Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Kenmerken baan Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal baan 2009 7.820 5.925 20,02 28,8 1.315 1.736
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal baan 2018 8.324 6.237 22,69 28,8 1.309 1.747
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal baan 2019 8.501 6.381 23,14 28,9 1.318 1.756
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal baan 2020* 8.392 6.370 24,08 29,1 1.325 1.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2009 392 223 12,28 21,7 995 1.746
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2018 580 388 14,00 26,2 1.192 1.779
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2019 572 380 14,23 26,0 1.189 1.791
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2020* 452 319 14,53 27,4 1.247 1.766
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2009 2.193 1.411 14,53 24,5 1.121 1.743
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2018 2.977 1.918 16,07 24,9 1.132 1.757
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2019 3.031 1.950 16,46 24,9 1.137 1.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2020* 2.542 1.615 16,49 24,4 1.111 1.748
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2009 832 368 15,49 16,0 728 1.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2018 768 330 16,15 16,0 723 1.683
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2019 767 329 16,41 16,0 726 1.695
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2020* 745 320 17,09 16,0 723 1.681
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betaald overwerk: wel 2009 718 619 17,00 33,6 1.542 1.789
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betaald overwerk: wel 2018 724 652 18,48 35,5 1.622 1.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betaald overwerk: wel 2019 713 643 18,82 35,6 1.632 1.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betaald overwerk: wel 2020* 644 576 19,48 35,2 1.607 1.796
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Auto van de zaak: wel 2009 556 538 31,02 38,1 1.748 1.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Auto van de zaak: wel 2018 581 554 35,20 37,8 1.724 1.807
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Auto van de zaak: wel 2019 596 568 35,62 37,7 1.730 1.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Auto van de zaak: wel 2020* 598 568 36,51 37,6 1.716 1.806
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal baan 2009 3.927 2.031 17,32 19,1 869 1.680
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal baan 2018 4.571 2.483 19,73 20,3 918 1.690
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal baan 2019 4.690 2.571 20,17 20,5 932 1.701
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal baan 2020* 4.633 2.611 21,17 21,1 953 1.691
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2009 295 126 12,12 15,7 717 1.675
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2018 384 193 13,61 18,8 852 1.698
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2019 385 193 13,89 18,9 860 1.718
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2020* 288 155 14,42 20,1 912 1.691
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2009 1.389 606 13,13 16,2 740 1.694
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2018 1.957 898 14,50 17,2 782 1.704
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2019 2.012 931 14,90 17,4 794 1.716
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2020* 1.742 815 15,23 17,5 795 1.699
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2009 832 368 15,49 16,0 728 1.645
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2018 768 330 16,15 16,0 723 1.683
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2019 767 329 16,41 16,0 726 1.695
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2020* 745 320 17,09 16,0 723 1.681
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Betaald overwerk: wel 2009 242 143 17,13 22,3 1.020 1.728
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Betaald overwerk: wel 2018 203 131 17,49 24,5 1.114 1.721
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Betaald overwerk: wel 2019 201 131 17,76 24,8 1.129 1.734
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Betaald overwerk: wel 2020* 199 131 19,29 25,0 1.134 1.721
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Auto van de zaak: wel 2009 65 47 28,95 27,9 1.276 1.772
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Auto van de zaak: wel 2018 94 67 31,27 27,8 1.267 1.767
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Auto van de zaak: wel 2019 101 72 31,63 28,0 1.279 1.777
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Auto van de zaak: wel 2020* 108 78 32,70 28,3 1.285 1.770
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, dienstverband, en cao-sector. Daarnaast worden de cijfers ook uitgesplitst naar diverse kenmerken van een baan, zoals onder andere contractsoort, arbeidsduur, wel of geen auto van de zaak en wel of geen overwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2021:
De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers van 2020 verschijnen in oktober 2021.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.