Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 2.151.195 1.721.290 1.795 2.135.325 2.147.685
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 4e kwartaal* 1.395.130 1.084.555 1.140 1.383.325 1.393.070
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 4e kwartaal* 78.325 39.625 10 78.120 78.310
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 4e kwartaal* 83.760 57.250 305 81.060 83.250
B Delfstoffenwinning 2022 4e kwartaal* 590 445 0 550 585
C Industrie 2022 4e kwartaal* 78.790 53.530 280 76.290 78.330
D Energievoorziening 2022 4e kwartaal* 2.425 1.995 5 2.380 2.405
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 4e kwartaal* 1.955 1.275 20 1.840 1.930
F Bouwnijverheid 2022 4e kwartaal* 239.590 205.270 75 238.665 239.460
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 4e kwartaal* 403.615 254.170 355 399.425 402.970
G Handel 2022 4e kwartaal* 273.195 176.190 235 270.470 272.775
H Vervoer en opslag 2022 4e kwartaal* 59.325 43.350 90 58.380 59.155
I Horeca 2022 4e kwartaal* 71.095 34.630 30 70.580 71.040
J Informatie en communicatie 2022 4e kwartaal* 113.075 94.555 85 112.210 112.930
K Financiële dienstverlening 2022 4e kwartaal* 106.195 94.265 40 105.875 106.100
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 4e kwartaal* 31.690 22.840 20 31.485 31.660
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 4e kwartaal* 513.635 442.465 295 510.720 513.035
M Specialistische zakelijke diensten 2022 4e kwartaal* 411.680 363.305 100 410.515 411.495
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 4e kwartaal* 101.955 79.160 200 100.205 101.545
O-Q Overheid en zorg 2022 4e kwartaal* 333.770 292.320 575 330.765 332.485
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 4e kwartaal* 835 240 135 345 575
P Onderwijs 2022 4e kwartaal* 121.700 110.895 230 120.690 121.300
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 4e kwartaal* 211.230 181.185 205 209.730 210.610
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 4e kwartaal* 247.540 218.530 30 246.995 247.480
R Cultuur, sport en recreatie 2022 4e kwartaal* 126.585 113.590 15 126.285 126.555
S Overige dienstverlening 2022 4e kwartaal* 120.800 104.895 15 120.555 120.770
T Huishoudens 2022 4e kwartaal* 25 20 0 25 25
U Extraterritoriale organisaties 2022 4e kwartaal* 130 25 0 125 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.