Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015

Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015

Type lozing Branche/bedrijfstak Perioden Vermestende stoffen Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Vermestende stoffen Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Zware metalen Cadmiumverbindingen als Cd (kg) Zware metalen Chroomverbindingen als Cr (kg) Zware metalen Koperverbindingen als Cu (kg) Zware metalen Zinkverbindingen als Zn (kg) Organische microverontreinigingen Benzeen (kg) Organische microverontreinigingen Som PAK (6 van Borneff) (kg) Organische microverontreinigingen Tetrachlooretheen (per) (kg) Organische microverontreinigingen Tetrachloormethaan (tetra) (kg) Zuurstofbindende stoffen CZV (1 000 kg) Overige stoffen Chloriden, anorganisch als Cl (1 000 kg)
Totale lozing C Industrie 2015* 1.238 8.359 45,2 2.272 11.651 15.146 1.840 29,8 0,0 0,7 33.184 512.163
Totale lozing 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2015* 928 4.684 8,6 388 1.061 4.069 857 0,0 0,0 0,0 20.855 57.335
Totale lozing 17-18 Papier- en grafische industrie 2015* 34 396 9,2 124 490 1.168 1 0,1 0,0 0,6 7.651 4.169
Totale lozing 19 Aardolie-industrie 2015* 22 214 0,4 8 73 221 2 0,0 0,0 0,0 0 87.106
Totale lozing 24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2015* 21 638 3,4 582 8.451 2.409 2 27,7 0,0 0,0 103 1.501
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2015* 207 2.222 19,8 902 8.187 6.144 66 27,8 0,0 0,7 0 454.334
Lozing op oppervlaktewater 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2015* 78 287 0,0 0 13 153 0 0,0 0,0 0,0 0 31.430
Lozing op oppervlaktewater 17-18 Papier- en grafische industrie 2015* 15 149 8,6 82 87 341 1 0,1 0,0 0,6 0 2.023
Lozing op oppervlaktewater 19 Aardolie-industrie 2015* 22 214 0,4 8 73 221 2 0,0 0,0 0,0 0 87.106
Lozing op oppervlaktewater 24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2015* 10 547 2,8 143 7.600 1.242 2 27,7 0,0 0,0 0 691
Lozing op riool C Industrie 2015* 1.031 6.137 25,3 1.371 3.463 9.001 1.774 2,0 0,0 0,0 33.184 57.830
Lozing op riool 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2015* 851 4.397 8,6 388 1.049 3.916 857 0,0 0,0 0,0 20.855 25.905
Lozing op riool 17-18 Papier- en grafische industrie 2015* 19 247 0,5 41 403 827 0 0,0 0,0 0,0 7.651 2.146
Lozing op riool 19 Aardolie-industrie 2015* 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Lozing op riool 24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2015* 11 91 0,6 439 851 1.167 0 0,0 0,0 0,0 103 810
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel gaat het om de werkelijke lozingen van milieuverontreinigende stoffen bij circa 600 bedrijven en een bijschatting voor de rest van de bedrijven. In de tabel worden voor een selectie van stoffen de emissies weergegeven naar bedrijfsklasse volgens de SBI 2008. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen emissies naar het oppervlaktewater en emissies op het riool.
Het CBS stelt jaarlijks, samen met de Waterdienst van Rijkswaterstaat (voorheen RIZA), voor een groot aantal stoffen de industriële emissies naar water vast. Het onderzoek vindt plaats binnen het samenwerkingsverband van de Emissieregistratie. De Emissieregistratie omvat een inventarisatie van de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar lucht, water, en bodem en de vrijgekomen afvalstoffen.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2008 tot en met 2013 zijn definitief, de cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.

Wijziging per 19 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Voor de actuele tijdreeks van emissies naar water vanuit de industrie wordt verwezen naar de website van de Emissieregistratie, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vermestende stoffen
Fosfor en stikstof zijn vermestende stoffen. Deze voedingsstoffen zijn onontbeerlijk voor de groei van planten en dieren maar leiden bij te hoge concentraties tot een verrijking van het milieu waardoor er veranderingen optreden in de samenstelling van levensgemeenschappen; veelal gekenmerkt door de overheersing van één of enkele planten- en diersoorten. Dit effect noemen we vermesting. In oppervlaktewater leidt vermesting tot een verhoogde algengroei en uiteindelijk tot een overheersing van blauwwieren.
Fosforverbindingen als P
De totale hoeveelheid fosfaten en andere fosforverbindingen in afvalwater, gemeten als fosfor (P). Fosfaat is een verbinding van fosfor met zuurstof. Fosforverbindingen zijn voedingsstoffen en van levensbelang voor alle organismen omdat het een bouwstof is voor verschillende eiwitten en voor het skelet.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium). Stikstofverbindingen zijn essentiële bouwstoffen voor alles wat leeft: zonder stikstof kunnen organismen geen eiwitten maken. Stikstof wordt opgenomen in de vorm van nitraat- of ammonium-zouten. Bij een overmaat in het milieu worden deze stoffen niet meer allemaal opgenomen en is er sprake van vermesting of eutrofiëring.
Zware metalen
Zware metalen maken deel uit van een groep metalen met hoog atoommassa, en met name worden hiervan de leden met een grote giftigheid bedoeld. Zware metalen komen van nature in het milieu voor en zijn in veel gevallen zelfs nodig voor bepaalde natuurlijke processen. In hogere concentraties zijn ze echter meestal giftig. De hier vermelde cijfers zijn inclusief arseen.
Cadmiumverbindingen als Cd
De som van cadmiumverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid cadmium die in die verbindingen aanwezig is.
Chroomverbindingen als Cr
De som van chroomverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid chroom die in die verbindingen aanwezig is.
Koperverbindingen als Cu
De som van koperverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid koper die in die verbindingen aanwezig is.
Zinkverbindingen als Zn
De som van zinkverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid zink die in die verbindingen aanwezig is.
Organische microverontreinigingen
Organische microverontreinigingen is een verzamelnaam voor een brede groep stoffen die met elkaar gemeen hebben dat ze van nature niet in het milieu voorkomen en bijvoorbeeld met het afvalwater via de waterafvoer uit verstedelijkte gebieden in de wateren terechtkomen. Bij deze stoffen gaat het bijv. om resten van gewas- en materiaalbeschermingsproducten, om consumptieproducten (cosmetica, schoonmaakmiddelen) en om resten van geneesmiddelen. Deze stoffen zijn uiterst ongewenst in oppervlaktewateren vanwege hun schadelijkheid voor levende organismen.
Benzeen
Benzeen wordt in de chemie gebruikt als oplosmiddel. Blootstelling aan hoge doses benzeen leidt tot chromosomale afwijkingen en schade aan de beenmergcellen.
Som PAK (6 van Borneff)
PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn een groep van chemische stoffen, die vooral gevormd worden bij onvolledige verbranding. Benzo(a)pyreen is het best gekende en één van de meest giftige PAK's. De som PAK (6 van Borneff) omvat de volgende 6 stoffen: fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)-peryleen en indeno(1,2,3,-c,d)pyreen.
Tetrachlooretheen (per)
Tetrachlooretheen is een kleurloze, vluchtige, niet brandbare vloeistof met een karakteristieke, chloroformachtige geur. De stof wordt gebruikt voor het chemisch reinigen van kleding.
Tetrachloormethaan (tetra)
Tetrachloormethaan wordt gebruikt als oplosmiddel in de chemie. Doordat tetrachloormethaan apolair is, kan het goed vetten oplossen. De stof is bij inademing en bij inname giftig.
Zuurstofbindende stoffen
Zuurstofbindende stoffen zijn organische verbindingen zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Via uitwerpselen, etensresten en schoonmaakproducten komen deze stoffen in het afvalwater terecht.
CZV
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) is de waarde die aangeeft hoeveel chemisch oxidatiemiddel nodig is om organische vervuiling volledig te oxideren. CZV wordt uitgedrukt in milligram zuurstof per liter afvalwater.
Overige stoffen
Emissies van chloriden, fluoriden en cyaniden naar water.
Chloriden, anorganisch als Cl
De som van anorganische chloorverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid Chloor (Cl) die in die verbindingen aanwezig is. Bekende verbindingen zijn zoutzuur, natriumchloride (keukenzout) en ammoniumchloride.