Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 2.162.100 1.735.275 1.770 2.146.430 2.158.605
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 1e kwartaal* 1.403.120 1.094.515 1.125 1.391.475 1.401.065
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 1e kwartaal* 77.935 39.465 10 77.745 77.920
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 1e kwartaal* 83.875 57.520 305 81.200 83.360
B Delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal* 595 450 0 555 595
C Industrie 2023 1e kwartaal* 78.910 53.800 280 76.440 78.445
D Energievoorziening 2023 1e kwartaal* 2.445 2.015 5 2.395 2.430
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 1e kwartaal* 1.925 1.255 20 1.810 1.895
F Bouwnijverheid 2023 1e kwartaal* 242.795 208.300 75 241.890 242.665
G-I Handel, vervoer en horeca 2023 1e kwartaal* 403.905 255.690 345 399.795 403.275
G Handel 2023 1e kwartaal* 271.410 175.240 225 268.725 271.000
H Vervoer en opslag 2023 1e kwartaal* 60.280 44.450 90 59.360 60.110
I Horeca 2023 1e kwartaal* 72.215 36.000 30 71.715 72.165
J Informatie en communicatie 2023 1e kwartaal* 113.370 95.040 85 112.500 113.225
K Financiële dienstverlening 2023 1e kwartaal* 100.725 89.405 45 100.405 100.625
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 1e kwartaal* 31.235 22.385 20 31.030 31.210
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 1e kwartaal* 518.220 447.615 300 515.340 517.615
M Specialistische zakelijke diensten 2023 1e kwartaal* 412.895 365.140 100 411.745 412.710
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 1e kwartaal* 105.320 82.470 200 103.595 104.905
O-Q Overheid en zorg 2023 1e kwartaal* 340.335 299.140 550 337.350 339.065
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 1e kwartaal* 845 235 135 350 585
P Onderwijs 2023 1e kwartaal* 123.125 112.415 225 122.130 122.735
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 1e kwartaal* 216.365 186.490 195 214.870 215.745
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 1e kwartaal* 249.705 220.720 35 249.165 249.645
R Cultuur, sport en recreatie 2023 1e kwartaal* 128.360 115.290 20 128.055 128.325
S Overige dienstverlening 2023 1e kwartaal* 121.190 105.385 15 120.960 121.160
T Huishoudens 2023 1e kwartaal* 25 20 0 25 25
U Extraterritoriale organisaties 2023 1e kwartaal* 130 25 0 125 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 januari 2023:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.