Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 2.082.615 1.653.755 1.740 2.067.260 2.079.225
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 1e kwartaal* 1.352.705 1.042.935 1.120 1.341.320 1.350.715
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 77.915 39.170 5 77.715 77.900
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 81.485 55.205 300 78.800 80.995
B Delfstoffenwinning 2022 1e kwartaal* 555 415 0 520 555
C Industrie 2022 1e kwartaal* 76.680 51.610 270 74.195 76.235
D Energievoorziening 2022 1e kwartaal* 2.315 1.915 10 2.265 2.295
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 1e kwartaal* 1.935 1.265 20 1.815 1.910
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 225.320 191.680 75 224.395 225.190
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 398.435 248.250 350 394.440 397.815
G Handel 2022 1e kwartaal* 273.735 175.705 240 271.110 273.330
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal* 56.105 40.200 85 55.185 55.940
I Horeca 2022 1e kwartaal* 68.595 32.345 25 68.145 68.545
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 110.060 91.575 80 109.250 109.925
K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 107.650 95.950 40 107.355 107.560
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 31.450 22.740 20 31.245 31.420
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 496.135 425.460 295 493.385 495.555
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 401.390 353.015 100 400.300 401.210
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 94.750 72.445 195 93.085 94.345
O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 312.585 271.095 540 309.615 311.350
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 835 230 135 340 580
P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 115.740 104.990 215 114.735 115.365
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 196.010 165.880 195 194.540 195.405
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 241.575 212.620 35 241.065 241.515
R Cultuur, sport en recreatie 2022 1e kwartaal* 121.495 108.580 15 121.235 121.470
S Overige dienstverlening 2022 1e kwartaal* 119.920 103.995 15 119.675 119.890
T Huishoudens 2022 1e kwartaal* 30 25 0 30 30
U Extraterritoriale organisaties 2022 1e kwartaal* 130 25 0 125 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 januari 2022:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2020 en 2021 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.