ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2010

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2010

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Bedrijfsgrootte ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Telewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met mobiel internet (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Totaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, snelheid snelste verbinding Minder dan 2 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, snelheid snelste verbinding 2 tot 10 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, snelheid snelste verbinding 10 tot 30 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, snelheid snelste verbinding 30 tot 100 Mbit/s (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, snelheid snelste verbinding 100 Mbit/s of meer (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Verkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Via een website Verkoop via een website (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Via niet-internetnetwerken (zoals EDI) Verkoop via niet-internetnetwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor inkoop Inkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties Open Source Software Totaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Totaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Totaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Automatische gegevensuitwisseling Ten minste één soort (in % van het totale aantal bedrijven) Orderverwerking met derden Orderverwerking met derden (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effecten Toegepaste procedures Verminderen papier/prints/kopieën (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effecten Toegepaste procedures Verlagen energieverbruik apparaten (in % van het totale aantal bedrijven) ICT en milieu-effecten Toegepaste procedures Telefoon, web/videoconference ipv reizen (in % van het totale aantal bedrijven)
Totaal 10 en meer werkzame personen 67 60 21 10 93 7 30 31 25 7 21 19 7 33 54 50 45 70 27 48 31 41
Totaal 250 en meer werkzame personen 70 62 22 10 100 0 24 25 28 22 31 24 19 55 60 61 67 84 47 67 57 64
C Industrie 10 en meer werkzame personen 55 45 13 5 91 8 34 29 23 5 22 17 10 33 51 72 61 74 25 42 29 43
C Industrie 250 en meer werkzame personen 56 45 16 4 100 - 36 27 24 13 39 18 32 59 58 89 90 82 46 65 56 75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- innovatieve activiteiten;
- ICT en milieu-effecten.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

ICT-personeel per 31 december
Personeel dat werkt met een computer. Dit betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren, ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat minstens eenmaal per week het eigen werk
verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat voor het eigen werk geregeld een computer
met toegang tot het internet gebruikt.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het
ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft
tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Bedrijven met externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier zowel internet als overige niet-openbare elektronische system.
Internet, naar soort verbinding
Het gebruik van internet naar het soort verbinding dat door de bedrijven wordt gebruikt. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast elkaar voorkomen.
Totaal breedband
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van een vaste of mobiele breedbandaansluiting.
Internet, snelheid snelste verbinding
Minder dan 2 Mbit/s
2 tot 10 Mbit/s
10 tot 30 Mbit/s
30 tot 100 Mbit/s
100 Mbit/s of meer
Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via niet-openbare systemen waaronder Automated Data Exchange (ADE).
Verkoop via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het
verkopen van goederen en diensten.
Via een website
Via een website (openbaar, algemeen toegankelijk).
Verkoop via een website
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van een website voor het verkopen van goederen en diensten.
Via niet-internetnetwerken (zoals EDI)
Via andere niet openbare systemen, waaronder Automated Data Exchange (ADE).
Verkoop via niet-internetnetwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van niet openbare systemen, waaronder Automated Data Exchange (ADE) voor het verkopen van goederen en diensten.
Gebruik voor inkoop
Inkopen via externe netwerken of elektronisch inkopen is hier gedefinieerd als het elektronisch plaatsen van een order (exclusief handgeschreven e-mail).
Inkoop via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het inkopen van goederen en diensten.
Bedrijven met software/ICT-applicaties
Open Source Software
Open source software is niet per definitie gratis en wordt gekenmerkt door drie aspecten:
1 de broncode van de software is (gedeeltelijk) vrij beschikbaar;
2 iedereen mag aanvullingen of verbeteringen aanbrengen;
3 iedereen mag de software verder verspreiden.
Totaal open source software
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van open source software.
ICT-applicaties voor orderverwerking
Gebruik van samenhangende software en hardware voor het verwerken van de ontvangen verkooporders en/of de bij andere bedrijven geplaatste inkooporders. De orders hoeven niet per computer verzonden/ontvangen te zijn.
Verkoop
Totaal verkooporderverwerkingssysteem
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken van verkooporders.
Inkoop
Totaal inkooporderverwerkingssysteem
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken van inkooporders.
Automatische gegevensuitwisseling
Automatische gegevensuitwisseling: betreft gegevensuitwisseling tussen bedrijven via internet of een ander netwerk, in een afgesproken format (bijvoorbeeld XML, EDIFACT of XBRL). Een handgetypte e-mail valt hier dus niet onder.
Ten minste één soort
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van één of meer vormen van automatische gegevensuitwisseling: Automated Data Exchange (ADE). Een bedrijf kan meerdere vormen van ADE toepassen.
Orderverwerking met derden
Orderverwerking met derden
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-systemen waarmee de door het bedrijf geplaatste inkooporders dan wel de ontvangen verkooporders automatisch worden verwerkt in de ICT-systemen van de toeleveranciers dan wel van de klanten/afnemers.
ICT en milieu-effecten
Toegepaste procedures
Verminderen papier/prints/kopieën
Verlagen energieverbruik apparaten
Telefoon, web/videoconference ipv reizen