Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Ondernemingen (aantal) Personeel Banen werknemers (aantal) Personeel Arbeidsjaren werknemers (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Pensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Totaal activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Effecten (mln euro) Balans Balans activa eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Totaal passiva (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Langlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortlopende schulden (mln euro)
86101 Universitair medische centra 2013 8 71.389 55.939 7.546 4.798 2.748 2.227 520 7.323 4.051 3.166 884 517 2.756 362 2.394 223 -104 -2 117 7.646 51 4.577 55 184 2.364 2 412 7.646 1.637 525 3.067 2.416
86101 Universitair medische centra 2014 8 71.673 56.125 7.621 4.835 2.787 2.277 509 7.346 4.130 3.221 909 448 2.768 339 2.430 275 -95 0 179 7.704 83 4.556 57 195 1.937 4 872 7.704 1.836 670 2.934 2.264
86102 Algemene ziekenhuizen 2013 73 . 133.563 15.069 13.762 1.307 588 718 14.333 7.511 6.090 1.421 1.141 5.681 640 5.041 736 -343 0 393 16.510 18 10.544 133 596 4.194 4 1.021 16.510 3.100 778 6.952 5.680
86102 Algemene ziekenhuizen 2014 72 190.105 133.949 15.238 13.904 1.335 641 694 14.614 7.677 6.173 1.504 1.114 5.823 655 5.168 625 -340 0 284 16.471 30 10.733 130 526 3.782 4 1.267 16.471 3.409 826 7.134 5.102
86103 Categorale ziekenhuizen 2013 23 17.945 12.607 1.289 1.093 196 124 72 1.239 757 611 145 80 402 75 326 50 -16 0 34 1.331 1 781 14 78 351 7 99 1.331 319 57 497 458
86103 Categorale ziekenhuizen 2014 23 18.064 12.856 1.322 1.108 213 135 79 1.282 778 625 154 73 430 87 343 39 -20 0 19 1.360 5 823 11 83 306 6 126 1.360 339 61 545 415
Geestelijke gezondheidszorg 2013 117 83.238 63.443 5.807 4.826 981 828 153 5.657 3.768 3.068 700 343 1.546 367 1.179 149 -86 0 63 5.145 14 3.049 42 475 1.203 0 361 5.145 1.188 336 1.917 1.704
Geestelijke gezondheidszorg 2014 130 85.259 64.150 5.760 4.780 980 817 163 5.618 3.779 3.032 748 311 1.527 357 1.170 143 -83 -2 58 4.973 12 2.936 47 344 1.172 1 462 4.973 1.228 374 1.835 1.536
Gehandicaptenzorg 2013 151 165.921 103.985 8.336 7.841 494 339 155 8.103 5.192 4.212 980 492 2.419 504 1.916 233 -98 0 135 6.550 1 4.843 91 21 377 4 1.213 6.550 1.994 524 2.487 1.545
Gehandicaptenzorg 2014 165 166.003 103.452 8.554 8.054 500 342 158 8.260 5.283 4.239 1.045 503 2.475 500 1.975 294 -97 0 197 6.715 3 4.795 74 17 352 6 1.467 6.715 2.213 600 2.374 1.527
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2013 467 437.281 233.037 17.174 15.443 1.731 1.377 355 16.698 10.972 8.898 2.074 911 4.815 1.198 3.617 476 -255 0 222 14.255 15 9.962 198 131 1.223 7 2.719 14.255 4.072 682 5.887 3.615
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2014 471 405.713 225.120 17.150 15.476 1.673 1.329 344 16.633 10.992 8.818 2.175 911 4.730 1.127 3.604 516 -256 0 260 14.349 15 9.887 152 122 950 17 3.206 14.349 4.355 804 5.834 3.356
87902 Maatschappelijke opvang 2013 36 12.801 9.352 771 391 380 360 20 770 490 398 93 24 256 49 207 1 -2 0 -1 352 1 149 4 9 58 0 131 352 122 29 68 133
87902 Maatschappelijke opvang 2014 35 12.471 9.145 781 388 393 371 22 769 491 393 98 21 256 47 209 13 -2 0 11 369 0 163 4 6 54 0 141 369 142 28 67 132
87901 Jeugdzorg met overnachting 2013 43 20.721 15.845 1.464 125 1.339 1.282 57 1.435 926 744 182 44 465 94 371 29 -5 1 25 872 0 512 5 11 77 1 265 872 205 97 315 255
87901 Jeugdzorg met overnachting 2014 43 19.677 15.128 1.471 118 1.353 1.305 48 1.436 906 717 190 40 489 94 395 35 -6 2 31 887 1 461 6 7 89 1 323 887 236 109 286 257
88991 Ambulante jeugdzorg 2013 16 9.068 7.595 630 3 626 . . 646 462 371 91 12 173 44 129 -16 1 -2 -17 171 1 33 1 0 30 0 106 171 30 37 7 96
88991 Ambulante jeugdzorg 2014 16 8.581 7.162 623 4 619 . . 611 454 361 93 10 147 41 106 13 1 0 14 183 1 27 0 0 27 0 128 183 44 30 4 105
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën en personeel worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 oktober 2017:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; kerncijfers' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
De (groep van) onderneming(en) is de eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en) gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern.


Personeel
Banen werknemers
Een baan is een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht voor een bedrijf of instelling.
---
Gemiddeld aantal banen in verslagjaar.

Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.
Arbeidsjaren werknemers
Een arbeidsjaar is een maatstaf voor het arbeidsvolume, dat wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering voor het geval van de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het eigen concernverband.

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico's die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.
---
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), opbrengsten en mutatie onderhanden werk van ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten, opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen, overige zorgprestaties en opbrengsten uit dienstverlening.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto omzet.
---
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, exclusief onderhanden werk voor DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) bij ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies (geen Zvw/AWBZ-subsidies);
- schade-uitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies
Betalingen om niet die door de overheid of de Instellingen van de Europese Unie worden gedaan aan ingezeten producenten, met het doel de productieniveaus, de prijzen of de beloning van de productiefactoren te beïnvloeden.
---
Subsidies van Rijk (waaronder ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), ministerie van Veiligheid en Justitie), (zorg)opleidingsfonds, universiteit, provincie (waaronder jeugdzorg) en gemeenten (waaronder jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang), Wmo-subsidies (exclusief Wmo-subsidies voor huishoudelijke hulp) en overige subsidies (o.a. loonkostensubsidies).
Inclusief beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment.
Exclusief subsidies in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet en subsidies.
---
Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Totaal bedrijfskosten
Arbeidskosten
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers en sociale lasten.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.
Pensioenlasten en sociale lasten
Werkgeversaandeel pensioenlasten, sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
De sociale lasten zijn de werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfskosten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
Niet eerder genoemde bedrijfskosten naast arbeidskosten, afschrijvingen op vaste activa en overige personeelskosten.
Som van kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd. Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
---
Exclusief saldo financiële en buitengewone baten en lasten.
Financieel resultaat
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Buitengewoon resultaat
Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals o.a. koersverschillen, resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het saldo buitengewone baten/lasten.
Balans
Balans activa eindstand
De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en eigen vermogen.
---
Totaal activa op 31 december van verslagjaar.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Immateriële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen zoals concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen zoals gebouwen, terreinen en machines en die langer dan een jaar in productieproces worden gebruikt.
Financiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op financiële kapitaalgoederen zoals deelnemingen in andere ondernemingen, beleggingen in vastgoed of effecten, hypotheken, leningen op schuldbekentenis, bancaire kredietverlening, en zaken als vorderingen die op lange termijn aan derden (anders dan uit hoofde van een kapitaaldeelneming) ter beschikking zijn gesteld.
Voorraden
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst.
Toelichting: De voorraden omvatten grondstoffen en halffabricaten, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.
---
Inclusief onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide zorgproductie, uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en DBC-zorgproducten bij ziekenhuizen en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Kortlopende vorderingen
Kortlopende vorderingen (inclusief vorderingen uit hoofde van bekostiging). Bedragen die in het komende jaar opvorderbaar zijn.
Effecten
Beleggingen die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten en niet bedoeld als deelneming of om invloed uit te oefenen.
Liquide middelen
Contant geld, banktegoeden en overige deposito's.
Balans passiva eindstand
De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en eigen vermogen.
---
Totaal passiva op 31 december van verslagjaar.
Totaal passiva
Totaal van alle schulden en het eigen vermogen.
Eigen vermogen
Totaal activa minus vreemd vermogen.
Voorzieningen
Onderdeel van het vreemd vermogen waarvan de omvang of het moment van afwikkeling onzeker is. Bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen.
Ook zijn hieronder de voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument meegenomen.
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg.
Langlopende schulden
Verplichtingen die voor een periode langer dan een jaar zijn aangegaan, en waarvan de omvang vaststaat.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden (inclusief schulden uit hoofde van bekostiging).
Verplichtingen die in het komende verslagjaar moeten worden nagekomen.