Milieusector; activiteiten, 1995-2010

Milieusector; activiteiten, 1995-2010

Milieuactiviteiten Milieudomein Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2009 117,3 30.008 11.968
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2010** 116,9 30.775 12.738
Biologische landbouw Totaal milieudomeinen 2009 2,4 947 295
Biologische landbouw Totaal milieudomeinen 2010** 2,5 1.271 468
Energiesystemen en energiebesparing Totaal milieudomeinen 2009 15,1 3.801 1.083
Energiesystemen en energiebesparing Totaal milieudomeinen 2010** 15,8 4.013 1.266
Groothandel in afval en schroot Totaal milieudomeinen 2009 5,2 2.334 1.975
Groothandel in afval en schroot Totaal milieudomeinen 2010** 5,6 2.675 2.296
Ideële organisaties gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2009 1,9 161 95
Ideële organisaties gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010** 1,7 147 87
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2009 5,1 1.413 542
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2010** 5,0 1.412 535
Isolatiewerkzaamheden door de bouw Totaal milieudomeinen 2009 7,6 989 467
Isolatiewerkzaamheden door de bouw Totaal milieudomeinen 2010** 6,3 779 364
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv Totaal milieudomeinen 2009 12,1 2.165 827
Milieuadvies, engineering en ov. dienstv Totaal milieudomeinen 2010** 11,5 1.918 869
Milieudienstverlening Totaal milieudomeinen 2009 27,9 9.250 3.350
Milieudienstverlening Totaal milieudomeinen 2010** 27,6 9.476 3.411
Milieukeuring en -controle Totaal milieudomeinen 2009 2,4 208 120
Milieukeuring en -controle Totaal milieudomeinen 2010** 2,5 214 123
Milieutechnische bouwactiviteiten Totaal milieudomeinen 2009 11,1 2.602 737
Milieutechnische bouwactiviteiten Totaal milieudomeinen 2010** 11,2 2.445 704
Onderwijs gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2009 0,4 46 35
Onderwijs gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010** 0,5 51 38
Overheidsbestuur gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2009 6,2 1.410 571
Overheidsbestuur gericht op milieu Totaal milieudomeinen 2010** 6,4 1.414 586
Productie hernieuwbare energie Totaal milieudomeinen 2009 2,3 968 631
Productie hernieuwbare energie Totaal milieudomeinen 2010** 2,3 967 632
Productie industriële milieuapparatuur Totaal milieudomeinen 2009 6,1 1.270 387
Productie industriële milieuapparatuur Totaal milieudomeinen 2010** 6,2 1.344 426
Tweedehands winkels (geen antiek) Totaal milieudomeinen 2009 4,8 246 81
Tweedehands winkels (geen antiek) Totaal milieudomeinen 2010** 5,0 229 72
Voorbereiding tot recycling Totaal milieudomeinen 2009 2,9 1.002 180
Voorbereiding tot recycling Totaal milieudomeinen 2010** 2,9 1.183 230
Waterkwantiteitsbeheer waterschappen Totaal milieudomeinen 2009 3,8 1.195 594
Waterkwantiteitsbeheer waterschappen Totaal milieudomeinen 2010** 4,0 1.238 630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel presenteert economische gegevens voor de milieusector. Het arbeidsvolume, de productie en de toegevoegde waarde van de milieusector komen in deze tabel aan bod.
Productie en toegevoegde waarde worden gemeten in basisprijzen en arbeidsvolume wordt gemeten in arbeidsjaren (werkzame personen).

De milieusector bestaat uit de groep van bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009).

In deze definitie worden ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' meegenomen die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 nov 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Milieusector; arbeidsvolume, toegevoegde waarde en productie, activiteiten. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.