Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Oprichtingen van bedrijven Totaal oprichtingen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Bedrijfsgrootte 0 tot 10 werkzame personen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Bedrijfsgrootte 10 of meer werkzame personen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Bestaansduur Eenjarige bedrijven (aantal) Oprichtingen van bedrijven Bestaansduur Meerjarige bedrijven (aantal) Opheffingen van bedrijven Totaal opheffingen (aantal) Opheffingen van bedrijven Bedrijfsgrootte 0 tot 10 werkzame personen (aantal) Opheffingen van bedrijven Bedrijfsgrootte 10 of meer werkzame personen (aantal) Opheffingen van bedrijven Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Opheffingen van bedrijven Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal) Opheffingen van bedrijven Bestaansduur Eenjarige bedrijven (aantal) Opheffingen van bedrijven Bestaansduur Meerjarige bedrijven (aantal) Fusies en overnames (aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013* 3.540 3.520 25 3.195 345 . . 3.465 3.430 35 2.980 480 805 2.660 115
B Delfstoffenwinning 2013* 55 55 0 25 30 . . 35 30 0 10 25 15 20 5
C Industrie 2013* 4.600 4.510 85 3.495 1.105 . . 3.955 3.750 205 2.705 1.250 1.050 2.900 430
D Energievoorziening 2013* 160 155 0 60 100 . . 90 90 0 25 65 45 50 5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013* 180 175 5 105 75 . . 95 95 5 45 50 35 60 25
F Bouwnijverheid 2013* 13.120 13.055 65 11.605 1.515 . . 11.825 11.600 225 9.845 1.980 3.180 8.645 440
G Handel 2013* 26.230 26.110 125 21.545 4.685 . . 24.165 23.915 245 19.505 4.655 8.260 15.905 1.140
H Vervoer en opslag 2013* 4.360 4.295 65 3.590 770 . . 3.430 3.330 100 2.630 800 1.260 2.170 190
I Horeca 2013* 6.020 5.865 155 5.115 900 . . 4.930 4.835 90 4.270 660 1.385 3.545 165
J Informatie en communicatie 2013* 10.330 10.300 30 8.280 2.050 . . 7.270 7.205 65 5.430 1.840 2.395 4.875 405
K Financiële dienstverlening 2013* 8.910 8.890 20 475 8.435 . . 8.465 8.435 35 445 8.020 3.665 4.805 245
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013* 2.785 2.775 10 1.770 1.015 . . 2.785 2.765 20 1.580 1.200 835 1.950 150
M Specialistische zakelijke diensten 2013* 38.335 38.230 105 30.780 7.555 . . 25.900 25.755 140 18.370 7.525 8.560 17.340 985
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013* 8.370 8.215 155 6.615 1.750 . . 6.430 6.270 160 4.825 1.600 2.440 3.990 355
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013* 55 35 20 15 40 . . 45 25 15 10 35 10 30 5
P Onderwijs 2013* 8.860 8.835 25 8.410 450 . . 4.635 4.595 40 4.135 500 1.635 3.000 60
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013* 15.430 15.320 110 14.185 1.245 . . 7.525 7.385 140 6.305 1.220 3.410 4.115 185
R Cultuur, sport en recreatie 2013* 10.205 10.185 20 8.865 1.340 . . 6.515 6.485 25 4.600 1.915 2.300 4.215 80
S Overige dienstverlening 2013* 10.715 10.685 30 8.990 1.725 . . 7.460 7.435 25 5.890 1.565 2.675 4.785 60
T Huishoudens 2013* 10 10 0 10 0 . . 10 10 0 10 0 0 10 0
U Extraterritoriale organisaties 2013* 10 5 0 0 10 . . 5 5 0 0 5 0 5 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen, het aantal opheffingen en het aantal fusies en overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen en opheffingen zijn ook beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en bestaansduur. De cijfers zijn gebaseerd op het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2007 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over alle jaren zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.
De bestaansduur van oprichtingen van bedrijven van het meest recente jaar zijn niet beschikbaar.

Wijzigingen per 9 september 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door:
- Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
- Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
- Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf. Dit betekent dat informatie beschikbaar is over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf nieuw is. De voortzetting van één of meer bestaande bedrijven is geen oprichting.

Niet als oprichting worden beschouwd:
- ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing met behoud van afzetmarkt;
- reactivering

Wel is er sprake van een oprichting als:
- het productieproces (de activiteit) ingrijpend wordt gewijzigd;
- een verhuizing plaatsvindt met opbouw van een nieuwe afzetmarkt.
Totaal oprichtingen
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf. Dit betekent dat informatie beschikbaar is over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf nieuw is. De voortzetting van één of meer bestaande bedrijven is geen oprichting.

Niet als oprichting worden beschouwd:
- ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing met behoud van afzetmarkt;
- reactivering

Wel is er sprake van een oprichting als:
- het productieproces (de activiteit) ingrijpend wordt gewijzigd;
- een verhuizing plaatsvindt met opbouw van een nieuwe afzetmarkt.
Bedrijfsgrootte
Indeling van bedrijven gebaseerd op het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst, inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

0 tot 10 werkzame personen
Bedrijven met 0 tot 10 werkzame personen
10 of meer werkzame personen
Bedrijven met 10 of meer werkzame personen
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is, bijvoorbeeld besloten vennootschap, naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap, vereniging, stichting, maatschap, eenmanszaak en dergelijke.
Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. Als een bedrijf uit meer dan één rechtspersoon bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.


Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.
Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.
Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.
Bestaansduur
De periode waarin een bedrijf bestaat, waarbij de datum van inschrijving in het ABR geldt als moment van ontstaan en de datum van opheffing van het bedrijf in het ABR als het tijdstip van beëindiging.


Eenjarige bedrijven
Een eenjarig bedrijf is een bedrijf waarvan de oprichting en de opheffing binnen een jaar (365 dagen) heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staan oprichtingen van meerjarige bedrijven. Deze bedrijven zijn langer dan één jaar actief.
Meerjarige bedrijven
Deze bedrijven zijn langer dan één jaar (365 dagen) actief.
Opheffingen van bedrijven
Een opheffing is de beëindiging van een bedrijf zonder dat daarbij sprake is van een voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Hierbij is de identiteit van het bedrijf van grote betekenis. Als bijvoorbeeld na een verhuizing van een winkel de klantenkring opnieuw moet worden opgebouwd, dan wordt dit beschouwd als opheffing van het oorspronkelijke bedrijf en de oprichting van een nieuw bedrijf. Er is geen sprake van een opheffing als de activiteiten worden voortgezet. De bedrijfeenheid (met bijbehorende werkgelegenheid) behoort niet meer tot de populatie. Het bekendste voorbeeld is het faillissement.

Niet als opheffing worden beschouwd:
- beëindiging als gevolg van fusie, overname of opsplitsing;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- reactivering
Totaal opheffingen
Een opheffing is de beëindiging van een bedrijf zonder dat daarbij sprake is van een voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Hierbij is de identiteit van het bedrijf van grote betekenis. Als bijvoorbeeld na een verhuizing van een winkel de klantenkring opnieuw moet worden opgebouwd, dan wordt dit beschouwd als opheffing van het oorspronkelijke bedrijf en de oprichting van een nieuw bedrijf. Er is geen sprake van een opheffing als de activiteiten worden voortgezet. De bedrijfeenheid (met bijbehorende werkgelegenheid) behoort niet meer tot de populatie. Het bekendste voorbeeld is het faillissement.

Niet als opheffing worden beschouwd:
- beëindiging als gevolg van fusie, overname of opsplitsing;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- reactivering
Bedrijfsgrootte
Indeling van bedrijven gebaseerd op het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst, inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.0 tot 10 werkzame personen
Bedrijven met 0 tot 10 werkzame personen
10 of meer werkzame personen
Bedrijven met 10 of meer werkzame personen
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is, bijvoorbeeld besloten vennootschap, naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap, vereniging, stichting, maatschap, eenmanszaak en dergelijke.
Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. Als een bedrijf uit meer dan één rechtspersoon bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.
Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.
Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.
Bestaansduur
De periode waarin een bedrijf bestaat, waarbij de datum van inschrijving in het ABR geldt als moment van ontstaan en de datum van opheffing van het bedrijf in het ABR als het tijdstip van beëindiging.Eenjarige bedrijven
Een eenjarig bedrijf is een bedrijf waarvan de oprichting en de opheffing binnen een jaar (365 dagen) heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staan opheffingen van meerjarige bedrijven. Deze bedrijven zijn langer dan één jaar economisch actief geweest.
Meerjarige bedrijven
Deze bedrijven zijn langer dan één jaar (365 dagen) actief geweest.
Fusies en overnames
- Fusie: De oorspronkelijke productiefactoren van twee of meer bedrijven worden voortgezet in één ‘nieuw’ bedrijf. De oorspronkelijke bedrijven bestaan niet meer als zodanig, maar zijn geen opheffing. Daartegenover staat dat het nieuwe bedrijf geen oprichting is. Samenvoegen van minstens twee bestaande bedrijfseenheden uit de populatie tot één nieuwe bedrijfseenheid. Daarbij wordt geen nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.
- Overname: Het overgenomen bedrijf bestaat niet meer als zodanig, maar er is geen opheffing. Het andere bedrijf heeft zijn productiefactoren uitgebreid en blijft in dezelfde hoedanigheid voortbestaan. Samenvoegen van minstens één bedrijfseenheid uit de populatie bij één andere bestaande bedrijfseenheid. Daarbij wordt geen nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.