Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken 2008-2011

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken 2008-2011

Regio's Perioden Investeringen naar bedrijfstakken A-U Alle economische activiteiten (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken A Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken B-E Nijverheid (geen bouw) en energie (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken B Delfstoffenwinning (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken C Industrie (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken D Energievoorziening (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken E Waterbedrijven en afvalbeheer (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken F Bouwnijverheid (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken G-I Handel, vervoer en horeca (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken J Informatie en communicatie (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken K Financiële dienstverlening (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken L Verhuur en handel van onroerend goed (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken M-N Zakelijke dienstverlening (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken O-Q Overheid en zorg (mln euro) Investeringen naar bedrijfstakken R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (mln euro)
Nederland 2008 124.191 4.519 15.324 2.074 9.447 1.827 1.976 2.465 15.658 3.944 5.815 41.230 10.412 23.340 1.484
Nederland 2009 111.123 4.168 14.433 1.976 8.551 1.934 1.972 2.027 12.689 3.361 4.934 36.299 7.291 24.633 1.288
Nederland 2010 104.492 4.667 14.031 2.016 7.298 2.575 2.142 1.718 12.787 3.350 4.005 31.037 7.352 24.233 1.312
Nederland 2011** 109.531 5.084 16.622 4.073 8.117 2.313 2.119 2.030 14.086 3.323 5.754 29.799 8.530 22.988 1.315
Noord-Nederland (LD) 2008 10.934 557 1.798 81 1.025 202 489 198 1.061 176 707 3.659 437 2.222 119
Noord-Nederland (LD) 2009 9.762 524 1.604 130 851 429 194 163 849 408 532 2.998 332 2.244 108
Noord-Nederland (LD) 2010 8.372 568 1.714 448 669 230 366 111 756 267 273 2.291 309 1.974 108
Noord-Nederland (LD) 2011** 7.919 607 1.649 577 754 185 132 137 700 118 277 2.255 305 1.771 100
Oost-Nederland (LD) 2008 23.515 1.233 2.782 29 1.937 560 255 439 2.271 359 952 8.878 1.618 4.700 283
Oost-Nederland (LD) 2009 22.133 1.215 2.676 14 1.649 388 625 425 1.928 282 1.395 7.791 1.580 4.605 237
Oost-Nederland (LD) 2010 21.309 1.270 2.797 11 1.374 960 451 312 1.751 420 840 6.599 2.293 4.782 248
Oost-Nederland (LD) 2011** 23.073 1.460 2.805 17 1.580 703 505 380 2.494 555 1.233 6.818 2.506 4.581 242
West-Nederland (LD) 2008 62.364 1.522 4.860 25 3.438 644 753 1.295 9.579 2.861 3.249 19.663 6.634 11.913 788
West-Nederland (LD) 2009 56.220 1.186 5.879 1.054 3.433 815 577 1.026 7.761 2.355 2.376 17.583 4.342 13.021 691
West-Nederland (LD) 2010 53.573 1.235 5.532 712 2.795 1.182 844 1.035 8.416 2.277 2.186 15.465 3.907 12.816 703
West-Nederland (LD) 2011** 54.273 1.319 5.835 896 3.119 789 1.030 1.154 8.633 2.278 3.352 14.453 4.164 12.377 709
Zuid-Nederland (LD) 2008 25.423 1.208 3.968 21 3.047 421 478 533 2.747 547 907 9.030 1.723 4.467 294
Zuid-Nederland (LD) 2009 22.202 1.243 3.507 11 2.618 301 576 413 2.151 316 631 7.927 1.038 4.724 252
Zuid-Nederland (LD) 2010 20.374 1.594 3.157 14 2.460 203 481 259 1.864 386 706 6.683 843 4.628 253
Zuid-Nederland (LD) 2011** 21.665 1.698 3.765 15 2.664 635 451 360 2.258 373 892 6.273 1.555 4.227 265
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste activa (volgens het eigendomscriterium)in de verschillende regio's. De investeringen kunnen worden onderverdeeld naar de verschillende bedrijfstakken en typen van activa waarin is geïnvesteerd. Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en (uitgesplitste) COROP-gebieden.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van
gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's. Deze tabel bevat uitsluitend cijfers in lopende prijzen.

De gegevens in deze tabel zijn geclassificeerd naar regio en volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief. De gegevens over het jaar 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken; regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Investeringen naar bedrijfstakken
Verdeling van de variabele naar bedrijfstakken. Bedrijfstakken: alle
eenheden van economische activiteit op lokaal niveau die dezelfde of
soortgelijke activiteiten verrichten.
A-U Alle economische activiteiten
A-U Alle economische activiteiten
Deze categorie omvat alle economische activiteiten en is ingedeeld in de
volgende secties:
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen
en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
A Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren
op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces
landbouw,
jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en
weekdieren
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
Deze sectie omvat:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
B Delfstoffenwinning
Deze sectie omvat:
- de winning van in de natuur voorkomende mineralen in vaste vorm
(steenkool, turf en erts), in vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van
een gas (aardgas). Winning vindt plaats door middel van ondergrondse
mijnbouw, dagbouw of boringen.
Deze sectie omvat voorts bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de
afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het
vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen,
het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen.
Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen
zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats.
Deze sectie omvat ook:
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van
ertsen;
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten
aarde, steen en mineralen.
Deze sectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen (sectie C);
- de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1107);
- de winning, zuivering en distributie van water (3600).
C Industrie
Deze sectie omvat:
- de mechanische, fysische of chemische verwerking van materialen, stoffen
of onderdelen tot nieuwe producten. De verwerkte materialen, stoffen of
onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, visserij en
mijnbouw, alsmede (half)fabrikaten uit de industrie.
- reparatie en installatie van machines, apparatuur en andere
benodigdheden voor bedrijven (geen consumentengoederen).
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar materialen of stoffen
met de hand of in de eigen woning tot nieuwe producten worden verwerkt en
die producten op de plaats waar deze zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals
bakkerijen en kleermakerijen, vallen echter ook onder deze sectie.
Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere
eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie
Industrie.
Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt
ingedeeld in afdeling 95; de reparatie van (bedrijfs-)auto's en motoren in
afdeling 45: de autobranche.
De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en
hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in
dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en
apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor
machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de
passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.
De sectie omvat niet:
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een
gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief
het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het mengen van verf;
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en
detailhandel).
D Energievoorziening
Deze sectie omvat:
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en
warm water
E Waterbedrijven en afvalbeheer
Deze sectie omvat:
- winning en distributie van water;
- afvalbehandeling en recycling.
F Bouwnijverheid
Deze sectie omvat:
- algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de
bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van
tijdelijke bouwwerken.
Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren,
winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw enzovoort of
de bouw of aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen,
tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige
projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties,
pijpleidingen en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen enzovoort.
Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of
op contractbasis worden uitgevoerd.
Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden
kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.
Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een
gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor
vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van
gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken,
waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het
heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het
storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers,
dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend. Gespecialiseerde
bouwkundige werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed,
maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van
het onroerend goed uitgevoerd.
De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor
een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden
worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten
ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn
loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en
klimaatregelingssystemen, alarmsystemen en andere elektrische
apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook
vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en
geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van
commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor
wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van
reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de
afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten,
stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of
wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt,
behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische
werkzaamheden enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze
activiteiten is ook inbegrepen.
Deze afdeling omvat niet:
- de bouw of installatie van industriële apparatuur en machines
(bijvoorbeeld de installatie van industriële ovens, turbines enzovoort)
(sectie C);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van
zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke rubriek
van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit deze
voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze activiteit in
deze afdeling ingedeeld.
G-I Handel, vervoer en horeca
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
Deze sectie omvat:
- de productie en distributie van informatie, de voorziening van de
infrastructuur om die informatie door te geven, alsmede activiteiten op
het gebied van data- en communicatie-informatietechnologie en het bewerken
van data en andere informatie.
De belangrijkste activiteiten die hier ingedeeld worden zijn het uitgeven
(afdeling 58, incl. het uitgeven van software), productie van films en
geluidsopnamen (afdeling 59) radio en TV (afdeling 60), telecommunicatie
(afdeling 61), informatietechnologie (afdeling 62) en andere
dienstverlening op het gebied van informatie (afdeling 63).
Uitgeven omvat ook het verkrijgen van de copyrights voor de content
(informatieproducten) en het toegankelijk maken hiervan voor een breed
publiek.
Alle mogelijke vormen van uitgeven vallen onder deze sectie (in drukvorm,
elektronisch of audio, op het internet, als multimediaproduct enzovoorts).
K Financiële dienstverlening
Deze sectie omvat:
- financiële instellingen;
- verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale
verzekeringen);
- financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen,
administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen en dergelijke.
L Verhuur en handel van onroerend goed
Deze sectie omvat:
- verhuur van onroerend goed;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed.
M-N Zakelijke dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O-Q Overheid en zorg
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen
en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen