Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal* 1.899.940 1.486.325 1.675 1.884.965 1.896.675
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2020 4e kwartaal* 1.231.110 934.110 1.070 1.219.995 1.229.205
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 4e kwartaal* 75.795 37.000 10 75.605 75.780
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 4e kwartaal* 74.465 48.970 290 71.800 73.980
B Delfstoffenwinning 2020 4e kwartaal* 505 360 0 465 505
C Industrie 2020 4e kwartaal* 70.410 46.080 265 67.940 69.965
D Energievoorziening 2020 4e kwartaal* 1.695 1.325 5 1.650 1.675
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 4e kwartaal* 1.860 1.200 15 1.745 1.830
F Bouwnijverheid 2020 4e kwartaal* 202.460 170.415 75 201.570 202.335
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 4e kwartaal* 360.800 217.355 330 356.875 360.205
G Handel 2020 4e kwartaal* 246.555 153.190 220 243.935 246.175
H Vervoer en opslag 2020 4e kwartaal* 49.825 34.300 85 48.930 49.660
I Horeca 2020 4e kwartaal* 64.420 29.865 25 64.005 64.370
J Informatie en communicatie 2020 4e kwartaal* 99.815 82.290 70 99.055 99.695
K Financiële dienstverlening 2020 4e kwartaal* 95.715 84.765 35 95.440 95.630
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 4e kwartaal* 28.500 20.185 20 28.310 28.475
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 4e kwartaal* 455.580 387.230 290 452.910 455.030
M Specialistische zakelijke diensten 2020 4e kwartaal* 371.265 324.160 100 370.185 371.085
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 4e kwartaal* 84.315 63.070 190 82.720 83.950
O-Q Overheid en zorg 2020 4e kwartaal* 279.975 239.960 540 277.070 278.770
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 4e kwartaal* 820 215 125 330 575
P Onderwijs 2020 4e kwartaal* 102.420 92.270 220 101.415 102.050
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 4e kwartaal* 176.735 147.475 195 175.325 176.145
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 4e kwartaal* 226.830 198.170 25 226.340 226.775
R Cultuur, sport en recreatie 2020 4e kwartaal* 115.915 103.245 10 115.670 115.890
S Overige dienstverlening 2020 4e kwartaal* 110.770 94.885 15 110.525 110.740
T Huishoudens 2020 4e kwartaal* 25 20 0 25 25
U Extraterritoriale organisaties 2020 4e kwartaal* 125 20 0 120 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 oktober 2020:
• In de wijziging per 15 september is het aggregaat 50 tot 250 werkzame personen onjuist berekend: de groep bedrijven met 150-200 werkzame personen was niet in de telling opgenomen. Voor alle verslagperiodes zijn de aantallen in dit aggregaat aangepast.
• Sinds de invoering van het Nieuwe Handelsregister in 2014 is de groep bedrijven met rechtsvorm ‘Gemeenschappelijke regeling’ onterecht in de groep bedrijven met rechtsvorm “Overig of onbekend’ geplaatst. Deze groep bedrijven behoort bij de rechtsvorm ‘Overheid’. Vanaf verslagperiode 2014 zijn voor beide groepen de aantallen bedrijven aangepast.

Tevens zijn de gegevens voor het 4e kwartaal van 2020 zijn toegevoegd. Gegevens over 2019 en 2020 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.