Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 1.918.945 1.500.665 1.665 1.903.885 1.915.675
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2021 1e kwartaal* 1.243.155 942.400 1.055 1.232.020 1.241.260
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 1e kwartaal* 76.145 37.410 5 75.935 76.130
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 1e kwartaal* 75.075 49.490 290 72.415 74.585
B Delfstoffenwinning 2021 1e kwartaal* 515 375 0 475 510
C Industrie 2021 1e kwartaal* 70.860 46.460 270 68.400 70.415
D Energievoorziening 2021 1e kwartaal* 1.830 1.450 5 1.785 1.810
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 1e kwartaal* 1.875 1.210 15 1.755 1.850
F Bouwnijverheid 2021 1e kwartaal* 205.510 173.055 70 204.620 205.385
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 1e kwartaal* 367.080 221.125 320 363.130 366.490
G Handel 2021 1e kwartaal* 251.300 156.370 215 248.680 250.925
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal* 50.750 35.125 80 49.850 50.585
I Horeca 2021 1e kwartaal* 65.030 29.630 25 64.600 64.980
J Informatie en communicatie 2021 1e kwartaal* 100.160 82.420 80 99.385 100.040
K Financiële dienstverlening 2021 1e kwartaal* 95.830 84.940 35 95.545 95.745
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 1e kwartaal* 28.720 20.390 20 28.525 28.690
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 1e kwartaal* 457.115 388.260 275 454.455 456.575
M Specialistische zakelijke diensten 2021 1e kwartaal* 371.625 324.275 90 370.585 371.455
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1e kwartaal* 85.490 63.985 185 83.870 85.125
O-Q Overheid en zorg 2021 1e kwartaal* 284.640 244.240 535 281.705 283.425
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 1e kwartaal* 825 220 125 335 580
P Onderwijs 2021 1e kwartaal* 104.275 93.915 215 103.280 103.910
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 1e kwartaal* 179.540 150.105 190 178.095 178.935
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 1e kwartaal* 228.670 199.345 35 228.165 228.615
R Cultuur, sport en recreatie 2021 1e kwartaal* 116.405 103.375 15 116.150 116.375
S Overige dienstverlening 2021 1e kwartaal* 112.115 95.925 15 111.865 112.085
T Huishoudens 2021 1e kwartaal* 25 20 0 25 25
U Extraterritoriale organisaties 2021 1e kwartaal* 125 25 0 125 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 januari 2021:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2021 zijn toegevoegd. Gegevens over 2019 en 2020 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wijzigingen per 15 oktober 2020:
• In de wijziging per 15 september is het aggregaat 50 tot 250 werkzame personen onjuist berekend: de groep bedrijven met 150-200 werkzame personen was niet in de telling opgenomen. Voor alle verslagperiodes zijn de aantallen in dit aggregaat aangepast.
• Sinds de invoering van het Nieuwe Handelsregister in 2014 is de groep bedrijven met rechtsvorm ‘Gemeenschappelijke regeling’ onterecht in de groep bedrijven met rechtsvorm “Overig of onbekend’ geplaatst. Deze groep bedrijven behoort bij de rechtsvorm ‘Overheid’. Vanaf verslagperiode 2014 zijn voor beide groepen de aantallen bedrijven aangepast.

Tevens zijn de gegevens voor het 4e kwartaal van 2020 zijn toegevoegd. Gegevens over 2019 en 2020 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.