Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau


Deze tabel bevat gegevens op nationaal niveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren, hokdieren en arbeidskrachten.

Voor grondgebruik, gewassen en dieren wordt de oppervlakte respectievelijk het aantal dieren en het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Voor arbeidskrachten wordt voor de verschillende soorten arbeidskrachten het aantal personen, de arbeidsjaareenheden (aje) en het aantal bedrijven gepresenteerd.

Oppervlakten zijn afgerond op 10 hectare, aantal graasdieren en varkens op 10 stuks, aantal pluimvee, konijnen en edelpelsdieren op 100 stuks, arbeidskrachten en arbeidsjaareenheden op honderdtallen en aantal bedrijven op tientallen. Deze tabel is daardoor minder geschikt om kleine veranderingen tussen verschillende jaren waar te nemen. Hiervoor kan beter gebruik gemaakt worden van de regiotabel (zie hoofdstuk 3).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in nge (Nederlandse grootte-eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers van 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2020: de cijfers voor akkerbouw, tuinbouw open grond en groenvoedergewassen van 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 november 2019: naar aanleiding van verbetering van de afleidingsregels voor pluimvee zijn de cijfers van 2018 herzien.
Daarbij zijn tevens de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in februari van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Perioden Aantal dierenRundveeRundvee, totaal (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee voor de melkveehouderij, totaal (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk (aantal) RundveeVleeskalverenVleeskalveren, totaal (aantal) RundveeVleeskalverenVleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) (aantal) RundveeVleeskalverenVleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) (aantal) RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee voor de vleesproductie, totaal (aantal) RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. (aantal) RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. (aantal) RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. (aantal) RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. (aantal) RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. (aantal) Aantal dierenRundveeMelk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) RundveeOverige koeienOverige koeien, totaal (aantal) RundveeOverige koeienVlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) (aantal) RundveeOverige koeienZoogkoeien (>= 2 jaar) (aantal) RundveeStieren (>= 2 jaar)Stieren (>= 2 jaar), totaal (aantal) RundveeStieren (>= 2 jaar)Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) (aantal) RundveeStieren (>= 2 jaar)Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) (aantal) Aantal bedrijvenRundveeRundvee, totaal (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee voor de melkveehouderij, totaal (aantal) 25 RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk (aantal) 26 RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk (aantal) 27 RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk (aantal) 28 RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk (aantal) 29 RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk (aantal) 30 RundveeVleeskalverenVleeskalveren, totaal (aantal) 31 RundveeVleeskalverenVleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) (aantal) 32 RundveeVleeskalverenVleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) (aantal) 33 RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee voor de vleesproductie, totaal (aantal) 34 RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. (aantal) 35 RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. (aantal) 36 RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. (aantal) 37 RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. (aantal) 38 RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. (aantal) 39 Aantal bedrijvenRundveeMelk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) RundveeOverige koeienOverige koeien, totaal (aantal) 41 RundveeOverige koeienVlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) (aantal) 42 RundveeOverige koeienZoogkoeien (>= 2 jaar) (aantal) 43 RundveeStieren (>= 2 jaar)Stieren (>= 2 jaar), totaal (aantal) 44 RundveeStieren (>= 2 jaar)Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) (aantal) 45 RundveeStieren (>= 2 jaar)Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) (aantal) 46
2000 4.068.710 1.325.020 562.560 37.430 594.080 26.320 104.630 782.720 145.810 636.910 274.510 41.160 83.300 44.600 88.570 16.880 1.504.080 . 67.460 95.260 . 10.400 9.270 45.800 34.670 31.870 10.840 32.190 9.700 18.290 2.880 1.010 1.990 12.400 6.690 7.180 6.400 5.950 3.290 29.470 . 6.320 9.280 . 5.310 2.310
2005 3.796.780 1.142.020 499.940 33.780 515.970 18.150 74.180 828.740 204.230 624.510 220.500 43.110 66.450 43.200 52.630 15.110 1.433.200 . 61.130 89.660 . 12.380 9.150 37.300 26.510 24.950 11.520 24.940 8.260 13.920 3.330 1.360 2.120 10.490 6.660 6.500 6.310 4.770 3.110 23.530 . 6.130 8.070 . 4.760 2.420
2010 3.975.190 1.238.960 545.420 28.860 563.970 13.810 86.910 927.700 293.900 633.800 197.340 39.230 48.790 43.080 46.390 19.850 1.478.640 . 37.140 78.200 . 7.760 9.460 32.830 22.880 21.500 10.360 21.760 6.680 14.410 2.060 1.100 1.050 8.900 5.780 5.090 5.890 3.690 3.330 19.810 . 5.050 7.270 . 4.970 2.410
2015 4.133.850 1.336.870 598.800 41.160 581.770 12.690 102.450 909.230 357.960 551.270 172.080 32.680 42.520 35.150 42.100 19.620 1.621.770 80.440 . . 13.470 . . 28.840 20.760 19.770 13.060 19.720 6.470 15.800 1.910 1.230 740 7.030 4.800 4.310 4.800 3.280 3.300 18.270 7.900 . . 5.740 . .
2016 4.251.460 1.316.530 621.390 43.180 553.830 11.880 86.250 957.570 362.910 594.660 152.720 31.760 40.720 30.030 34.830 15.380 1.744.830 68.350 . . 11.470 . . 26.630 20.320 19.400 13.230 19.270 5.890 14.140 1.850 1.160 750 5.460 3.710 3.450 3.630 2.660 2.330 17.910 6.360 . . 4.870 . .
2017 4.096.120 1.199.710 511.350 45.760 529.630 9.490 103.490 953.110 355.880 597.230 174.800 30.730 61.470 24.870 36.480 21.250 1.693.800 59.120 . . 15.570 . . 26.260 20.040 18.870 14.060 18.970 5.660 16.400 1.570 900 710 5.390 3.630 3.480 3.330 2.790 2.630 18.060 4.150 . . 6.310 . .
2018 3.919.200 1.032.060 438.160 45.210 447.190 8.400 93.110 1.017.060 371.440 645.620 170.290 30.620 51.420 27.270 37.220 23.760 1.621.910 63.100 . . 14.770 . . 25.440 18.860 17.830 13.290 17.670 5.160 15.320 1.640 920 770 5.700 3.780 3.500 3.670 2.800 2.930 16.960 4.420 . . 5.900 . .
2019 3.810.250 923.670 409.530 43.430 388.290 8.250 74.180 1.065.500 382.380 683.120 166.300 31.170 47.200 27.300 36.000 24.640 1.577.960 62.550 . . 14.270 . . 24.610 17.950 17.000 12.970 16.820 4.860 13.700 1.680 930 790 5.730 3.810 3.420 3.670 2.690 3.030 16.260 4.440 . . 5.470 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens