Groeirekeningen; kapitaalgoederenvoorraad 1988-2012

Groeirekeningen; kapitaalgoederenvoorraad 1988-2012

Bedrijfstakken (SBI 2008) en sectoren Type kapitaalgoed Perioden Kapitaalgoederenvoorraad Volume-indexcijfers 2005 = 100 (2005=100) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Herwaardering (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Invest. in vaste activa prod. en invoer (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Afschrijvingen (-) (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Handel en overige mutaties (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Statistisch verschil (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1988 70,8 711.666 13.726 51.491 32.355 -915 668 744.280
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1989 72,6 744.280 16.949 53.761 34.382 -666 899 780.841
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1990 74,4 780.841 20.704 56.198 36.596 -1.444 917 820.619
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1991 76,0 820.619 22.442 57.627 38.773 -1.322 869 861.462
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1992 77,6 861.462 24.744 59.623 40.900 -1.134 899 904.694
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1993 79,0 904.694 16.676 59.171 42.437 -1.155 983 937.932
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1994 80,4 937.932 12.871 60.600 43.636 -1.023 1.012 967.756
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1995 82,0 967.756 19.871 64.210 45.226 -1.449 1.121 1.006.282
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1996 83,8 1.006.282 23.857 69.948 47.150 -1.702 1.046 1.052.282
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1997 85,9 1.052.282 18.956 75.888 49.309 -1.462 987 1.097.342
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1998 88,1 1.097.342 25.749 81.292 52.383 -1.208 735 1.151.527
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 1999 90,6 1.151.527 33.963 89.418 56.326 -1.523 968 1.218.028
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2000 92,7 1.218.028 53.931 92.742 61.308 -1.518 619 1.302.493
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2001 94,7 1.302.493 69.038 96.197 65.865 -1.760 21 1.400.124
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2002 96,2 1.400.124 62.299 94.507 69.427 -1.943 0 1.485.560
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2003 97,6 1.485.560 46.126 94.759 71.461 -2.034 0 1.552.950
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2004 98,7 1.552.950 28.171 94.336 73.498 -2.083 0 1.599.876
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2005 100,0 1.599.876 30.469 99.170 75.709 -2.328 0 1.651.478
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2006 101,6 1.651.478 49.471 108.568 78.594 -2.348 0 1.728.575
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2007 103,5 1.728.575 37.996 116.712 82.072 -2.554 0 1.798.658
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2008 105,5 1.798.658 53.315 124.190 85.412 -2.497 0 1.888.254
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2009 106,6 1.888.254 40.700 111.123 87.974 -2.581 0 1.949.521
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2010 107,3 1.949.521 28.626 104.492 89.725 -2.801 0 1.990.114
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2011** 108,3 1.990.114 -30.345 109.531 88.944 -2.945 0 1.977.411
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2012* 109,0 1.977.411 -23.333 104.493 89.044 -2.645 0 1.966.883
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Door afronding kunnen totalen afwijken van de som van de onderdelen.


Met ingang van 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. In deze tabel is gekozen voor een aantal internationaal gedefinieerde samentellingen die gebaseerd zijn op tussenniveaus die passen binnen de hiërarchie van de SBI.


Met ingang van augustus 2011 wordt het referentiejaar voor de volume- en prijsindexcijfers tijdreeksen verlegd van 2000 naar 2005. Dit als gevolg van een Europese verordening met betrekking tot het referentiejaar van de tijdreeksen van de Nationale rekeningen.

Wijzigingen per 23 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Groeirekeningen;kapitaalgoederenvoorraad. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad
De kapitaalgoederenvoorraad is de waarde van de kapitaalgoederen in een
bedrijfstak of sector.
Kapitaalgoederen zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die
langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden
zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen, computers, software en
dergelijke.
Volume-indexcijfers 2005 = 100
Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad
Veranderingen in kapitaalgoederenvoorraad
De kapitaalgoederenvoorraad is de waarde van de kapitaalgoederen.
Kapitaalgoederen zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die
langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden
zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen, software en dergelijke.
Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar. De
beginbalans is gelijk aan de eindbalans van het voorgaande jaar.
Herwaardering
De verandering in de waarde van een kapitaalgoed door veranderende
prijzen. De herwaardering wordt bepaald door de netto
kapitaalgoederenvoorraad te vermenigvuldigen met de prijsverandering ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Invest. in vaste activa prod. en invoer
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer
Betreft het totaal van de investeringen in vaste activa (bruto) exclusief
het saldo verkoop van gebruikte vaste activa.
Afschrijvingen (-)
De waardevermindering van de kapitaalgoederenvoorraad die het gevolg is
van voorzienbare technische en economische veroudering en verzekerbare
schade (zoals brand en diefstal). Kapitaalgoederen zijn bijvoorbeeld
machines, gebouwen, vervoermiddelen en software.
Handel en overige mutaties
Handel en overige volumemutaties bestaat uit de handel in tweedehands
kapitaalgoederen, de waardevermindering van vee door veroudering en
overige volumemutaties.
Onder handel valt de aan- en verkoop van tweedehands kapitaalgoederen
tussen Nederlandse bedrijven, de aan- en verkoop van tweedehands
kapitaalgoederen tussen bedrijven en consumenten en de verkoop van
tweedehands kapitaalgoederen door bedrijven aan het buitenland. Import
van tweedehands kapitaalgoederen door bedrijven valt niet onder de handel
maar onder investeringen uit productie en invoer.
De overige volumemutaties omvatten de gevolgen van uitzonderlijke,
onverwachte gebeurtenissen op kapitaalgoederen. Hierbij kan worden
gedacht waardevermindering of zelf vernietiging van kapitaalgoederen door
overstromingen of oorlogsschade.
Statistisch verschil
Een statistisch verschil ontstaat wanneer de eindbalans van de
kapitaalgoederenvoorraad niet aansluit op de beginvoorraad plus de
mutaties in de kapitaalgoederenvoorraad. Statistische verschillen treden
op wanneer de veranderingen in de kapitaalgoederenvoorraad op een
ander moment worden bepaald dan de kapitaalgoederenvoorraad zelf.
Hierdoor is het niet mogelijk de statistieken onderling consistent te
maken.
In de periode voor 2001 was het niet mogelijk de nieuwe ramingen van de
investeringen mee te nemen in de bepaling van de kapitaalgoederenvoorraad.
Bij de volgende revisie van de nationale rekeningen zullen deze
statistieken consistent worden gemaakt.
Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar.
De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.