Gebieden in Nederland 2012

Gebieden in Nederland 2012

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden NUTS1-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden NUTS1-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden NUTS3-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden NUTS3-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Niet-landelijk dekkende gebieden Grootstedelijke agglomeraties Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Niet-landelijk dekkende gebieden Grootstedelijke agglomeraties Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Niet-landelijk dekkende gebieden Stadsgewesten Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Niet-landelijk dekkende gebieden Stadsgewesten Naam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Gemeentegrootte Code (code) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Gemeentegrootte Omschrijving (omschrijving) Statistische gegevens Inwonertal (aantal)
Albrandswaard 0613 Albrandswaard 29 Groot-Rijnmond 24 Rotterdam NL3 West-Nederland NL339 Groot-Rijnmond 00 14 Rotterdam 4 20 000 tot 50 000 inwoners 25.003
Alkmaar 0361 Alkmaar 19 Alkmaar en omgeving 37 Noordwest-Holland NL3 West-Nederland NL322 Alkmaar en omgeving 00 00 5 50 000 tot 100 000 inwoners 94.269
Amersfoort 0307 Amersfoort 17 Utrecht 32 Gooi-, Eem- en Flevoland NL3 West-Nederland NL310 Utrecht 08 Amersfoort 08 Amersfoort 6 100 000 tot 150 000 inwoners 148.250
Amstelveen 0362 Amstelveen 23 Groot-Amsterdam 34 Amsterdam NL3 West-Nederland NL326 Groot-Amsterdam 10 Amsterdam 10 Amsterdam 5 50 000 tot 100 000 inwoners 83.363
Buren 0214 Buren 16 Zuidwest-Gelderland 30 Midden-Nederland NL2 Oost-Nederland NL224 Zuidwest-Gelderland 00 00 4 20 000 tot 50 000 inwoners 25.949
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2012 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2012.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
COROP-gebieden
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes (01 t/m 40) van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
Kamer van Koophandel
De indeling in werkgebieden van de Kamer van Koophandel regio's (KvK). De indeling wordt gehanteerd met ingang van 2008. Nederland telt 12 KvK regio's.

Met ingang van 1-1-2011:
Hoewel de indeling van Nederland in Kamers van Koophandel (KvK) gehele gemeenten omvat, is er één uitzondering: de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Opgeheven gemeente Bodegraven toegedeeld aan KvK 27 (Kamer Den Haag)
Opgeheven gemeente Reeuwijk toegedeeld aan KvK 24 (Kamer Rotterdam)
Code
Code van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).
Naam
Namen van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).

Met ingang van 1-1-2011:
Hoewel de indeling van Nederland in Kamers van Koophandel (KvK) gehele gemeenten omvat, is er één uitzondering: de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Opgeheven gemeente Bodegraven toegedeeld aan KvK 27 (Kamer Den Haag)
Opgeheven gemeente Reeuwijk toegedeeld aan KvK 24 (Kamer Rotterdam)
NUTS1-gebieden
Lokalisering van gemeenten naar NUTS1-gebied. De indeling in 4 NUTS1-gebieden (Nomenclatuur van Territoriale eenheden voor de statistiek door Eurostat) komt overeen met de Landsdelen.
Code
Codes (NL1 t/m NL4) van de NUTS1-gebieden.
Naam
Namen van de NUTS1-gebieden.
NUTS3-gebieden
Lokalisering van gemeenten naar NUTS3-gebied. De indeling in 40 NUTS3-gebieden (Nomenclatuur van Territoriale eenheden voor de statistiek door Eurostat) komt grotendeels overeen met de COROP-indeling. Zie tabeltoelichting.
Code
Codes (NL111 t/m NL422) van de NUTS3-gebieden.
Naam
Namen van de NUTS3-gebieden.
Niet-landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen opgenomen die betrekking hebben op een deel van het Nederlandse grondgebied.
Grootstedelijke agglomeraties
Lokalisering van gemeenten per grootstedelijke agglomeratie. Stedelijk gebied gevormd door aaneengesloten bebouwing (woon- en werkgebied). De huidige indeling in grootstedelijke agglomeraties is geïntroduceerd in 2000 en is niet landelijk dekkend. Nederland telt 22 grootstedelijke agglomeraties.
Code
Codes (01 t/m 22) van de grootstedelijke agglomeraties.
Naam
Namen van de grootstedelijke agglomeraties.
Stadsgewesten
Lokalisering van gemeenten per stadsgewest. Stedelijk gebied in functionele zin. Een stadsgewest bestaat uit een grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied dat georiënteerd is op deze agglomeratie. De huidige indeling in stadsgewesten is geïntroduceerd in 2000 en is niet landelijk dekkend. Nederland telt 22 stadsgewesten.
Code
Codes (01 t/m 22) van de stadsgewesten.
Naam
Namen van de stadsgewesten.
Grootte en stedelijkheid van gemeenten
Dit onderdeel bevat de indeling van gemeenten naar gemeentegrootte, op basis van inwonertal, en de indeling naar stedelijkheid, op basis van de omgevingsadressendichtheid.
Gemeentegrootte
De toedeling naar gemeentegrootte gebeurt op basis van het inwonertal van de gemeente.
Code
Codes (1 t/m 8) van de grootteklassen van gemeenten. De volgende klassen worden onderscheiden:
minder dan 5 000 inwoners (code 1)
5 000 tot 10 000 inwoners (code 2)
10 000 tot 20 000 inwoners (code 3)
20 000 tot 50 000 inwoners (code 4)
50 000 tot 100 000 inwoners (code 5)
100 000 tot 150 000 inwoners (code 6)
150 000 tot 250 000 inwoners (code 7)
250 000 inwoners of meer (code 8)
Omschrijving
Omschrijving van de grootteklassen van gemeenten naar inwonertal.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn cijfers opgenomen over inwonertal en omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
Aantal inwoners op 1 januari 2012.