Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2024 2e kwartaal* 2.316.555 1.889.860 1.865 2.300.875 2.312.935
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2024 2e kwartaal* 1.569.455 1.256.990 1.200 1.557.835 1.567.340
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 2e kwartaal* 79.510 41.535 10 79.350 79.495
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 2e kwartaal* 91.710 65.200 335 89.015 91.160
B Delfstoffenwinning 2024 2e kwartaal* 655 505 0 615 650
C Industrie 2024 2e kwartaal* 85.950 60.710 310 83.470 85.455
D Energievoorziening 2024 2e kwartaal* 2.955 2.510 5 2.900 2.935
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 2e kwartaal* 2.150 1.475 20 2.030 2.120
F Bouwnijverheid 2024 2e kwartaal* 268.475 233.045 95 267.575 268.330
G-I Handel, vervoer en horeca 2024 2e kwartaal* 437.995 290.100 360 433.880 437.335
G Handel 2024 2e kwartaal* 291.300 195.180 235 288.605 290.875
H Vervoer en opslag 2024 2e kwartaal* 67.135 51.490 85 66.235 66.965
I Horeca 2024 2e kwartaal* 79.560 43.430 35 79.040 79.495
J Informatie en communicatie 2024 2e kwartaal* 125.865 107.265 85 124.990 125.715
K Financiële dienstverlening 2024 2e kwartaal* 39.815 32.625 50 39.465 39.710
L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 2e kwartaal* 37.735 28.810 20 37.525 37.710
M-N Zakelijke dienstverlening 2024 2e kwartaal* 597.905 524.530 305 595.090 597.315
M Specialistische zakelijke diensten 2024 2e kwartaal* 470.465 420.930 115 469.275 470.265
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 2e kwartaal* 127.440 103.600 190 125.815 127.055
O-Q Overheid en zorg 2024 2e kwartaal* 373.480 332.015 570 370.480 372.160
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 2e kwartaal* 905 310 130 415 640
P Onderwijs 2024 2e kwartaal* 133.440 122.655 235 132.465 133.035
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 2e kwartaal* 239.135 209.050 205 237.600 238.490
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2024 2e kwartaal* 264.065 234.735 40 263.505 263.995
R Cultuur, sport en recreatie 2024 2e kwartaal* 136.350 123.050 20 136.035 136.315
S Overige dienstverlening 2024 2e kwartaal* 127.560 111.635 15 127.315 127.530
T Huishoudens 2024 2e kwartaal* 25 20 0 25 25
U Extraterritoriale organisaties 2024 2e kwartaal* 130 30 0 125 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.