Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bedrijfsklassen (SBI 2008) Perioden Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro)
88102 Welzijnswerk voor ouderen 2022* .
8891 Kinderopvang 2022* .
88911 Kinderopvang 2022* .
88912 Peuterspeelzaalwerk 2022* .
88992 Maatschappelijk werk 2022* .
88993 Lokaal welzijnswerk 2022* .
Maatschappelijk en lokaal welzijnswerk 2022* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit, volgens Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008, welzijnswerk ouderen, lokaal welzijnswerk, maatschappelijk werk, kinderopvang of peuterspeelzaalwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 (2012 voor maatschappelijk werk)

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig, terwijl de cijfers over vorige jaren definitief zijn.
Vanaf verslagjaar 2022 wordt het enquêteonderzoek bij bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen alleen nog uitgevoerd voor bedrijven met de rechtsvorm stichting of vereniging. Voor de overige groep van bedrijven met een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV) wordt gebruik gemaakt van aangiftes van de belastingdienst (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) voor de financiële variabelen en gegevens van de Polisadministratie (werknemersgegevens UWV) voor de aantallen werknemers en arbeidsjaren werknemers. Door het gebruik van deze externe data zijn niet alle CBS-variabelen meer beschikbaar op enquête- en publicatieniveau. Op StatLine zijn deze cijfers vanaf verslagjaar 2022 weggepunt.

De eerder genoemde overgang op het deels gebruik van een andere bron voor bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen is van enige invloed op het totaalniveau van de publicatievariabelen van de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk. Er is sprake van een lichte kostenstructuurverschuiving, wat resulteert in een minder sterke toename van de arbeidskosten en een sterkere toename van de niet eerder genoemde bedrijfskosten. Tevens is er sprake van een opbrengstenstructuurverschuiving, waarbij het aandeel netto omzet is toegenomen en het aandeel overige bedrijfsopbrengsten is afgenomen. De niveaus en ontwikkelingen in 2022 van deze variabelen dienen derhalve met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Wijzigingen per 19 april 2024:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd voor kinderopvang en voor de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk. Cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt, waarbij de cijfers over de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk zijn gewijzigd als gevolg van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 worden in het eerste kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verlies- en winstrekening
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.
Het gaat hier met name om overige personeelskosten, de kosten van energieverbruik, huisvesting, machines/installaties/inventaris en dergelijke, vervoermiddelen, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.
Overige personeelskosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en overig
ingeleend personeel. Dit betreffen met name personen die ingeschreven
zijn bij een uitzendbureau of een ander bedrijf en die met dat bedrijf
een arbeidsverhouding zijn aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden
op tijdelijke basis voor derden. Er is geen sprake van inleen bij het
ontbreken van een gezagsverhouding, zoals externe functionarissen
(bijvoorbeeld accountants of automatiseerders) die tijdelijk in het
bedrijf bepaalde diensten verrichten.