Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; duurgegevens, 2005-2007

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; duurgegevens, 2005-2007

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Uitkeringsduur Perioden Personen met een WAO/WIA-uitkering (aantal) Personen met een Wajong-uitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2005 september 670.590 133.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2006 september 617.090 141.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal uitkeringsduur 2007 september 594.450 151.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2005 september 20.770 4.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2006 september 15.990 6.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 0 tot 6 maanden 2007 september 14.500 7.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2005 september 19.930 4.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2006 september 11.590 6.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 6 tot 12 maanden 2007 september 21.170 7.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2005 september 48.070 8.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2006 september 36.210 9.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 1 tot 2 jaar 2007 september 23.670 11.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2005 september 47.770 7.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2006 september 39.200 8.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2 tot 3 jaar 2007 september 32.560 8.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 5 jaar 2005 september 98.840 12.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 5 jaar 2006 september 80.460 13.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 3 tot 5 jaar 2007 september 69.530 14.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2005 september 435.210 96.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2006 september 433.640 98.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 5 jaar of langer 2007 september 433.020 101.940
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum in een uitkeringssituatie bevindt als gevolg van arbeidsongeschiktheid, uitgesplitst naar de duur van die situatie en enkele persoonskenmerken van de uitkeringsontvanger.

Gegevens beschikbaar van september 2005 t/m september 2007.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Personen met een WAO/WIA-uitkering
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA).
.
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO):
Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een
loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer
dan een jaar). De WAO is per 29 december 2005 vervangen door de WIA, maar
blijft gelden voor personen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn
geworden.
.
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA):
De WIA is van kracht geworden op 29 december 2005 en vervangt de WAO.
De wet geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens
35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zó
opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensverzekering volledig
arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (WGA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig
en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een
minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.
Personen met een Wajong-uitkering
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) of de Wet
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).
.
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong):
Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeids-
ongeschiktheid van mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij
17 jaar worden of die arbeidsongeschikt zijn geworden na hun 17e jaar,
maar voor hun 30e jaar én als studerende zijn aangemerkt.
Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op de WAO/WIA, omdat er geen
arbeidsverleden is opgebouwd.
.
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong):
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden. In tegenstelling tot
de "oude" Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste
plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld
kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De "oude" Wajong blijft
gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben
aangevraagd.