Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Bedrijfsgrootte Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Arbeidsduur Per baan per jaar (uur)
Totaal Totaal Totaal Totaal werkzame personen 2009 7.820 5.925 20,02 26.710 28,8 1.315
Totaal Totaal Totaal Totaal werkzame personen 2019 8.501 6.381 23,14 30.900 28,9 1.318
Totaal Totaal Totaal Totaal werkzame personen 2020 8.391 6.356 24,07 32.310 29,2 1.328
Totaal Totaal Totaal Totaal werkzame personen 2021* 8.558 6.501 24,42 33.070 29,2 1.339
Totaal Totaal Totaal 0 tot 10 werkzame personen 2009 1.196 821 19,32 23.430 26,3 1.204
Totaal Totaal Totaal 0 tot 10 werkzame personen 2019 1.245 830 22,69 27.280 26,1 1.195
Totaal Totaal Totaal 0 tot 10 werkzame personen 2020 1.205 813 23,31 28.350 26,5 1.209
Totaal Totaal Totaal 0 tot 10 werkzame personen 2021* 1.256 853 23,67 29.120 26,6 1.223
Totaal Totaal Totaal 10 tot 100 werkzame personen 2009 1.963 1.501 18,46 25.610 29,6 1.355
Totaal Totaal Totaal 10 tot 100 werkzame personen 2019 2.014 1.542 21,35 29.780 29,9 1.367
Totaal Totaal Totaal 10 tot 100 werkzame personen 2020 1.977 1.528 22,08 30.920 30,2 1.377
Totaal Totaal Totaal 10 tot 100 werkzame personen 2021* 2.004 1.553 22,42 31.750 30,3 1.391
Totaal Totaal Totaal 100 of meer werkzame personen 2009 4.661 3.603 20,86 28.010 29,1 1.327
Totaal Totaal Totaal 100 of meer werkzame personen 2019 5.242 4.009 23,95 32.190 29,1 1.329
Totaal Totaal Totaal 100 of meer werkzame personen 2020 5.208 4.015 25,00 33.750 29,4 1.337
Totaal Totaal Totaal 100 of meer werkzame personen 2021* 5.299 4.095 25,36 34.510 29,4 1.347
Totaal Deeltijd Totaal Totaal werkzame personen 2009 3.927 2.031 17,32 15.260 19,1 869
Totaal Deeltijd Totaal Totaal werkzame personen 2019 4.690 2.571 20,17 18.950 20,5 932
Totaal Deeltijd Totaal Totaal werkzame personen 2020 4.633 2.599 21,12 20.300 21,1 955
Totaal Deeltijd Totaal Totaal werkzame personen 2021* 4.724 2.667 21,44 20.830 21,1 964
Totaal Deeltijd Totaal 0 tot 10 werkzame personen 2009 637 262 14,43 10.150 15,2 695
Totaal Deeltijd Totaal 0 tot 10 werkzame personen 2019 745 331 18,10 14.180 17,1 780
Totaal Deeltijd Totaal 0 tot 10 werkzame personen 2020 723 332 19,08 15.510 17,8 810
Totaal Deeltijd Totaal 0 tot 10 werkzame personen 2021* 745 342 19,14 15.640 17,7 813
Totaal Deeltijd Totaal 10 tot 100 werkzame personen 2009 914 453 15,93 13.900 18,6 851
Totaal Deeltijd Totaal 10 tot 100 werkzame personen 2019 998 526 18,52 17.120 20,1 915
Totaal Deeltijd Totaal 10 tot 100 werkzame personen 2020 980 530 19,33 18.320 20,7 940
Totaal Deeltijd Totaal 10 tot 100 werkzame personen 2021* 996 545 19,67 18.990 20,8 955
Totaal Deeltijd Totaal 100 of meer werkzame personen 2009 2.376 1.317 18,40 17.160 20,3 922
Totaal Deeltijd Totaal 100 of meer werkzame personen 2019 2.947 1.714 21,12 20.770 21,5 977
Totaal Deeltijd Totaal 100 of meer werkzame personen 2020 2.930 1.737 22,09 22.130 22,0 996
Totaal Deeltijd Totaal 100 of meer werkzame personen 2021* 2.983 1.779 22,47 22.740 22,1 1.005
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, dienstverband, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

De cijfers van 2009 tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers van 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers van 2021 verschijnen in oktober 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar in plaats van per baan.