Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 2.086.670 1.660.015 1.755 2.071.330 2.083.255
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 2e kwartaal* 1.354.305 1.046.105 1.120 1.342.915 1.352.310
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 2e kwartaal* 77.470 39.075 10 77.295 77.455
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 2e kwartaal* 81.575 55.270 295 78.885 81.080
B Delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal* 570 430 0 535 565
C Industrie 2022 2e kwartaal* 76.770 51.690 270 74.290 76.325
D Energievoorziening 2022 2e kwartaal* 2.305 1.895 5 2.260 2.290
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 2e kwartaal* 1.925 1.255 20 1.805 1.900
F Bouwnijverheid 2022 2e kwartaal* 227.785 194.135 75 226.865 227.655
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 2e kwartaal* 397.175 248.295 340 393.185 396.550
G Handel 2022 2e kwartaal* 271.270 173.720 235 268.605 270.860
H Vervoer en opslag 2022 2e kwartaal* 56.870 41.040 85 55.945 56.705
I Horeca 2022 2e kwartaal* 69.040 33.530 25 68.635 68.990
J Informatie en communicatie 2022 2e kwartaal* 109.985 91.625 85 109.160 109.845
K Financiële dienstverlening 2022 2e kwartaal* 105.355 93.520 40 105.055 105.260
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 2e kwartaal* 31.230 22.475 20 31.025 31.205
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 2e kwartaal* 496.810 426.345 300 494.055 496.230
M Specialistische zakelijke diensten 2022 2e kwartaal* 401.030 352.805 100 399.925 400.850
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 2e kwartaal* 95.780 73.540 200 94.130 95.380
O-Q Overheid en zorg 2022 2e kwartaal* 317.325 276.045 560 314.360 316.070
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 2e kwartaal* 820 220 130 325 560
P Onderwijs 2022 2e kwartaal* 117.175 106.465 225 116.170 116.785
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 2e kwartaal* 199.335 169.360 200 197.860 198.720
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 2e kwartaal* 241.960 213.235 30 241.440 241.905
R Cultuur, sport en recreatie 2022 2e kwartaal* 123.020 110.250 15 122.750 122.995
S Overige dienstverlening 2022 2e kwartaal* 118.785 102.940 15 118.540 118.755
T Huishoudens 2022 2e kwartaal* 25 20 0 25 25
U Extraterritoriale organisaties 2022 2e kwartaal* 130 25 0 125 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2022:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.