170 256.455 540 294.225 295.940
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 3e kwartaal* 825 220 130 335 575
P Onderwijs 2021 3e kwartaal* 109.435 99.045 220 108.450 109.060
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 3e kwartaal* 186.905 157.190 190 185.440 186.305
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 3e kwartaal* 235.565 207.045 30 235.090 235.515
R Cultuur, sport en recreatie 2021 3e kwartaal* 119.535 106.985 15 119.310 119.515
S Overige dienstverlening 2021 3e kwartaal* 115.880 100.020 20 115.630 115.850
T Huishoudens 2021 3e kwartaal* 20 20 0 20 20
U Extraterritoriale organisaties 2021 3e kwartaal* 130 20 0 125 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2021:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2021 zijn toegevoegd. Gegevens over 2020 en 2021 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wijzigingen per 15 oktober 2020:
• In de wijziging per 15 september is het aggregaat 50 tot 250 werkzame personen onjuist berekend: de groep bedrijven met 150-200 werkzame personen was niet in de telling opgenomen. Voor alle verslagperiodes zijn de aantallen in dit aggregaat aangepast.
• Sinds de invoering van het Nieuwe Handelsregister in 2014 is de groep bedrijven met rechtsvorm ‘Gemeenschappelijke regeling’ onterecht in de groep bedrijven met rechtsvorm “Overig of onbekend’ geplaatst. Deze groep bedrijven behoort bij de rechtsvorm ‘Overheid’. Vanaf verslagperiode 2014 zijn voor beide groepen de aantallen bedrijven aangepast.

Tevens zijn de gegevens voor het 4e kwartaal van 2020 zijn toegevoegd. Gegevens over 2019 en 2020 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.