Afval, herkomst en bestemming; nationale rekeningen, 1990-2010

Afval, herkomst en bestemming; nationale rekeningen, 1990-2010

Herkomst-bestemming Residu - product Gevaarlijk - niet-gevaarlijk Perioden Totaal Afval (1000 ton) Chemisch afval (1000 ton) Metaal afval (1000 ton) Niet-metaal afval (1000 ton) Afgedankt materiaal (1000 ton) Dierlijk en plantaardig afval (1000 ton) Gemengd afval (1000 ton) Slib (1000 ton) Mineraal afval (1000 ton)
Totaal Nederlandse economie Totaal Totaal 2010* 59.024 2.195 1.656 6.043 485 14.248 7.835 503 26.058
Totaal van het buitenland Totaal Totaal 2010* 13.784 178 256 3.716 119 8.785 162 22 546
Totaal herkomst Totaal Totaal 2010* 72.808 2.373 1.911 9.758 604 23.033 7.998 526 26.605
Hergebruik Totaal Totaal 2010* 50.177 1.022 827 4.879 511 16.356 1.213 98 25.272
Verbranding Totaal Totaal 2010* 9.202 589 1 1.082 32 1.083 6.181 197 37
Storten en lozen Totaal Totaal 2010* 1.527 316 1 29 17 50 354 7 753
Totaal naar het buitenland Totaal Totaal 2010* 11.902 446 1.083 3.768 44 5.544 249 224 543
Totaal bestemming Totaal Totaal 2010* 72.808 2.373 1.911 9.758 604 23.033 7.998 526 26.605
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over de herkomst en bestemming van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. Voor de jaren 2002 tot en met 2008 is ook een uitsplitsing gemaakt tussen afvalproducten en afvalresiduen. Uit de tabel zijn de afvalstromen van verschillende afvalstoffen te volgen. De herkomst van de hoeveelheid afval bij huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import wordt gepresenteerd.
Bij de bestemming van afval wordt een onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.
Daarnaast zijn de afvalrekeningen zeer geschikt voor analyses van bijvoorbeeld de oorzaak van veranderingen van afvalindicatoren in de tijd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2010
De tabel is stopgezet per 21 juli 2015. Reden van stopzetting is dat de afvalrekeningen in 2015 gereviseerd zijn omdat de kwaliteit van sommige brondata niet meer voldoende was. Als gevolg hiervan is het onderscheid tussen afvalproduct en afvalresidu vervallen, net als het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Ook zijn er op detailniveau alleen nog maar data beschikbaar vanaf 2008. De tabel wordt opgevolgd door de tabellen Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen en Afvalbalans; kerncijfers. Zie paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste twee jaar hebben een voorlopige status. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal Afval
Bij de indeling naar afvalsoorten is aangesloten bij de indeling in de Europese verordening met betrekking tot afvalstofstatistieken.
Chemisch afval
Hieronder vallen onder meer afgewerkte oplosmiddelen, zure, base en zoute afvalstoffen, afgewerkte oliën, afval van verf, inkt en lijm, slib van industriële processen en afval uit de gezondheidszorg.
Metaal afval
Hieronder vallen ferro en non-ferro metalen.
Niet-metaal afval
Hieronder vallen glas, papier, karton, kunststoffen, rubber, hout, textiel en afval dat PCB's bevat. PCB staat voor polychloorbifenyl, een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chloor atomen die vastzitten aan bifenyl.
Afgedankt materiaal
Hieronder vallen afgedankte voertuigen, accu's, (elektronische) apparatuur en onderdelen van machines.
Dierlijk en plantaardig afval
Hieronder vallen dierlijk en plantaardig afval van de levensmiddelenbereiding of -productie, groenafval en mest.
Gemengd afval
Hieronder vallen gemengde afvalstromen zoals huishoudelijk en bedrijfsafval, straat- of veegafval, gemengde verpakkingen en ander gemengd en ongedifferentieerd afval.
Slib
Nog niet verharde vaste stoffen die door water worden meegevoerd of zich uit water hebben neergezet. Hieronder vallen afvalwaterzuiveringsslib, drinkwaterslib, niet verontreinigde baggerspecie en de inhoud van septic tanks.
Mineraal afval
Het betreft voornamelijk beton-, steen en gipsafval, afval van natuurlijke delfstoffen (zoals zand en grond), asbest, verbrandingsafval, afval van kunstmatige mineralen (zoals glasvezel), afval van vuurvaste materialen en verontreinigde grond en baggerspecie.