Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerkingsmethode, regio's, 2004 - 2008

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerkingsmethode, regio's, 2004 - 2008

Regio's Perioden Bedrijfsafval naar afvalsoort Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Totaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Metaalafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Glas,papier,hout,kunststof,rubber e.d. (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Dierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Gemengd afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Slib (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Mineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Niet-chemisch afval Overig niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalsoort Chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Nuttige toepassing (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Eindverwerking (1 000 ton)
Totaal Nederland 2008 21.861 20.445 989 1.651 6.489 995 2.188 8.120 10 1.415 21.860 18.862 2.999
Groningen 2008 1.289 1.233 27 56 448 79 140 481 0 57 1.289 1.174 116
Friesland 2008 411 407 28 76 62 30 97 113 0 4 411 368 43
Drenthe 2008 509 471 25 86 105 12 58 184 0 38 509 386 123
Overijssel 2008 712 700 69 151 138 65 104 172 0 13 712 584 127
Flevoland 2008 172 170 10 18 31 12 49 51 0 1 172 123 49
Gelderland 2008 2.335 2.097 136 282 489 138 343 709 0 238 2.335 2.017 318
Utrecht 2008 946 943 96 83 49 61 115 539 0 3 946 667 279
Noord-Holland 2008 4.972 4.817 116 107 1.701 88 216 2.588 0 155 4.972 4.640 332
Zuid-Holland 2008 4.044 3.479 123 146 1.801 115 414 879 1 565 4.044 3.367 676
Zeeland 2008 1.475 1.357 66 41 182 42 101 923 0 118 1.475 1.326 150
Noord-Brabant 2008 3.825 3.701 215 441 1.378 219 434 1.009 5 124 3.825 3.188 637
Limburg 2008 1.168 1.068 74 164 106 133 114 473 2 100 1.168 1.019 148
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie voor totaal Nederland, per landsdeel en per provincie over de totaal vrijgekomen hoeveelheid afvalstoffen afkomstig van de gehele Nijverheid (SBI B-E). Het afval wordt uitgesplitst naar soort afval en de methode van verwerking (nuttige toepassing of eindverwerking).
Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten volgens Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking. Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van eindverwerking.

Deze tabel wordt stopgezet omdat voor een aantal bedrijfstakken uit de sector Waterbedrijven en afvalbeheer geen provinciale gegevens meer beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juni 2012: de cijfers over 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-11-2012.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafval naar afvalsoort
Bedrijfsafval:
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder
nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet
Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).
---
Uitgezonderd zijn: (1) radioactief afval, (2) gevaarlijk afval dat is
gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, (3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding en (5) stoffen die
geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.
Afvalsoort:
De indeling van de afvalsoorten is zoveel mogelijk afgestemd op
de indeling die gehanteerd wordt in de Europese afvalstofstatistiek
verordening.
Er wordt onderscheid gemaakt in het niet-chemisch en chemisch
afval, waarbij het niet-chemisch afval verder wordt opgesplitst in
afvalsoorten.
Totaal bedrijfsafvalstoffen
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder
nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen
(Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).
---
Uitgezonderd zijn: (1) radioactief afval, (2) gevaarlijk afval dat is
gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, (3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding en (5) stoffen die
geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.
Niet-chemisch afval
Totaal niet-chemisch afval
Metaalafval
Ferro metalen en non-ferro metalen. Zoals ijzer/schroot en
verpakkingsafval van metaal (vaten en bandijzer).
Glas,papier,hout,kunststof,rubber e.d.
Afvalstoffen zoals:
- verpakkingsafval van glas (flessen en potten) en vlakglas,
- papier- en karton(vezels) uit het productieproces en verpakkingsafval
van papier en karton,
- folie en drinkbekers van kunststof,
- houten platen, planken, zaagsel, krullen en pallets, en
- snijrestanten van textiel en leder.
Dierlijk, plantaardig afval
Zoals dierlijk en plantaardig afval van de levensmiddelenbereiding- of
productie, groenafval en mest.
Gemengd afval
Gemengde afvalstromen zoals kantoor- en kantineafval en overig
bedrijfsafval, veegafval, gemengde verpakkingen, ander gemengd en
ongedifferentieerd afval en overige scheidingsresiduen.
Slib
Bezinksel of neerslag uit een vloeistof.
---
Hieronder vallen afvalwaterzuiveringsslib, drinkwaterslib, niet
verontreinigde baggerspecie en de inhoud van septic tanks.
Mineralen, steenachtig afval
Voornamelijk beton-, steen en gipsafval, afval van natuurlijke
delfstoffen (zoals zand en grond), afval van rookgasreiniging, slakken
en assen, afval van kunstmatige mineralen (zoals glasvezel) en afval
van vuurvaste materialen.
Overig niet-chemisch afval
Voornamelijk afgedankte (elektronische) apparatuur en onderdelen
van machines.
Chemisch afval
Hieronder wordt verstaan:
- het niet-gevaarlijke chemisch afval,
- het gevaarlijke chemisch afval waarvan melding bij het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) niet nodig is. Dit betreft veelal die
afvalstoffen die binnen het eigen bedrijf als brandstof worden ingezet
of worden verbrand, en
- het als bijproduct afgezet gevaarlijke afval, waarvan melding bij het
LMA eveneens niet verplicht is.
---
Chemisch afval betreft voornamelijk zoute afvalstoffen (zwavelhoudend
afval), afgewerkte oplosmiddelen, afval van verf, inkt en lijm, slib van
industriële processen, afvalwaterzuiveringsslib en teerafval.
Of een afvalstof al dan niet gevaarlijk afval is hangt af van de
Euralcode die aan deze afvalstof wordt toegekend.
Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode
Bedrijfsafvalstoffen worden voornamelijk door derden bewerkt voor
nuttige toepassing of aangeboden voor eindverwerking. Daarnaast worden
afvalstoffen binnen het eigen bedrijf verwerkt.
Een speciale vorm van nuttige toepassing is de inzet van afval als
brandstof. Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen
van eindverwerking
Totaal bedrijfsafvalstoffen
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder
nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen
(Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).
---
Uitgezonderd zijn: (1) radioactief afval, (2) gevaarlijk afval dat is
gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, (3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding en (5) stoffen die
geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.
Nuttige toepassing
Hieronder wordt verstaan:
- het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van
bedrijfsafvalstoffen. Hierbij worden meestal recyclingbedrijven of de
handel in recycling ingeschakeld.
- het (economisch) in een andere functie gebruiken van
bedrijfsafvalstoffen of daaruit afgescheiden componenten dan
waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren.
- de toepassing van bedrijfsafval als funderingsmateriaal voor
wegverharding of als afdekmateriaal op stortplaatsen.
NB Inclusief de afvalstoffen die als brandstof worden ingezet en inclusief
de vrijkomende bijproducten uit afval (de zogenaamde niet-afvalstoffen),
die eventueel na enige bewerking in het productieproces, direct door
derden (als grondstof) kunnen worden ingezet. Het bevoegd gezag
(provincie. gemeente) verricht hiervoor de verlangde toetsing.
Eindverwerking
Het ter verwerking aanbieden van bedrijfsafvalstoffen bij stortplaatsen,
afvalverbrandingsinstallaties, afvalscheidingsinstallaties of
slibverwerkers.