Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012

Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012

Sectoren Type niet-financiële activa Perioden Beginbalans (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Herwaardering (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Kapitaalvorming (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Overige volumemutaties (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Statistisch verschil (mln euro) Eindbalans (mln euro) Niet-financiële balans Volume-indexcijfers 2005 = 100 (2005=100)
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2010 3.357.404 -25.965 14.202 4.510 2.110 3.352.261 105,7
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2011** 3.352.261 -58.538 19.306 -1.380 - 3.311.649 106,3
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2012* 3.311.649 -112.376 15.879 -7.048 - 3.208.104 106,7
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2010 1.949.521 28.626 11.967 - - 1.990.114 107,3
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2011** 1.990.114 -30.345 17.642 - - 1.977.411 108,3
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2012* 1.977.411 -23.333 12.805 - - 1.966.883 109,0
Totaal sectoren Voorraden 2010 87.413 3.194 2.235 4 2.110 94.956 120,5
Totaal sectoren Voorraden 2011** 94.956 3.088 1.664 19 - 99.727 121,9
Totaal sectoren Voorraden 2012* 99.727 2.073 3.074 5 - 104.879 125,4
Totaal sectoren Totaal grond 2010 1.145.482 -51.743 6.080 1.099.819 103,6
Totaal sectoren Totaal grond 2011** 1.099.819 -26.383 7.888 1.081.324 104,4
Totaal sectoren Totaal grond 2012* 1.081.324 -110.675 2.913 973.562 104,7
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2010 174.988 -6.042 -1.574 167.372 93,7
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2011** 167.372 -4.898 -9.287 153.187 89,6
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2012* 153.187 19.559 -9.966 162.780 85,5
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2010 156.687 62 -200 156.549 107,5
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2011** 156.549 997 -756 156.790 107,0
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2012* 156.790 526 -3.558 153.758 104,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa. Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke sectoren in de Nederlandse economie.

Met ingang van augustus 2011 wordt het referentiejaar voor de volume- en prijsindexcijfers tijdreeksen verlegd van 2000 naar 2005. Dit als gevolg van een Europese verordening met betrekking tot het referentiejaar van de tijdreeksen van de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 tot 2012

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 1996 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Door afronding kunnen totalen afwijken van de som van de onderdelen.

Wijzigingen per 23 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar, gemeten in
gemiddelde prijzen van het voorgaande jaar. De beginbalans is gelijk aan
de eindbalans van het voorgaande jaar.
Veranderingen niet-financiële balans
Dit onderwerp toont de marktwaarde van de niet-financiële activa en de
veranderingen in deze waarde. De eindbalans van een jaar is gelijk aan de
beginbalans van dat jaar plus het saldo van alle veranderingen in de
balans.
Herwaardering
De verandering in de waarde van een niet-financieel activum door
veranderende prijzen. De herwaardering wordt bepaald door de beginbalans
te vermenigvuldigen met de prijsverandering ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Kapitaalvorming
Kapitaalvorming is de verandering in de niet-financiële balans door aan-
en verkopen van niet-financiële activa en door voorzienbare technische
en economische veroudering en verzekerbare schade (zoals brand en
diefstal). De waardevermindering door veroudering wordt bij
vaste activa afschrijvingen genoemd.
Voor vaste activa bestaat kapitaalvorming uit het saldo van
investeringen, afschrijvingen en handel.
Onder handel valt de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa
tussen Nederlandse bedrijven onderling of tussen consumenten onderling,
de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa tussen bedrijven en
consumenten en de verkoop van tweedehands vaste activa door
bedrijven aan het buitenland.
Voor voorraden bestaat de kapitaalvorming uit de voorraadveranderingen.
Voor grond en minerale reserves bestaat de kapitaalvorming uit het saldo
van aan- en verkopen van deze activa.
Voor duurzame consumptiegoederen bestaat de kapitaalvorming uit het
saldo van de consumptie van nieuwe consumptiegoederen,
waardevermindering door veroudering en handel.
Overige volumemutaties
De overige volumemutaties bestaan uit de waardevermindering van vee door
veroudering en overige volumemutaties.
De overige volumemutaties omvatten de gevolgen van uitzonderlijke,
onverwachte gebeurtenissen op niet-financiële activa. Hierbij kan worden
gedacht aan waardevermindering of zelfs vernietiging van niet-financiële
activa door overstromingen of oorlogsschade. Ook herclassificatie van
bedrijven naar een andere sector (bijvoorbeeld door fusies of
afsplitsingen van bedrijven) valt onder de overige volumemutaties.
Statistisch verschil
Een statistisch verschil ontstaat wanneer de eindbalans van de
niet-financiële activa niet aansluit op de beginbalans plus de
mutaties in de niet financiële activa.
Bij vaste activa treden statistische verschillen op omdat de veranderingen
in de balans op een ander moment zijn bepaald dan de balans zelf. Hierdoor
is het niet mogelijk de statistieken onderling consistent te maken. Bij de
volgende revisie van de nationale rekeningen worden deze statistieken
consistent gemaakt.
Bij voorraden treden statistische verschillen op omdat bedrijven zowel
naar de beginbalans als naar de eindbalans wordt gevraagd. Wanneer de
beginvoorraad van een jaar afwijkt van de eindvoorraad van het voorgaande
jaar, wordt het verschil als statistisch verschil geregistreerd.
Eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar, gemeten
in gemiddelde prijzen van het betreffende jaar.
De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.
Niet-financiële balans
De niet-financiële balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële
activa. De marktwaarde van een niet-financieel activum is de waarde die
het activum bij verkoop op zou leveren.
Volume-indexcijfers 2005 = 100