Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen, 2001-2015

Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen, 2001-2015

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Perioden Totale bevolking (x 1 000) Personen met arbeid Personen met arbeid, totaal (x 1 000) Personen met arbeid Werknemers (x 1 000) Personen met arbeid Zelfstandigen: winst uit onderneming (x 1 000) Personen met arbeid Zelfstandigen: overige arbeid (x 1 000) Personen met arbeid Personen met arbeid in buitenland (x 1 000) Personen met een uitkering Personen met een uitkering, totaal (x 1 000) Personen met een uitkering Personen met een AO-uitkering (x 1 000) Personen met een uitkering Personen met een WW-uitkering (x 1 000) Personen met een uitkering Personen met een bijstandsuitkering (x 1 000) Personen met een uitkering Personen met een andere uitkering (x 1 000) Personen met pensioen Personen met pensioen, totaal (x 1 000) Personen met pensioen Personen met een AOW-uitkering (x 1 000) Personen met pensioen Personen met een overig pensioen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2001, vrijdag 28 september 16.077,5 7.848,8 7.053,0 834,7 234,6 30,6 1.678,7 895,7 130,3 446,1 303,6 2.609,3 2.187,1 1.878,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2002, vrijdag 27 september 16.174,2 7.897,1 7.104,9 827,1 235,9 28,2 1.686,9 912,1 150,3 442,3 286,8 2.660,4 2.211,1 1.935,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2003, vrijdag 26 september 16.245,1 7.870,6 7.064,1 825,2 257,5 27,8 1.752,5 906,5 213,1 455,4 292,0 2.718,7 2.240,7 1.998,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2004, vrijdag 24 september 16.292,6 7.792,0 6.979,4 800,4 275,1 30,2 1.782,1 893,3 253,5 458,0 297,6 2.784,2 2.276,4 2.065,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2005, vrijdag 30 september 16.328,8 7.834,5 6.997,9 819,7 303,5 31,2 1.753,2 849,5 251,3 455,8 315,6 2.851,8 2.314,6 2.136,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2006, vrijdag 29 september 16.352,0 7.921,7 7.029,2 875,8 327,4 32,2 1.631,3 805,2 214,6 423,9 286,5 2.918,4 2.356,4 2.197,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2007, vrijdag 28 september 16.396,3 8.129,7 7.221,7 844,9 360,6 32,2 1.557,3 796,6 181,7 396,6 279,2 2.974,3 2.401,1 2.255,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2008, vrijdag 26 september 16.466,9 8.277,6 7.313,5 884,2 399,7 30,7 1.499,1 784,2 149,5 374,8 267,9 3.022,4 2.452,6 2.299,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2009, vrijdag 25 september 16.555,0 8.247,3 7.232,8 926,4 412,2 31,2 1.611,9 783,8 236,0 399,4 268,8 3.093,7 2.519,1 2.362,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2010, vrijdag 24 september 16.635,6 8.249,0 7.245,2 951,5 377,4 31,6 1.652,4 775,7 244,1 433,1 284,0 3.161,2 2.584,1 2.424,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2011, vrijdag 30 september 16.719,1 8.361,0 7.338,1 996,9 374,6 32,4 1.684,6 772,6 241,1 448,8 293,0 3.224,5 2.685,4 2.476,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2012, vrijdag 28 september 16.772,4 8.322,6 7.277,0 1.023,5 388,4 33,4 1.752,9 766,3 292,8 455,0 311,0 3.294,0 2.795,9 2.534,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2013. vrijdag 27 september 16.820,1 8.223,5 7.160,9 1.035,7 359,4 35,7 1.889,4 766,5 398,5 489,5 315,4 3.335,8 2.871,9 2.574,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2014, vrijdag 26 september 16.886,0 8.249,7 7.153,4 1.065,6 361,4 39,7 1.912,7 765,5 407,4 516,0 293,4 3.382,6 2.948,3 2.623,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst 2015, vrijdag 25 september* 16.954,2 8.321,5 7.216,8 1.120,9 341,3 37,5 1.899,7 757,5 392,4 532,5 281,9 3.394,5 3.008,4 2.530,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden.
De tabel geeft aantallen personen met een bepaalde inkomstenbron.
Het gaat om personen
- werkzaam als werknemer in Nederland;
- werkzaam als zelfstandige in Nederland;
- werkzaam in het buitenland;
- met een uitkering;
- met pensioen.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de kenmerken: geslacht, leeftijd, herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 - 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2001 tot en met 2014 zijn definitief.
De cijfers over 2015 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Personen met arbeid
Personen met arbeid, totaal
Personen met inkomsten uit arbeid verricht als werknemer of zelfstandige.

Inkomsten uit arbeid
Bij personen en huishoudens wordt hieronder verstaan loon en salaris inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen, tantième, spaarloon en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Zelfstandige
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
Werknemers
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

In de tabel gaat het om personen die in Nederland wonen en werken
Zelfstandigen: winst uit onderneming
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk

N.B. In Het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming. Deze worden onderscheiden van personen die aangifte hebben gedaan van inkomsten uit overige arbeid. De laatste groep betreft bijvoorbeeld alfahulpen en freelancers die volgens fiscale begrippen geen onderneming drijven.
Zelfstandigen: overige arbeid
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een zelfstandig uitgeoefend beroep.

N.B. In Het gaat hier om personen die voor de inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit overige arbeid. Deze groep betreft bijvoorbeeld alfahulpen en freelancers die volgens fiscale begrippen geen onderneming drijven. Deze groep wordt onderscheiden van personen die aangifte hebben gedaan van winst uit onderneming.
Personen met arbeid in buitenland
Personen die in de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit arbeid in het buitenland.
Personen met een uitkering
Personen met een uitkering, totaal
Personen met inkomsten uit een uitkering

Uitkering
Een som geld (herhaald of niet) in het kader van sociale zekerheid. Deze uitkeringen worden betaald door overheidsinstanties.

In deze tabel vallen AOW-uitkeringen, VUT- en FPU- uitkeringen, oorlogs- en verzetspensioen, ANW-uitkeringen van personen ouder dan 55 jaar en aanvullend pensioen niet onder uitkeringen maar onder pensioen

Sociale Zekerheid
Het geheel van wettelijke maatregelen, dat tot doel heeft een zekere continuïteit in de bestedingsmogelijkheden van huishoudens te garanderen.

Pensioen
Een periodieke en gelijkmatige uitkering ter vervanging van of in aanvulling op inkomen uit arbeid die ingaat wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd, het overlijden of arbeidsongeschiktheid.

In deze tabel gaat het om AOW-uitkeringen, VUT- en FPU- uitkeringen, oorlogs- en verzetspensioen, aanvullend pensioen en ANW-uitkeringen van personen ouder dan 55 jaar.

Algemene ouderdomswet (AOW)
Een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen van 65 jaar en ouder een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.

VUT-uitkering
Uitkering wegens vervroegde uittreding (vut) aan een persoon die vrijwillig ontslag neemt uit dienstverband én voldoet aan de eisen volgens de wet Uitkering Vrijwillig Vervroegd Uittreden.

FPU-uitkering
Uitkering op grond van de regeling Flexibel pensioen en uittreden. Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) is een aflopende regeling voor werknemers in overheidsdienst en onderwijs. Deze regeling verving met ingang van 1 april 1997 de VUT.

Aanvullend pensioen
Uitkeringen van pensioenfondsen en lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringsmaatschappijen als aanvulling op de eventuele AOW-uitkering.

Algemene nabestaandenwet (ANW)
Wettelijke voorziening tegen de financiële gevolgen van overlijden. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
Personen met een AO-uitkering
Personen met inkomsten uit een periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.

Arbeidsongeschiktheidswetten
De Wet op de arbeidsongeschiktheids-verzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong) zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen worden periodiek uitgekeerd.
Personen met een WW-uitkering
Personen met inkomsten uit een periodieke uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.
Personen met een bijstandsuitkering
Personen met inkomsten op grond van een bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet. Het gaat om uitkeringen op grond van de Algemene bijstandswet (Abw, tot 1 januari 2004), de Wet werk en bijstand (WWB, vanaf 1 januari 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
Personen met een andere uitkering
Personen met inkomsten uit andere uitkeringen dan een AO-, WW- of bijstandsuitkering. Andere uitkeringen zijn bijvoorbeeld Wachtgeld, uitkeringen op grond van de Ziektewet en uitkeringen uit het buitenland.
Ook personen jonger dan 55 jaar met een Anw-uitkering worden in deze categorie ondergebracht.

Ziektewet
Wet die werknemers verzekert tegen financiële gevolgen van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte. De wet is van toepassing als er wettelijk geen loondoorbetaling hoeft plaats te vinden.

Wachtgeld
Een wettelijke, periodieke uitkering op basis van het aantal dienstjaren toegekend aan ambtenaren c.q. werknemers die deelnemen aan een pensioenregeling.

AO-uitkering
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten: de Wet op de arbeidsongeschiktheids-verzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong) zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen worden periodiek uitgekeerd.

WW-uitkering
Periodieke uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Bijstandsuitkering
Personen met alleen inkomsten op grond van een bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet. Het gaat om uitkeringen op grond van de Algemene bijstandswet (Abw, tot 1 januari 2004), de Wet werk en bijstand (WWB, vanaf 1 januari 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Anw-uitkering
Periodieke uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).
De Anw is een wettelijke voorziening tegen de financiële gevolgen van overlijden. In het Nederlandse sociale stelsel is dit een volksverzekering.
Personen met pensioen
Personen met pensioen, totaal
Personen van 55 jaar en ouder met inkomsten uit pensioen.

Pensioen
Een periodieke en gelijkmatige uitkering ter vervanging van of in aanvulling op inkomen uit arbeid die ingaat wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd, het overlijden of arbeidsongeschiktheid.

In deze tabel gaat het om AOW-uitkeringen, VUT- en FPU- uitkeringen, oorlogs- en verzetspensioen, aanvullend pensioen en ANW-uitkeringen.

Algemene ouderdomswet (AOW)
Een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen van 65 jaar en ouder een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.

VUT-uitkering
Uitkering wegens vervroegde uittreding (vut) aan een persoon die vrijwillig ontslag neemt uit dienstverband én voldoet aan de eisen volgens de wet Uitkering Vrijwillig Vervroegd Uittreden.

FPU-uitkering
Uitkering op grond van de regeling Flexibel pensioen en uittreden. Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) is een aflopende regeling voor werknemers in overheidsdienst en onderwijs. Deze regeling verving met ingang van 1 april 1997 de VUT.

Aanvullend pensioen
Uitkeringen van pensioenfondsen en lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringsmaatschappijen als aanvulling op de eventuele AOW-uitkering.

Algemene nabestaandenwet (ANW)
Wettelijke voorziening tegen de financiële gevolgen van overlijden. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
Personen met een AOW-uitkering
Personen met inkomsten uit een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Algemene ouderdomswet (AOW)
Een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen van 65 jaar en ouder een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
Personen met een overig pensioen
Personen van 55 jaar of ouder met inkomsten uit een pensioenregeling anders dan een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW).
In deze tabel gaat het om VUT- en FPU-uitkeringen, oorlogs- en verzetspensioen, aanvullend pensioen en Anw-uitkeringen.

Algemene ouderdomswet (AOW)
Een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen van 65 jaar en ouder een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.

VUT-uitkering
Uitkering wegens vervroegde uittreding (vut) aan een persoon die vrijwillig ontslag neemt uit dienstverband én voldoet aan de eisen volgens de wet Uitkering Vrijwillig Vervroegd Uittreden.

FPU-uitkering
Uitkering op grond van de regeling Flexibel pensioen en uittreden. Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) is een aflopende regeling voor werknemers in overheidsdienst en onderwijs. Deze regeling verving met ingang van 1 april 1997 de VUT.

Aanvullend pensioen
Uitkeringen van pensioenfondsen en lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringsmaatschappijen als aanvulling op de eventuele AOW-uitkering.

Anw-uitkering
Periodieke uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).
De Anw is een wettelijke voorziening tegen de financiële gevolgen van overlijden. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.