Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven (SBI2008)

Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven (SBI2008)

Perioden Aanvoer afval naar afvalsoort Totaal aanvoer afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Totaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Metaalafval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Glas,papier,hout,kunststof e.d. (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Dierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Gemengd afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Slib (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Mineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Overig niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalsoort Chemisch afval (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afval Totaal aanvoer afval (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afval Eindproduct (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afval Reststoffen naar verwerking Totaal reststoffen (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afval Reststoffen naar verwerking Nuttige toepassing (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afval Reststoffen naar verwerking Verbranden (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afval Reststoffen naar verwerking Storten (1 000 ton) Verwerking van aangevoerd afval Reststoffen naar verwerking Scheiden achteraf, onbekend (1 000 ton)
1996 12.259 . . . . . . . . . 12.259 11.281 977 87 21 811 58
1998 11.204 . . . . . . . . . 11.204 10.291 913 246 19 621 26
2000 12.749 . . . . . . . . . 12.749 11.787 962 201 38 635 89
2002 13.879 . . . . . . . . . 13.879 13.177 703 235 73 373 22
2004 15.684 15.588 716 2.750 189 331 798 10.096 708 95 15.684 14.818 867 210 46 412 199
2006 16.800 16.582 1.275 1.337 299 442 731 11.972 525 218 16.800 15.756 1.042 121 48 494 379
2008 15.437 15.122 1.716 1.645 150 169 49 11.232 161 315 15.437 14.412 1.023 469 37 328 189
2010 14.610 14.157 1.411 1.454 80 101 53 10.684 373 454 14.610 13.740 872 358 76 326 112
2012 13.985 14.573 818 1.559 307 361 36 10.101 381 422 13.985 12.958 1.050 472 2 487 89
2014 13.276 13.250 856 1.305 300 438 31 9.982 339 26 13.276 12.185 1.074 629 54 323 68
2016 13.624 13.594 1.068 1.365 493 627 26 9.520 495 30 13.624 12.259 1.365 888 64 397 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfstak Voorbereiding tot recycling. Afvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten volgens Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. Een groot deel van de aanvoer wordt verwerkt tot nieuwe grondstof of een nieuw product. De overblijvende reststoffen worden bij derden voor nuttige toepassing of eindverwerking aangeboden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 19 december2018:
De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 worden eind december 2020 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer afval naar afvalsoort
De indeling van de afvalsoorten is zoveel mogelijk afgestemd op de indeling die gehanteerd wordt in de Europese afvalstofstatistiek verordening. Er wordt onderscheid gemaakt in het niet-chemische en chemische afval, waarbij het niet-chemische afval verder wordt opgesplitst in afvalsoorten.
Totaal aanvoer afval
Het betreft gevaarlijk afval gemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en niet-gevaarlijk afval.

Een afvalstof is als gevaarlijk aangeduid als deze stoffen in zodanige concentraties (gewichtspercentages) aanwezig zijn dat de afvalstof één of meer eigenschappen bezit zoals vermeld in de Europese Richtlijn Gevaarlijke afvalstoffen. Indien een afvalstof hier niet aan voldoet, dan is er sprake van niet-gevaarlijk afval.
Niet-chemisch afval
Totaal niet-chemisch afval
Metaalafval
Ferro metalen (ijzer/schroot), sloopauto's en non-ferro metalen.
Glas,papier,hout,kunststof e.d.
Zoals glas uit glasbakken, vlakglas, houten en kunststof kozijnen als bouw- en sloopafval en oude banden.
Dierlijk, plantaardig afval
Voornamelijk dierlijke en plantaardige vetten.
Gemengd afval
Voornamelijk gemengd aangeboden scheidingsresiduen en ongedefinieerde materialen.
Slib
Bezinksel of neerslag uit een vloeistof.

Zoals de inhoud van septic tanks (= putten waarin goot- en rioolwater door rotting gereinigd wordt).
Mineralen, steenachtig afval
Voornamelijk beton-, steen- en gipsafval, wegdekafval, gemengd bouw- en sloopafval, verontreinigde grond en puin, asbestafval, slakken en assen.
Overig niet-chemisch afval
Voornamelijk sloopauto's, afgedankte apparatuur en onderdelen.
Chemisch afval
Voornamelijk oliën en slibafval.
Verwerking van aangevoerd afval
Het aangevoerde afval bij de recyclingbedrijven wordt voor het grootste gedeelte na bewerking door de recyclingbedrijven in het eindproduct verwerkt. De hierbij overgebleven afvalstoffen worden vervolgens als reststof ter verwerking bij derden aangeboden.
Totaal aanvoer afval
Het betreft gevaarlijk afval gemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en niet-gevaarlijk afval.

Een afvalstof is als gevaarlijk aangeduid als deze stoffen in zodanige concentraties (gewichtspercentages) aanwezig zijn dat de afvalstof één of meer eigenschappen bezit zoals vermeld in de Europese Richtlijn Gevaarlijke afvalstoffen. Indien een afvalstof hier niet aan voldoet, dan is er sprake van niet-gevaarlijk afval.
Eindproduct
Aandeel van de aangevoerde hoeveelheid afvalstoffen dat bij de recyclingbedrijven tot secundaire grondstof (=gewonnen stof die al eerder als grondstof is ingezet) of (eind)product is verwerkt.
Reststoffen naar verwerking
Aandeel van de aangevoerde afvalstoffen dat na bewerking bij de recyclingbedrijven overblijft en vervolgens ter verwerking wordt aangeboden bij derden.
NB Exclusief hulpstoffen die gebruikt worden bij het bewerken van het afval en inclusief het bij het Landelijk Meldpunt (LMA) gemelde gevaarlijke afval.
Totaal reststoffen
De reststoffen worden afgevoerd voor nuttige toepassing, ingezet als brandstof, gestort, verbrand, achteraf gescheiden of als slib afgevoerd naar slibverwerkers.
Nuttige toepassing
Hieronder wordt verstaan:
- het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van bedrijfsafvalstoffen. Hierbij worden meestal recyclingbedrijven of de handel in recycling ingeschakeld.
- het (economisch) in een andere functie gebruiken van bedrijfsafvalstoffen of daaruit afgescheiden componenten dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren.
- de toepassing van bedrijfsafval als funderingsmateriaal voor wegverharding of als afdekmateriaal op stortplaatsen.
NB Vanaf 2004 inclusief de afvalstoffen die als brandstof worden ingezet. In de jaren voor 2004 werden deze afvalstoffen onder de verwerkingsmethode Verbranden gezet.
Verbranden
Voornamelijk afvoer van afval naar een afvalverbrandingsinstallatie.
NB In de jaren voor 2004 vielen de afvalstoffen die als brandstof werden ingezet onder deze verwerkingsmethode. Vanaf 2004 werden deze afvalstoffen onder de verwerkingsmethode Nuttige toepassing geplaatst.
Storten
Voornamelijk de afvoer van afval naar een stortplaats.
Scheiden achteraf, onbekend
Scheiden achteraf: afvoer van afval naar bedrijven die het afval splitsen in afvalfracties of -componenten, teneinde het afval in te zetten voor hergebruik en/of te storten of te verbranden.
Onbekend: De verwerking van het gemelde gevaarlijke afval bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) wordt door het CBS niet geregistreerd en is daarom niet bekend.