Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 2.308.165 1.877.755 1.845 2.292.460 2.304.565
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 1e kwartaal* 1.566.425 1.251.180 1.185 1.554.775 1.564.310
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal* 79.895 41.430 5 79.720 79.880
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 1e kwartaal* 91.820 65.155 325 89.140 91.285
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal* 655 505 0 620 655
C Industrie 2024 1e kwartaal* 86.080 60.705 300 83.610 85.600
D Energievoorziening 2024 1e kwartaal* 2.930 2.480 5 2.880 2.915
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal* 2.150 1.470 20 2.030 2.120
F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal* 267.370 231.690 85 266.465 267.230
G-I Handel, vervoer en horeca 2024 1e kwartaal* 438.085 288.630 360 433.985 437.430
G Handel 2024 1e kwartaal* 292.010 195.095 235 289.340 291.595
H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal* 66.745 50.865 90 65.840 66.575
I Horeca 2024 1e kwartaal* 79.325 42.670 40 78.805 79.260
J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal* 125.800 107.090 85 124.920 125.650
K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal* 35.940 28.650 45 35.595 35.840
L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal* 37.415 28.225 20 37.205 37.390
M-N Zakelijke dienstverlening 2024 1e kwartaal* 596.065 522.260 305 593.195 595.460
M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal* 470.555 420.625 105 469.370 470.360
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal* 125.505 101.635 200 123.830 125.100
O-Q Overheid en zorg 2024 1e kwartaal* 371.545 329.905 565 368.565 370.240
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal* 905 305 130 410 640
P Onderwijs 2024 1e kwartaal* 133.145 122.230 230 132.170 132.750
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal* 237.495 207.370 205 235.990 236.855
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2024 1e kwartaal* 264.225 234.725 40 263.665 264.160
R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal* 136.890 123.435 25 136.570 136.850
S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal* 127.185 111.240 15 126.945 127.155
T Huishoudens 2024 1e kwartaal* 25 20 0 25 25
U Extraterritoriale organisaties 2024 1e kwartaal* 130 25 0 125 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2024:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wijzigingen per 13 oktober 2023:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.
Door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.